SỰ SỐNG THẦN LINH

 

 

Mục đích chính yếu của Lời Nhập Thể là làm cho “con người “được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa” (Gn.9:6) được sống trọn vẹn. “Thày đến cho chiên được sống và được sống viên mãn” (Jn.10:10).

 

Thế nhưng, sự sống Thiên Chúa ban cho loài người đây là gì, nếu không phải, về bản chất đích thực của mình, là nhận biết Thiên Chúa cũng như nhận biết mạc khải của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô hay là nhận biết chính Chúa Kitô cũng vậy: “Sự Sống Trường Sinh là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Cha sai là Giêsu Kitô” (Jn.17:3).

 

Nếu sự sống là nhận biết Thiên Chúa qua mạc khải của Ngài là Đức Giêsu Kitô Thiên Sai như thế, thì ngay từ ban đầu khi Thiên Chúa mới dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, chưa có “sự sống viên mãn”, vì bấy giờ Ngài chưa hoàn toàn tỏ mình ra nơi Con Ngài là Đức Giêsu Kitô: “Ai có Con là có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống” (1Jn.5:12).

 

Vậy “Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Jn.1:14) thực sự là “để tỏ Cha ra” (Jn.1:18), nhờ đó, “ai thấy Thầy là thấy Cha” (Jn.14:9), vì “Thày ở trong Cha và Cha ở trong Thày” (Jn.14:11): “Con tỏ Danh Cha cho những người Cha đã ban cho Con nơi thế gian... Con ban cho họ sự vinh hiển Cha đã ban cho Con để họ được nên một như chúng ta là một. Con sống trong họ, Cha sống trong Con, để sự hiệp nhất của họ được nên trọn, và để thế gian biết rằng Cha yêu họ cũng như yêu Con” (Jn.17:6, 22-23).

 

Như thế, việc Lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô ban cho con người sự sống đời đời chính là việc Người làm cho con người nhận biết Thiên Chúa như Người “đã có ngay từ ban đầu” (Jn.1:1), Đấng “hằng ở nơi Cha” (Jn.1:18), “là hiện thân đích thực của bản thể Cha” (Heb.1:3) nhận biết, hay nói cách khác, là việc Người thông cho chúng ta kiến thức của Người về Cha, nhờ Thánh Thần Người từ Cha sai đến với Giáo Hội (xem Jn.15:26), Đấng “lấy từ Thầy mà truyền đạt cho các con” (Jn.16:15).

 

Vì là sự sống trọn vẹn, về bản chất là nhận biết, song về tính chất, việc nhận biết đó được tỏ ra, chẳng những ở  trạng thái hoàn toàn bình an trong nội tâm, mà còn ở sinh động yêu thương trọn hảo nữa, một sinh động kính mến Thiên Chúa hết mình (qua việc giữ mệnh lệnh Cha là sự sống trường sinh) và yêu thương tha nhân hơn mình (như Chúa Kitô yêu đến hiến mạng vì người yêu).

 

Đó là tất cả những gì Chúa Kitô truyền cho thành phần theo Người, nhất là các vị có trách nhiệm phải giảng dậy, phải sống để có thể làm chứng về Người và để truyền bá.