SỨ ĐIỆP DI DÂN   

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL