SỨ ĐIỆP BỆNH NHÂN

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL