ÐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI

  

Xin Bái Chào Vị Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian

Vị Thừa Kế Thánh Phêrô 264

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL