MỌI ĐIỀU THẦY TRUYỀN

 

 

Chúa Kitô đến thế gian chẳng những để “tỏ Cha ra” (Jn.1:18) mà còn để chỉ cho con người biết đường đến cùng Cha nữa.

 

Những gì Chúa Kitô tỏ cho chúng ta biết về Cha là “những sự trên trời” (Jn.3:12), và những gì Người chỉ cho chúng ta biết đường đến cùng Cha là “những sự dưới đất” (Jn.3:12), như phải được “tái sinh từ trên cao” (Jn.3:3) hay phải “hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ” (Mt.18:3).

 

Thế nhưng, Chúa Kitô tỏ cho chúng ta biết “những sự trên trời” cũng như “những sự dưới đất” không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng việc làm và nhất là bằng biến cố hoàn tất sứ mệnh cứu độ của Người nữa.

 

Do đó, việc dạy cho Kitô hữu sau khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội biết “mọi điều Thầy truyền”, tức việc giảng dạy giáo lý trong giai đoạn thứ ba của việc truyền bá phúc âm của Giáo Hội, là dạy cho Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô hoàn toàn xác tín rằng Người thật sự “là đạo lộ, là sự thật và là sự sống” (Jn.14:6).

 

Chúa Kitô là Đạo Lộ: Ở chỗ qua Người, con người mới có thể biết Cha và đến được cùng Cha, và nhờ đó, nhờ Người là đường lối, Cha có thể tỏ mình ra từ từ qua Cựu Ước tới tột đỉnh nơi Tân Ước, kể cả việc Cha dựng nên con người theo hình ảnh Cha là chính Chúa Kitô, “hình ảnh Thiên Chúa vô hình” (Col.3:15) v.v.

 

Chúa Kitô là Sự Thật: Ở chỗ Người tự chứng thực Người là Đấng phải đến, là Đức Kitô, là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa, qua việc không làm theo ý mình, qua những lời mạc khải thần linh Người tỏ ra, qua các phép lạ Người làm (nhất là việc khu trừ ma qủi và các thần ô uế), đặc biệt là qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người để toàn thắng tội lỗi (sự dữ luân lý) và sự chết (sự dữ thể lý) là hậu qủa nguyên tội v.v.

 

Chúa Kitô là Sự Sống: Ở chỗ ban Chúa Thánh Thần (tha tội) là Đấng ban sự sống, là Đấng làm chứng về Người để thế gian tin mà được sống, làm chứng nơi lòng Kitô hữu để họ biết họ là con và sống theo ý Cha mình như Chúa Kitô Con Cha yêu dấu đẹp lòng Cha mọi đàng, qua Hội Thánh là Nhiệm Thể Người cùng với Chúa Thánh Thần làm chứng cho Người và ban phát sự sống (mầu nhiệm Chúa Kitô) cho chiên được sống viên mãn qua các Bí Tích nhất là Phụng Vụ Thánh Thể, cho đến khi Người lại đến để giải thoát cả thân xác hay chết của chúng ta nên giống thân xác bất tử vinh quang của Người.

 

Như thế, Kinh Tin Kính hay đức tin Kitô Giáo qủa thực được chia làm ba phần theo bố cục “Thầy là đạo lộ, là sự thật và là sự sống” (Jn.14:6). Và dạy giáo lý là cách truyền đạt kiến thức đức tin về Chúa Kitô, “ánh sáng sự sống” (Jn.8:12).