SỨ ĐIỆP TRUYỀN GIÁO

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL