TIN MỪNG PHỤC SINH

 

 

Tin Mừng Phục Sinh không phải là một tin mừng chỉ liên quan đến chính Đấng đã sống lại từ trong cõi chết, mà còn liên quan đến toàn thể nhân loại ở khắp thế gian và đến mọi tạo vật nữa. Bởi thế, nếu khi còn sống, Chúa Giêsu Lịch Sử cũng như các môn đệ của Người chỉ “đi đến với chiên lạc của nhà Israel” (Mt.10:6), thì sau khi ra khỏi ngôi mồ cõi chết, Chúa Kitô Phục Sinh đã truyền cho các môn đệ “đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho tất cả mọi tạo vật” (Mk.16:15).

 

Tin Mừng Chúa Kitô phục sinh truyền phải rao giảng khắp thế gian cho mọi tạo vật đây là gì, nếu không phải  tin mừng là Người đã toàn thắng tội lỗi và sự chết nơi bản tính hư đi theo nguyên tội của con người mà Người đã mặc lấy khi nhập thể làm người. Như thế, Tin Mừng Phục Sinh chính là Tin Mừng Cứu Độ, Tin Mừng con người đã được cứu khỏi tội lỗi và sự chết.

 

Vì Tin Mừng Phục Sinh là Tin Mừng Cứu Độ linh hồn con người khỏi tội lỗi mà Chúa Kitô Phục Sinh mới “thổi hơi trên các môn đệ mà phán: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm buộc” (Jn.20:22), và con người cũng phải chấp nhận Tin Mừng này bằng cách “tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ” (Mk.16:16).

 

Và vì Tin Mừng Phục Sinh cũng là Tin Mừng Cứu Độ cho cả thân xác con người nữa, mà Chúa Kitô mới truyền phải loan báo cho tất cả mọi tạo vật “đang trông đợi sự tỏ hiện của con cái Thiên Chúa” (Rm.8:19), thành phần đã được lãnh nhận Thánh Thần là “Đấng ban sự sống” (Kinh Tin Kính), Đấng “cũng sẽ làm cho xác anh em sống lại như vậy” (Rm.8:11).

 

Tin Mừng Phục Sinh là Tin Mừng liên quan đến cả hồn thiêng và xác chất của con người như vậy nên Chúa Kitô Phục Sinh mới ban “bình an cho các con”, một bình an mà thế gian đã bị tội lỗi cùng với sự chết đột nhập (xem Rm.5:12) không thể nào có được. Bởi vì bình an Thầy ban cho các con là bình an của sự sống, tức là một bình an của tình trạng hiệp nhất giữa hồn và xác nơi bản tính con người đã “được tái sinh bởi trên cao” (Jn.3:3), “bởi nước và Thần Linh” (Jn.3:5), nhờ đó cũng là một tình trạng hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa, giữa loài người với nhau, cũng như giữa loài người với tất cả mọi tạo vật.

 

Như thế, Tin Mừng Phục Sinh chính là Tin Mừng Sự Sống, một Sự Sống của Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.