NỘI DUNG

Năm 2014 

 

Năm 2012

  “Được kêu gọi để chiếu tỏa Lời chân lư” (Tông Thư Cửa Đức Tin, số 6)

 

Năm 2010

“Việc Kiến Tạo Mối Hiệp Thông Giáo Hội là Then Chốt cho Sứ Vụ Truyền Giáo”

 

Năm 2009
 

 “Công việc truyền bá phúc âm hóa cho tất cả mọi dân tộc là những ǵ làm nên sứ vụ thiết yếu của Giáo Hội”

 

Năm 2008

 

"Tôi Tớ và Tông Đồ của Chúa Giêsu Kitô"

 

Năm 2007

"Tất cả mọi Giáo Hội cho toàn thế giới"

Năm 2006

“Đức Ái là Hồn Sống của Truyền Giáo”

Năm 2005

“Truyền Giáo: Tấm Bánh Được Bẻ Ra Cho Thế Gian Được Sự Sống”

Năm 2004

“Thánh Thể với Việc Truyền Giáo”

Năm 2003

Cùng Mẹ Maria Chiêm Ngưỡng Dung Nhan Chúa Kitô Bằng Kinh Mân Côi Để Truyền Bá Phúc Âm Hóa