CHÚA KITÔ PHỤC SINH

 

Không ai đã được trực tiếp chứng kiến việc Chúa Kitô phục sinh và lúc Chúa Kitô từ trong cõi chết sống lại ra khỏi mồ.

 

 

Tuy nhiên, theo Phúc Aâm thuật lại thì có hai dấu chứng tỏ việc Chúa Kitô tử giá đã sống lại từ trong cõi chết, đó là hiện tượng mồ trống (trước mắt của thành phần bình dân là Mai-Linh), và sự kiện các khăn liệm còn lại trong mồ (trước mắt hai vị tông đồ chính là Phêrô và Gioan).

 

Thế nhưng, hiện tượng mồ trống và sự kiện các khăn liệm còn lại trong mồ, theo óc khoa học thực nghiệm hay trí suy luận tự nhiên, đó cũng có thể là những dấu chứng giả tạo do các môn đệ của người đã chết làm ra để che mắt thiên hạ, đúng như dự đoán của thành phần lãnh đạo dân Do Thái khi họ xin quan tổng trấn cho lính canh mồ (xem Mt.27:62-66).

 

Cho dù dân Do Thái có phủ nhận những dấu chứng phục sinh liên quan đến việc phục sinh của nhân vật lịch sử mang danh Giêsu Nazarét, bằng cách phao tin đồn sai lệch đi nữa (xem Jn.28:11-15), họ cũng không thể nào chối bỏ được lời tiên tri nói về việc Chúa Kitô phục sinh, đó là một lời trong bộ Thánh Kinh (Cựu Ước của họ) đã được Thánh Phêrô dẫn chứng để thuyết phục họ trong Bài Giảng Tiên Khởi của mình: “Chúa không để Người phải trải qua hư nát” (Acts 2:27; Ps.16:10).

 

Thật vậy, tất cả những dấu chứng phục sinh tự mình chỉ như là một cái xác không hồn. Thế nhưng, những dấu chứng ấy đã trở thành sống động và hùng hồn bởi sự thật chất chứa nằm ở bên trong. Nghĩa là, việc Chúa Kitô sống lại từ trong cõi chết là một việc đã được tiên báo và phải xẩy ra khi tới thời điểm của mình. Bởi thế, để chứng minh cho các môn đệ biết mình thực sự sống lại, Chúa Kitô chẳng những đã cho các vị thấy các dấu (tử giá) chứng tỏ là chính Người chứ không phải ma quái hay giả tạo, mà nhất là còn trích dẫn chính các lời Thánh Kinh nói về Người nữa: “Mọi sự viết về Thầy trong luật Moisen và các lời tiên tri cũng như Thánh Vịnh đã được nên trọn“ (Lk.24:44).

 

Thế rồi, nhờ ơn Chúa bên trong (xem Lk.24:45), tuy không được chứng kiến tận mắt lúc Chúa Kitô phục sinh và cách Người sống lại từ trong cõi chết song lại được chứng kiến tỏ tường chính Đấng không còn trong mồ hiện ra với mình, các vị môn đệ đã tin thật rằng Thầy mình thực sự sống lại như lời Người tiên báo và đã “làm chứng nhân cho Thầy tại Gialiêm, Giuđêa và cho đến tận cùng trái đất” (Acts 1:8). Nguyên việc bành trướng của Giáo Hội Chúa Kitô khắp thế gian từ 12 chứng nhân tiên khởi và từ bài giảng tiên khởi sau khi Thánh Thần Hiện Xuống ngày lễ Ngũ Tuần đã chứng thực Chúa Kitô Phục Sinh.