9.      CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ BA

 

 

Một lần nữa, Chúa Kitô lại ngã xuống đất dưới sức nặng của cây thập giá. Đám đông dân chúng nhìn thấy thì nghĩ thầm không biết Ngài còn đủ sức để chỗi dậy nữa chăng.

 

Thánh Phaolô viết: “Mặc dầu thân phận là Thiên Chúa, Ngài cũng không tự coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được, song Ngài đã tự hủy ra như không, mặc lấy thân phận tôi đòi, sinh ra theo hình ảnh con người. Để rồi, với thân phận con người, Ngài đã tự hạ vâng lời cho đến chết, dù chết trên thập giá” (Phil 2:6-8). Lần ngã thứ ba như thể nói lên điều ấy, nói lên việc tự hủy mình của Con Thiên Chúa, việc Ngài tự hạ dưới cây thập tự giá. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng Ngài đã đến không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ (x Mt 20:28).

 

Trên Căn Thượng Lầu, khi cúi mình xuống đất để rửa chân cho họ, thực sự là Ngài muốn sửa soạn cho các vị việc Ngài hạ mình ấy. Khi ngã xuống đất lần thứ ba trên con đường thập giá, Ngài đã kêu lên một lần nữa cho chúng ta nghe thấy mầu nhiệm của chính bản thân Ngài. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Ngài! Con Người Bị Kết Án này, bị đè bẹp xuống đất dưới sức nặng của cây thập tự giá, bấy giờ đã gần tới nơi hành xử, muốn nói với chúng ta rằng: “Thày là đường, là sự thật và là sự sống” (Jn 14:6). “Ai theo Tôi sẽ không đi trong tăm tối, song sẽ có ánh sáng sự sống” (Jn 8:12).

 

Chúng ta đừng thất kinh khi nhìn thấy một con người bị kết án, con người bị kiệt sức ngã xuống đất dưới cây thập giá. Ánh sáng sự sống ẩn nấp bên trong dấu hiệu bề ngoài của sự chết ấøy đang le lói.

 

*******

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa hạ mình dưới cây thập tự giá, Chúa đã tỏ cho thế gian biết cái giá cứu chuộc của việc hạ mình này. Xin ban cho những con người nam nữ của thiên niên kỷ thứ ba được ánh sáng đức tin, để khi họ nhận ra Chúa nơi Người Tôi Tớ Thương Đau của Thiên Chúa và của con người, họ được can đảm, nhờ thập giá và việc tự hủy bỏ bản thân mình, tiến bước trên cùng một con đường dẫn đến sự sống không cùng.

Ôi Chúa Giêsu là sức nâng đỡ của chúng con khi chúng con yếu đuối, nguyện Chúa được kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.