4.      CHÚA GIÊSU GẶP MẸ CỦA MÌNH

 

 

“Xin Maria đừng sợ, vì người đã được ơn nghĩa trước mặt Chúa. Và này người sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai mà người sẽ đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao; Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báu của Đavít tổ phụ Ngài, và Ngài sẽ cai trị nhà Giacóp đến muôn đời; vương quốc của Ngài sẽ vô tận” (Lk 1:30-33).

 

Mẹ Maria đã ghi nhớ những lời này. Mẹ thường âm thầm nhớ lại những lời ấy trong lòng mình. Khi Mẹ gặp Con Mẹ trên con đường thập giá thì có thể chính những lời này lại hiện lên một cách đặc biệt mãnh liệt trong tâm trí của Mẹ. “Ngài sẽ cai trị... Vương quốc của Ngài sẽ vô tận”, vị thiên sứ đã nói như thế. Giờ đây, khi thấy Con mình, bị kết án tử, vác cây thập giá mà Ngài sẽ bị chết trên đó, Mẹ có thể hoàn toàn theo cách thế loài người tự hỏi mình: Thế thì những lời ấy sẽ được nên trọn sao đây? Ngài sẽ cai trị Nhà Đavít ở chỗ nào? Làm sao vương quốc của Ngài có thể sẽ vô tận? Nói theo kiểu loài người thì đây là những vấn nạn hợp tình hợp lý. Thế nhưng, Mẹ Maria vẫn nhớ rằng, khi Mẹ vừa nghe sứ điệp của Thiên Thần, Mẹ đã thân thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời ngài truyền” (Lk 1:38). Giờ đây, Mẹ thấy rằng lời của Mẹ đã được nên trọn như lời của cây thập giá. Vì là một người mẹ, Maria đã hết sức khổ đau. Thế nhưng, bấy giờ Mẹ đã đáp lại như Mẹ đã thân thưa ngày xưa vào lúc Truyền Tin: “Tôi xin vâng như lời ngài truyền”. Như thế, với tư cách là một người mẹ, Mẹ đã ôm lấy cây thập giá cùng với Đấng Thần Linh Bị Lên Án. Trên con đường thập giá, Mẹ Maria chứng tỏ cho thấy mình là Mẹ của Đấng Cứu Chuộc thế gian.

 

“Hỡi tất cả quí vị là những người qua đường, hãy trông nhìn mà xem còn có đớn đau nào như đau đớn như tôi phải chịu hay chăng” (Lam 1:12). Chính Người Mẹ Đau Thương, Người Tôi Tớ vâng phục cho tới cùng, Người Mẹ của Đấng Cứu Chuộc thế gian, đã nói lên như thế.

 

*******

 

Ôi Maria, Mẹ đã bước đi trên con đường thập giá với Con Mẹ, tấm lòng từ mẫu của Mẹ tuy bị sầu thương xâu xé, nhưng vẫn luôn luôn nhớ đến lời xin vâng của Mẹ và hoàn toàn tin tưởng rằng Đấng không có gì lại không làm được vẫn có thể hoàn tất lời hứa của Ngài, xin khẩn cầu cho chúng con và cho các thế hệ tương lai ơn biết qui thuận tình yêu Thiên Chúa. Xin Mẹ hộ giúp chúng con, để khi đối diện với khổ đau, ruồng bỏ và thử thách, cho dù có kéo dài và trầm trọng đến đâu đi nữa, chúng con cũng không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Ngài.

 

Nguyện Chúa Giêsu, Con Mẹ, được kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.