Baøi Giaùo Lyù soá 21
  
BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI

 

(Bí Tích Khôûi Ñaàu Kitoâ Giaùo Thöù Nhaát)

 (caùc soá 1210- 1284)

  

 

 

CAÛM NGHIEÄM NHAÂN SINH

 

 

N

eáu con ngöôøi tin coù thaàn linh, vaø thöïc söï laø coù thaàn linh thieâng lieâng voâ hình, thì vò thaàn linh naøy phaûi toû mình cho con ngöôøi thaáy moät caùch naøo ñoù, ñeå con ngöôøi coù theå ñeán vôùi ngaøi, nghóa laø giöõa thaàn linh vaø nhaân loaïi phaûi coù moät giao ñieåm, phaûi coù moät caùi gì ñoù hay moät nôi naøo ñoù ñeå caû hai coù theå gaëp gôõ nhau vaø giao tieáp vôùi nhau, baèng khoâng taát caû nhöõng gì con ngöôøi tin töôûng chæ laø giaû töôûng, laø ngaãu töôïng maø thoâi. Thieân Chuùa cuûa Kitoâ Giaùo quaû thöïc ñaõ toû mình ra nôi “vò trung gian duy nhaát giöõa Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi laø con ngöôøi Gieâsu Kitoâ” (1Tim 2:5). Theá nhöng, Vò Thieân Chuùa Laøm Ngöôøi Gieâsu Kitoâ naøy cuõng chæ “ôû giöõa chuùng ta” (Jn 1:14) treân traàn gian naøy trong moät giai ñoaïn lòch söû 33 naêm ngaén nguûi. Bôûi theá, ñeå coù theå “luoân ôû laïi cho ñeán taän theá” (Mt 28:20), vôùi rieâng thaønh phaàn moân ñeä laøm neân Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi, vaø qua Giaùo Hoäi vôùi toaøn theå nhaân loaïi, thaønh phaàn “moïi daân nöôùc” (Mt 28:19), “Chuùa Kitoâ ñaõ thieát laäp caùc bí tích cuûa taân luaät. Coù baûy pheùp bí tích laø Röûa Toäi, Theâm Söùc,  Thaùnh Theå, Thoáng Hoái, Xöùc Daàu, Chöùc Thaùnh vaø Hoân Phoái” (SGL, 1210).

 

Theo Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thì “baûy pheùp bí tích aáy ñuïng chaïm ñeán taát caû moïi giai ñoaïn cuõng nhö ñeán taát caû moïi giaây phuùt quan troïng cuûa cuoäc ñôøi Kitoâ höõu (xem Thaùnh Toâma Aquinas, STh III, 65, 1), ôû choã, baûy bí tích naøy haï sinh vaø phaùt trieån, chöõa laønh vaø trao söù vuï cho ñôøi soáng ñöùc tin cuûa Kitoâ höõu. Nhö theá, giöõa nhöõng giai ñoaïn cuûa ñôøi soáng töï nhieân vaø nhöõng giai ñoaïn cuûa ñôøi soáng thieâng lieâng coù moät söï töông töï gioáng nhö nhau” (SGL, 1211). Tröôùc heát, lieân quan ñeán giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa ñôøi soáng thieâng lieâng naøy coù Caùc Bí Tích Khôûi Ñaàu Kitoâ Giaùo, ñoù laø Röûa Toäi, Theâm Söùc vaø Thaùnh Theå: “Tín höõu ñöôïc taùi sinh bôûi Pheùp Röûa, ñöôïc kieân cöôøng bôûi bí tích Theâm Söùc, vaø ñöôïc nhaän laõnh löông thöïc tröôøng sinh nôi Thaùnh Theå” (SGL, 1212). Trong Caùc Bí Tích Khôûi Ñaàu Kitoâ Giaùo naøy, “Pheùp Thaùnh Taåy laø neàn taûng cho caû cuoäc soáng Kitoâ höõu, laø ngoõ vaøo ñeå soáng söï soáng trong Thaàn Linh vaø laø cöûa tieán ñeán vôùi caùc bí tích khaùc” (SGL, 1213). Vaäy:

1.      Bí Tích Röûa Toäi coù yù nghóa nhö theá naøo trong coâng cuoäc cöùu ñoä?

2.      Bí Tích Röûa Toäi ñöôïc cöû haønh ra sao?

3.      Thuï laõnh nhaân cuûa Bí Tích Röûa Toäi laø nhöõng ai?

4.      Bí Tích Röûa Toäi coù caàn thieát khoâng vaø khi laõnh nhaän coù nhöõng coâng hieäu naøo?

 

 

 

KIEÁN THÖÙC ÑÖÙC TIN

 

 

 

1.      BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI COÙ YÙ NGHÓA NHÖ THEÁ NAØO TRONG COÂNG CUOÄC CÖÙU ÑOÄ?

 

Ñeå cho thaáy yù nghóa saâu xa vaø taàm voùc quan troïng cuûa Bí Tích Röûa Toäi, Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ trình baøy moái lieân heä maät thieát cuûa bí tích naøy trong coâng cuoäc cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa töø Cöïu Öôùc, qua Chuùa Kitoâ, ñeán Giaùo Hoäi cuûa Chuùa Kitoâ.

 

Bí Tích Röûa Toäi lieân heä vôùi coâng cuoäc cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa trong Cöïu Öôùc.

 

·        Töø khôûi nguyeân theá giôùi, nöôùc ñaõ laø nguoàn maïch söï soáng vaø sinh saûn. Thaùnh Kinh thaáy nöôùc nhö ‘ñöôïc bao phuû’ bôûi Thaàn Linh Chuùa (x Gn 1:2)” (soá 1218). “Giaùo Hoäi ñaõ coi chieác taàu Noe laø tieàn thaân cuûa ôn cöùu ñoä nhôø Pheùp Röûa Toäi…” (soá 1219). “Nhaát laø vieäc vöôït qua Bieån Ñoû, ñöôïc hieåu laø vieäc giaûi phoùng daân Yeán Duyeân khoûi caûnh laøm toâi nöôùc Ai Caäp, loan baùo cho thaáy tröôùc vieäc giaûi phoùng do Pheùp Röûa mang laïi” (soá 1221). “Sau heát, Pheùp Röûa coøn ñöôïc baùo tröôùc baèng vieäc vöôït qua Soâng Döôïc-Ñaêng, moät vieäc maø nhôø ñoù Daân Chuùa chieám höôûng maûnh ñaát ñöôïc höùa ban cho con caùi Abraham, maûnh ñaát tieâu bieåu cho söï soáng tröôøng sinh. Lôøi höùa veà vieäc thöøa höôûng phuùc laønh naøy ñaõ ñöôïc neân troïn nôi Taân Öôùc” (soá 1222).

 

Bí Tích Röûa Toäi lieân heä vôùi coâng cuoäc cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa nôi Chuùa Kitoâ.

 

·        Taát caû moïi hình aûnh tieàn thaân ñeàu ñöôïc neân troïn nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ngöôøi baét ñaàu cuoäc ñôøi coâng khai cuûa mình sau khi laõnh nhaän pheùp röûa cuûa Thaùnh Gioan Taåy Giaû ôû soâng Döôïc Ñaêng (x Mt 3:13). Sau khi phuïc sinh, Chuùa Kitoâ ban boá söù meänh laøm pheùp röûa cho caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi… (Mt 28:19-20; x Mk 16:15-16)” (soá 1223). “Nôi cuoäc Vöôït Qua cuûa mình, Chuùa Kitoâ ñaõ môû ra cho taát caû moïi ngöôøi suoái nguoàn Thanh Taåy. Ngöôøi ñaõ noùi veà cuoäc Khoå Naïn cuûa Ngöôøi nhö laø moät ‘Pheùp Röûa’ Ngöôøi phaûi nhaän laõnh (Mk 10:38; x Lk 12:50). Maùu cuøng nöôùc chaûy ra töø caïnh söôøn bò ñaâm thaâu cuûa Chuùa Gieâsu töû giaù laø tieâu bieåu cho Pheùp Röûa vaø Thaùnh Theå, caùc bí tích söï soáng (x Jn 19:34; 1Jn 5:6-8). Töø ñoù con ngöôøi môùi coù theå ‘ñöôïc haï sinh bôûi nöôùc vaø Thaàn Linh (x Jn 3:5) ñeå vaøo höôûng Vöông Quoác cuûa Thieân Chuùa” (soá 1225).

 

Bí Tích Röûa Toäi lieân heä vôùi coâng cuoäc cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa nôi Giaùo Hoäi.

 

·        Töø ngay ngaøy Leã Hieän Xuoáng, Giaùo Hoäi ñaõ cöû haønh vaø ban phaùt Pheùp Thaùnh Taåy. Thaät vaäy, Thaùnh Pheâroâ tuyeân boá cho ñaùm ñoâng daân chuùng ñang baøng hoaøng veà lôøi rao giaûng cuûa mình laø: ‘Heát moïi ngöôøi trong anh em haõy thoáng hoái vaø laõnh pheùp röûa nhaân danh Chuùa Gieâsu Kitoâ ñeå ñöôïc ôn thöù tha toäi loãi cuûa mình; roài anh em seõ nhaän ñöôïc taëng aân Thaùnh Linh’ (Acts 2:38)… Pheùp Röûa luoân luoân ñöôïc coi nhö coù lieân heä vôùi ñöùc tin: ‘Haõy tin vaøo Chuùa Gieâsu thì oâng seõ ñöôïc cöùu ñoä, caû oâng laãn gia ñình oâng’ (Acts 16:31-33)” (soá 1226). “Theo Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ, tín höõu qua Pheùp Röûa ñöôïc hieäp thoâng vôùi söï cheát cuûa Chuùa Kitoâ, ñöôïc mai taùng vôùi Ngöôøi vaø phuïc sinh vôùi Ngöôøi… (x Rm 6:3-4; Col 2:12). Thuï nhaân pheùp röûa ‘maëc laáy Chuùa Kitoâ (Gal 3:27). Bôûi Chuùa Thaùnh Linh, Pheùp Röûa laø beå nöôùc thanh taåy, beå nöôùc coâng chính hoùa vaø laø beå nöôùc thaùnh hoùa” (soá 1227).

 

 

2.      BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI ÑÖÔÏC CÖÛ HAØNH RA SAO?

 

Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cho bieát, Bí Tích Röûa Toäi ñöôïc cöû haønh sau khi hoaøn taát tieán trình gia nhaäp, vôùi nhöõng leã nghi ñaëc bieät vaø coù theå bôûi caû nhöõng taùc nhaân chính thöùc vaø ngoaïi leä.

 

Bí Tích Röûa Toäi ñöôïc cöû haønh sau khi hoaøn taát tieán trình gia nhaäp:

 

·        “Töø thôøi caùc toâng ñoà, vieäc trôû thaønh moät Kitoâ höõu ñaõ ñöôïc hoaøn taát bôûi moät cuoäc haønh trình vaø moät cuoäc nhaäp moân dieãn tieán qua vaøi giai ñoaïn… ñoù laø vieäc loan baùo Lôøi Chuùa, vieäc chaáp nhaän Phuùc AÂm sau khi trôû laïi, vieäc tuyeân xöng ñöùc tin, vieäc laõnh nhaän chính Pheùp Röûa, vieäc tuoân ñoå Thaùnh Linh vaø vieäc ñöôïc hieäp thoâng Thaùnh Theå” (soá 1229). “Caùc nghi thöùc cho nhöõng giai ñoaïn naøy ñöôïc trình baøy trong cuoán Nghi Thöùc Ngöôøi Lôùn Gia Nhaäp Kitoâ Giaùo (RCIA: the Rite of Christian Initiation of Adults)” (soá 1232). “Ngaøy nay, taát caû moïi leã nghi, Latinh cuõng nhö Ñoâng Phöông, vieäc ngöôøi lôùn gia nhaäp Kitoâ Giaùo ñeàu ñöôïc baét ñaàu baèng giai ñoaïn giaùo lyù taân toøng vaø keát thuùc ôû vieäc cöû haønh moät luùc ba bí tích khôûi ñaàu laø Röûa Toäi, Theâm Söùc vaø Thaùnh Theå…” (soá 1233)

 

Bí Tích Röûa Toäi ñöôïc cöû haønh vôùi nhöõng leã nghi ñaëc bieät:

 

·        YÙ nghóa vaø aân suûng cuûa bí tích Röûa Toäi ñöôïc saùng toû nôi caùc nghi thöùc cöû haønh bí tích naøy…” (soá 1234): “Daáu thaùnh giaù ghi daáu aán Chuùa Kitoâ nôi keû saép thuoäc veà Ngöôøi vaø cho thaáy ôn cöùu chuoäc Chuùa Kitoâ ñaõ laäp cho chuùng ta baèng thaäp giaù cuûa Ngöôøi” (soá 1235); “Vieäc loan baùo Lôøi Chuùa khoâng theå taùch khoûi Pheùp Röûa laø vieäc soi saùng cho thuï laõnh nhaân vaø coäng ñoàng tham söï chaân lyù maïc khaûi ñeå laøm cho hoï coù theå ñaùp öùng baèng ñöùc tin…” (soá 1236). “Vieäc tröø taø moät hay vaøi laàn treân thuï laõnh nhaân, vì Pheùp Röûa noùi leân vieäc giaûi thoaùt con ngöôøi khoûi toäi loãi cuõng nhö khoûi teân caùm doã ma quæ. Vieäc xöùc daàu cho thuï laõnh nhaân sau ñoù cuûa vò ban bí tích hay vieäc ñaët tay ngaøi treân hoï ñeå hoï minh nhieân tuyeân boá töø boû Satan. Nhôø ñoù, hoï coù theå tuyeân xöng ñöùc tin cuûa Giaùo Hoäi, moät ñöùc tin hoï ñöôïc Pheùp Röûa ban cho” (soá 1237). “Vieäc thaùnh hieán  nöôùc röûa toäi (vaøo luùc baáy giôø hay vaøo ñeâm Voïng Phuïc Sinh)… ñeå nhöõng ai ñöôïc röûa bôûi nöôùc aáy cuõng ñöôïc ‘sinh bôûi nöôùc vaø Thaàn Linh’ (Jn 3:5)” (soá 1238). “Vieäc röûa toäi ñöôïc thöïc hieän moät caùch hoaøn toaøn nhaát baèng ba laàn dìm mình trong nöôùc röûa toäi. Tuy nhieân, töø xa xöa pheùp röûa cuõng ñaõ ñöôïc ban phaùt baèng vieäc ñoå nöôùc ba laàn treân ñaàu thuï laõnh nhaân” (soá 1239). “Vieäc xöùc baèng daàu thaùnh noùi leân taëng aân Thaùnh Linh ñöôïc ban cho ngöôøi taân toøng, ngöôøi ñöôïc trôû thaønh moät Kitoâ höõu, töùc ñöôïc trôû thaønh moät ngöôøi ‘ñöôïc xöùc daàu’ bôûi Thaùnh Linh, ngöôøi ñöôïc lieân keát vôùi Chuùa Kitoâ laø vò tö teá, ngoân söù vaø vöông chuû ñöôïc xöùc daàu (x Rite of Baptism of Children, 62)” (soá 1241). “Vieäc maëc chieác aùo traéng töôïng tröng cho vieäc thaùnh taåy nhaân ‘maëc laáy Chuùa Kitoâ’ cuõng ñöôïc soáng laïi vôùi Chuùa Kitoâ (Gal 3:27). Vieäc caàm caây neán saùng ñöôïc thaép töø ngoïn neán Phuïc Sinh töôïng tröng vieäc ngöôøi taân toøng ñöôïc Chuùa Kitoâ soi saùng. Trong Ngöôøi, thaùnh taåy nhaân laø ‘aùnh saùng theá gian’ (Mt 5:14; x Phil 2:15)” (soá 1243). “Vieäc Röôùc Leã Laàn Ñaàu Vì ñaõ trôû neân con caùi Thieân Chuùa vôùi chieác aùo cöôùi treân mình, ngöôøi taân toøng ñöôïc tham döï vaøo ‘böõa tieäc cöôùi cuûa Con Chieân’ (Rev 19:9) vaø ñöôïc laõnh nhaän löông thöïc cuûa söï soáng môùi laø mình maùu Chuùa Kitoâ…” (soá 1244). “Pheùp laønh troïng theå keát thuùc vieäc cöû haønh Pheùp Röûa…” (soá 1245).

 

Bí Tích Röûa Toäi coù theå ñöôïc cöû haønh bôûi caû nhöõng taùc nhaân chính thöùc vaø ngoaïi leä:

 

·        Nhöõng vò thöøa taùc vieân thoâng thöôøng cuûa Pheùp Röûa laø giaùm muïc vaø linh muïc, trong Giaùo Hoäi Latinh coøn coù caû thaøy saùu nöõa (x Giaùo Luaät, khoaûn 861.1; Giaùo Luaät Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, khoaûn 677.1). Gaëp tröôøng hôïp caàn thieát, baát cöù ai, ngay caû ngöôøi khoâng laõnh nhaän bí tích röûa toäi, cuõng coù theå ban pheùp röûa, mieãn laø hoï coù yù laøm vieäc naøy… theo nhöõng gì Giaùo Hoäi vaãn laøm khi ban pheùp röûa vaø theo coâng thöùc röûa toäi ñoïc leân nhaân danh Chuùa Ba Ngoâi. Giaùo Hoäi thaáy lyù do caàn phaûi laøm nhö vaäy laø vì caên cöù vaøo yù muoán cöùu ñoä phoå quaùt cuûa Thieân Chuùa cuõng nhö vaøo söï caàn thieát cuûa Pheùp Röûa ñeå ñöôïc cöùu ñoä (x 1Tim 2:4)” (soá 1256).

 

 

3.      THUÏ LAÕNH NHAÂN CUÛA BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI LAØ NHÖÕNG AI?

 

Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo xaùc ñònh thaønh phaàn thuï laõnh nhaân cuûa Bí Tích Röûa Toäi laø taát caû “moïi ngöôøi chöa laõnh nhaän bí tích röûa toäi vaø chæ coù nhöõng ngöôøi naøy môùi ñöôïc laõnh nhaän pheùp röûa maø thoâi” (SGL, 1246). Tuy nhieân, thaønh phaàn thuï laõnh nhaân pheùp röûa naøy ñöôïc chia ra laøm hai, ngöôøi lôùn vaø treû em.

 

Thaønh phaàn thuï laõnh nhaân pheùp röûa laø ngöôøi lôùn.

 

·        Töø thuôû ban ñaàu cuûa Giaùo Hoäi, Röûa Toäi cho ngöôøi lôùn laø moät vieäc thoâng thöôøng ôû nhöõng nôi Phuùc AÂm vöøa ñöôïc loan baùo. Vieäc daïy giaùo lyù nhaäp ñaïo (töùc vieäc doïn mình laõnh nhaän Pheùp Röûa) do ñoù chieám moät vò trí quan troïng. Vieäc nhaäp moân ñöùc tin vaø ñôøi soáng Kitoâ Giaùo naøy phaûi giuùp cho ngöôøi döï toøng laõnh nhaän ôn Chuùa nôi Pheùp Röûa, Theâm Söùc vaø Thaùnh Theå”. (soá 1247)

 

·        Vieäc daïy giaùo nhaäp ñaïo, hay vieäc höôùng daãn caùc ngöôøi döï toøng, laø ñeå laøm cho vieäc hoï trôû laïi vaø ñöùc tin cuûa hoï ñöôïc chín chaén, trong vieäc ñaùp öùng taùc ñoäng khôi maøo cuûa Thieân Chuùa cuõng nhö trong vieäc hieäp nhaát vôùi coäng ñoàng Giaùo Hoäi. Vieäc daïy giaùo lyù nhaäp ñaïo phaûi laø ‘moät vieäc höôùng daãn soáng troïn cuoäc ñôøi Kitoâ höõu… moät cuoäc ñôøi maø caùc ngöôøi moân ñeä cuûa Chuùa Kitoâ seõ ñöôïc lieân keát vôùi Chuùa Kitoâ laø Thaøy cuûa hoï. Caùc ngöôøi döï toøng phaûi ñöôïc khai taâm cho thaáy moät caùch xöùng hôïp maàu nhieäm cöùu ñoä cuøng vôùi vieäc thöïc haønh caùc nhaân ñöùc Phuùc AÂm, hoï cuõng phaûi ñöôïc daãn nhaäp vaøo ñôøi soáng ñöùc tin, phuïng vuï vaø baùc aùi yeâu thöông cuûa Daân Chuùa baèng caùc nghi thöùc thaùnh tieáp noái nhau” (soá 1248)

 

·        Caùc ngöôøi döï toøng laø thaønh phaàn ‘ñaõ ñöôïc lieân keát vôùi Giaùo Hoäi roài, hoï ñaõ thuoäc veà gia ñình cuûa Chuùa Kitoâ, vaø vaãn thöôøng soáng moät ñôøi soáng tin caäy meán’ (Saéc Leänh Cho Muoân Daân, 14.5). ‘Giaùo Hoäi yeâu thöông vaø aân caàn oâm aáp hoï nhö con caùi cuûa mình vaäy’ (Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân 14.3; x Giaùo Luaät, caùc khoaûn 206, 788.3)” (soá 1249)

 

Thaønh phaàn thuï laõnh nhaân pheùp röûa laø treû em

 

·        Ñöôïc sinh ra vôùi moät baûn tính loaøi ngöôøi sa phaïm vaø bò oâ nhieãm bôûi nguyeân toäi, treû em cuõng caàn phaûi ñöôïc taùi sinh trong Pheùp Röûa ñeå thoaùt khoûi quyeàn löïc toái taêm maø  vaøo laõnh giôùi töï do cuûa con caùi Thieân Chuùa laø nôi taát caû moïi ngöôøi ñöôïc keâu goïi ñeán (x Coâng Ñoàng Chung Triñentinoâ naêm 1546: DS 1514; x Col 1:12-14)…”. (soá 1250)

 

·        Vieäc Röûa Toäi cho treû em laø moät truyeàn thoáng laâu ñôøi cuûa Giaùo Hoäi. Coù nhöõng chöùng côù roõ raøng cho thaáy tuïc leä naøy ñöôïc baét ñaàu töø theá kyû thöù hai trôû ñi, vaø cuõng raát coù theå ngay töø khi caùc toâng ñoà baét ñaàu rao giaûng, luùc aáy ñaõ coù taát caû ‘nhöõng gia ñình’ ñöôïc laõnh nhaän pheùp röûa, trong ñoù treû em cuõng coù theå ñöôïc röûa toäi nöõa (x Acts 16:15, 33, 18:8; 1Cor 1:16; Thaùnh Boä Tín Lyù Ñöùc Tin, baûn höôùng daãn, Pastoralis actio: AAS 72 naêm 1980 1137-1156)”. (soá 1252)

 

 

4.      BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI COÙ CAÀN THIEÁT KHOÂNG VAØ COÙ NHÖÕNG COÂNG HIEÄU NAØO?

 

Veà tính caùch khaån thieát vaø taùc hieäu cuûa Pheùp Röûa, Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khaúng ñònh Pheùp Röûa tuyeät ñoái caàn cho phaàn roãi cuûa taát caû moïi ngöôøi, lôùn cuõng nhö beù, vì Pheùp Röûa coù taùc duïng tha heát taát caû moïi toäi loãi, laøm cho thuï laõnh nhaân trôû thaønh moät taïo vaät môùi cuûa Chuùa Ba Ngoâi, keát hôïp hoï vôùi Giaùo Hoäi laø Thaân Theå cuûa Chuùa Kitoâ, gaén boù hoï vôùi moái hieäp nhaát Kitoâ Giaùo, vaø ghi aán tín khoâng theå xoùa boû nôi hoï.

 

Pheùp Röûa tuyeät ñoái caàn cho phaàn roãi cho taát caû moïi ngöôøi, lôùn cuõng nhö beù:

 

·        Chính Chuùa Kitoâ ñaõ xaùc nhaän laø Pheùp Röûa caàn thieát cho phaàn roãi (x Jn 3:5). Ngöôøi coøn truyeàn caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi loan baùo Phuùc AÂm cho moïi daân nöôùc vaø röûa toäi cho hoï nöõa (x Mt 28:19-20; x Coâng Ñoàng Chung Triñentinoâ naêm 1547: DS 1618; Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân 14; Saéc Leänh Cho Muoân Daân, 5). Pheùp Röûa caàn thieát cho phaàn roãi cuûa nhöõng ai ñöôïc nghe loan baùo Phuùc AÂm vaø laø nhöõng ngöôøi coù cô hoäi ñeå xin laõnh nhaän bí tích naøy (x Mk 16:16)...”. (soá 1257)

 

·        Giaùo Hoäi luoân luoân thaâm tín moät caùch maïnh meõ laø nhöõng ai chòu cheát vì ñöùc tin maø khoâng laõnh nhaän Pheùp Röûa ñeàu ñöôïc röûa bôûi caùi cheát cho Chuùa Kitoâ vaø vôùi Chuùa Kitoâ cuûa hoï. Pheùp Röûa baèng maùu naøy, cuõng nhö loøng öôùc ao ñöôïc laõnh nhaän Pheùp Röûa, laøm phaùt sinh ra caùc hoa traùi cuûa Pheùp Röûa ngoaøi bí tích”. (soá 1258)

 

·        Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi döï toøng cheát tröôùc khi laõnh nhaän Pheùp Röûa thì öôùc muoán hieån nhieân cuûa hoï, cuøng vôùi loøng hoï thoáng hoái toäi loãi, coäng vôùi ñöùc aùi, ñuû baûo ñaûm phaàn roãi maø hoï khoâng theå laõnh nhaän theo bí tích”. (soá 1259)

 

·        Ñoái vôùi treû em cheát chöa ñöôïc Röûa Toäi, Giaùo Hoäi chæ coù theå phoù thaùc caùc em cho tình thöông Chuùa... hy voïng raèng treû em cheát chöa ñöôïc Röûa Toäi seõ ñöôïc cöùu ñoä moät caùch naøo ñoù. Vieäc Giaùo Hoäi keâu goïi ñöøng ngaên trôû treû em ñeán vôùi Chuùa Kitoâ nhôø taëng aân Thaùnh Taåy caøng khaån thieát hôn bao giôø heát”. (soá 1261)

 

Pheùp Röûa coù taùc duïng tha heát taát caû moïi toäi loãi:

 

·        Nhôø Pheùp Röûa, taát caû toäi loãi ñeàu ñöôïc tha thöù, nguyeân toäi cuõng nhö moïi tö toäi, cuøng vôùi heát moïi hình phaït bôûi toäi maø ra (x Coâng Ñoàng Chung Florence naêm 1439: DS 1316)...” (soá 1263). Tuy nhieân, moät soá haäu quaû taïm thôøi cuûa toäi loãi vaãn coøn toàn taïi nôi thaùnh taåy nhaân, nhö ñau khoå, beänh taät, cheát choùc cuøng vôùi caùc moûng doøn voán coù trong ñôøi soáng nhö nhöõng yeáu ñuoái veà tính tình v.v. cuõng nhö xu höôùng veà toäi loãi ñöôïc Thaùnh Truyeàn goïi laø ñam meâ nhuïc duïc, hay boùng baåy hôn, laø ‘caùi ngoøi phaùt sinh toäi loãi’ (fomes peccati)...”. (soá 1264)

 

Pheùp Röûa laøm cho thuï laõnh nhaân trôû thaønh moät taïo vaät môùi cuûa Chuùa Ba Ngoâi:

 

·        Pheùp Röûa chaúng nhöõng thanh taåy khoûi moïi toäi loãi maø coøn laøm cho ngöôøi taân toøng neân ‘moät taïo vaät môùi’, neân döôõng töû cuûa Thieân Chuùa, thaønh phaàn trôû thaønh ‘ngöôøi thöøa höôûng baûn tính thaàn linh’ (2Cor 5:17; 2Pt 1:4; x Gal 4:5-7), neân phaàn mình cuûa Chuùa Kitoâ vaø ñoàng thöøa töï vôùi Ngöôøi (x 1Cor 6:15, 12:27; Rm 8:17), vaø neân ñeàn thôø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (x 1Cor 6:19)” (soá 1265). “Thieân Chuùa Ba Ngoâi Chí Thaùnh ban cho ngöôøi laõnh nhaän pheùp röûa ôn thaùnh hoùa, töùc ôn coâng chính hoùa, ôû choã giuùp hoï tin vaøo Thieân Chuùa, hy voïng nôi Ngaøi vaø yeâu kính Ngaøi baèng caùc nhaân ñöùc ñoái thaàn; ôû choã ban cho hoï khaû naêng soáng ñoäng vaø sinh hoaït theo Thaùnh Linh taùc ñoäng nhôø caùc taëng aân cuûa Thaùnh Linh; ôû choã laøm cho hoï lôùn leân moät caùch troïn haûo baèng caùc nhaân ñöùc luaân lyù. Nhö theá toaøn theå cô caáu cuûa ñôøi soáng sieâu nhieân nôi Kitoâ höõu ñaõ ñöôïc baét nguoàn töø Pheùp Röûa” (soá 1266)

 

Pheùp Röûa keát hôïp hoï vôùi Giaùo Hoäi laø Thaân Theå cuûa Chuùa Kitoâ:

 

·        Pheùp Röûa laøm cho chuùng ta neân phaàn mình cuûa Thaân Theå Chuùa Kitoâ: ‘Bôûi theá... chuùng ta laø caùc chi theå cuûa nhau’ (Eph 4:25). Pheùp Röûa lieân keát chuùng ta thaønh Giaùo Hoäi. Töø gieáng röûa toäi phaùt sinh moät Daân Taân Öôùc duy nhaát cuûa Thieân Chuùa, moät daân toäc vöôït ra ngoaøi taát caû moïi giôùi haïn veà töï nhieân hay nhaân baûn cuûa caùc quoác gia, vaên hoùa, chuûng toäc vaø phaùi tính: ‘Vì bôûi moät Thaàn Linh taát caû chuùng ta ñöôïc röûa thaønh moät thaân theå duy nhaát’ (1Cor 12:13)” (soá 1267). “ Ngöôøi laõnh nhaän pheùp röûa ñaõ trôû neân ‘nhöõng vieân ñaù soáng ñoäng’ ñeå ‘xaây thaønh moät ngoâi nhaø thieâng lieâng, moät thieân chöùc tö teá thaùnh haûo’ (1Pt 2:5). Bôûi Pheùp Röûa, hoï thoâng phaàn vaøo chöùc linh muïc cuûa Chuùa Kitoâ, vaøo vai troø ngoân söù vaø vöông giaû cuûa Ngöôøi...” (soá 1268).

 

Pheùp Röûa gaén boù hoï vôùi moái hieäp nhaát Kitoâ Giaùo:

 

·        Pheùp Röûa laøm neân neàn taûng hieäp thoâng giöõa taát caû moïi Kitoâ höõu, bao goàm caû nhöõng ai chöa hoaøn toaøn hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo... ‘Ñöôïc coâng chính hoùa bôûi ñöùc tin nôi Pheùp Röûa, hoï ñöôïc lieân keát vôùi Chuùa Kitoâ; do ñoù, hoï coù quyeàn ñöôïc goïi laø Kitoâ höõu, vaø coù ñuû lyù do ñeå ñöôïc con caùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo chaáp nhaän laø anh em cuûa mình’ (Saéc Leänh veà Hieäp Nhaát, 3)”. (soá 1271)

 

Pheùp Röûa ghi aán tín khoâng theå xoùa boû nôi hoï:

 

 

 

TOÙM LAÏI:

 

Ñeå cho thaáy yù nghóa saâu xa vaø taàm voùc quan troïng cuûa Bí Tích Röûa Toäi, Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ trình baøy moái lieân heä maät thieát cuûa bí tích naøy trong coâng cuoäc cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa töø Cöïu Öôùc (SGL, 1218-1219, 1221-1222), qua Chuùa Kitoâ (SGL, 1223, 1225), ñeán Giaùo Hoäi cuûa Chuùa Kitoâ (SGL, 1226-1227). Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cho bieát, Bí Tích Röûa Toäi ñöôïc cöû haønh sau khi hoaøn taát tieán trình gia nhaäp (SGL, 1229, 1232-1233), vôùi nhöõng leã nghi ñaëc bieät (SGL, 1234-1239, 1241, 1243, 1244-1245) vaø coù theå bôûi caû nhöõng taùc nhaân chính thöùc vaø ngoaïi leä (SGL, 1256). Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo xaùc ñònh thaønh phaàn thuï laõnh nhaân cuûa Bí Tích Röûa Toäi laø taát caû “moïi ngöôøi chöa laõnh nhaän bí tích röûa toäi vaø chæ coù nhöõng ngöôøi naøy môùi ñöôïc laõnh nhaän pheùp röûa maø thoâi” (SGL, 1246). Tuy nhieân, thaønh phaàn thuï laõnh nhaân pheùp röûa naøy ñöôïc chia ra laøm hai, ngöôøi lôùn (SGL, 1247-1249) vaø treû em (SGL, 1250-1251). Veà tính caùch khaån thieát vaø taùc hieäu cuûa Pheùp Röûa, Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khaúng ñònh Pheùp Röûa tuyeät ñoái caàn cho phaàn roãi cuûa taát caû moïi ngöôøi, lôùn cuõng nhö beù (SGL, 1257-1259, 1261), vì Pheùp Röûa coù taùc duïng tha heát taát caû moïi toäi loãi (SGL, 1263-1264), laøm cho thuï laõnh nhaân trôû thaønh moät taïo vaät môùi cuûa Chuùa Ba Ngoâi (SGL, 1265-1266), keát hôïp hoï vôùi Giaùo Hoäi laø Thaân Theå cuûa Chuùa Kitoâ (SGL, 1267-1268), gaén boù hoï vôùi moái hieäp nhaát Kitoâ Giaùo (SGL, 1271), vaø ghi aán tín khoâng theå xoùa boû nôi hoï (SGL, 1272).

 

 

THAÂM TÍN SOÁNG ÑAÏO

 

 

1.      Trôû neân phaàn mình cuûa Giaùo Hoäi, ngöôøi laõnh nhaän pheùp röûa khoâng thuoäc veà mình nöõa maø thuoäc veà Ñaáng ñaõ cheát vaø soáng laïi vì chuùng ta (x 1Cor 6:19; 2Cor 5:15). Töø nay trôû ñi, hoï ñöôïc keâu goïi ñeå soáng cho nhöõng ngöôøi khaùc, ñeå phuïc vuï trong moái hieäp thoâng Giaùo Hoäi, cuõng nhö ñeå ‘vaâng lôøi vaø phuïc tuøng’ caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi (Heb 13:17), kính troïng vaø quí meán caùc vò aáy. Pheùp Röûa laø caên nguyeân cuûa traùch nhieäm vaø cuûa phaän söï theá naøo, ngöôøi laõnh nhaän pheùp röûa cuõng ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi trong Giaùo Hoäi nhö vaäy, nhö ñöôïc laõnh nhaän caùc pheùp bí tích, ñöôïc nuoâi döôõng baèng Lôøi Chuùa vaø ñöôïc naâng ñôõ baèng nhöõng trôï giuùp thieâng lieâng cuûa Giaùo Hoäi (x Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân, 37; Giaùo Luaät, caùc khoaûn 208-223; Giaùo Luaät Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, khoaûn 675:2)”. (soá 1269)

 

2.      ’Ñöôïc taùi sinh neân con caùi Thieân Chuùa, ngöôøi chòu pheùp röûa phaûi tuyeân xöng tröôùc theá nhaân ñöùc tin hoï ñaõ laõnh nhaän bôûi Thieân Chuùa qua Giaùo Hoäi’ vaø phaûi tham phaàn vaøo hoaït ñoäng toâng ñoà vaø truyeàn giaùo cuûa Daân Chuùa (Hieán Cheá AÙnh Saùng Muoân Daân, 11; x cuøng hieán cheá, 17; Saéc Leänh Cho Muoân Daân, 7 vaø 23) ”. (soá 1270)

 

3.      Thaùnh Linh ñaõ ghi daáu chuùng ta baèng aán tín cuûa Chuùa ‘cho ngaøy cöùu chuoäc’ (Thaùnh AÂu-Quoác-Tinh, Ep. 98, 5: PL 33, 362; Eph 4:30; x 1:13-14; 2Cor 1:21-22). ‘Pheùp Röûa thöïc söï laø aán tín cuûa söï soáng tröôøng sinh (Thaùnh Irenaeus, Dem ap. 3: SCH 62, 32). Ngöôøi tín höõu Kitoâ Giaùo naøo ‘giöõ aán tín’ naøy tôùi cuøng, baèng caùch trung thaønh vôùi caùc ñoøi hoûi cuûa vieäc hoï laõnh nhaän Pheùp Röûa, seõ coù theå, ‘vôùi daáu aán ñöùc tin’ (Roman Missal, EP I – Roman Canon 97), vôùi ñöùc tin hoï laõnh nhaän khi chòu pheùp röûa, ra khoûi ñôøi naøy nhö loøng mong öôùc ñöôïc thò kieán Thieân Chuùa – tuyeät ñænh cuûa ñöùc tin – vaø nhö loøng hy voïng seõ ñöôïc phuïc sinh”. (soá 1274)

  
Trắc Nghiệm


Xin đọc bài Giáo Lý lược tóm tổng ôn dưới đây, rồi dùng các chữ ở cuối trang để điền vào những chỗ gạch trống các câu Sách Giáo Lý vừa học hỏi cho đúng nguyên văn ý nghĩa của nó. Trong vòng 10 phút.

Qua bài Giáo Lý 21 về Bí Tích Rửa Tội, Giáo Hội Công Giáo đã cho con cái của mình thấy những điểm chính sau đây: Để cho thấy ý nghĩa sâu xa và tầm vóc quan trọng của Bí Tích Rửa Tội, Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo đã trình bày mối liên hệ mật thiết của bí tích này trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa từ Cựu Ước (SGL, 1218-1219, 1221-1222), qua Chúa Kitô (SGL, 1223, 1225), đến Giáo Hội của Chúa Kitô (SGL, 1226-1227). Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo cho biết, Bí Tích Rửa Tội được cử hành sau khi hoàn tất tiến trình gia nhập (SGL, 1229, 1232-1233), với những lễ nghi đặc biệt (SGL, 1234-1239, 1241, 1243, 1244-1245) và có thể bởi cả những tác nhân chính thức và ngoại lệ (SGL, 1256). Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo xác định thành phần thụ lãnh nhân của Bí Tích Rửa Tội là tất cả “mọi người chưa lãnh nhận bí tích rửa tội và chỉ có những người này mới được lãnh nhận phép rửa mà thôi” (SGL, 1246). Tuy nhiên, thành phần thụ lãnh nhân phép rửa này được chia ra làm hai, người lớn (SGL, 1247-1249) và trẻ em (SGL, 1250-1251). Về tính cách khẩn thiết và tác hiệu của Phép Rửa, Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo khẳng định Phép Rửa tuyệt đối cần cho phần rỗi của tất cả mọi người, lớn cũng như bé (SGL, 1257-1259, 1261), vì Phép Rửa có tác dụng tha hết tất cả mọi tội lỗi (SGL, 1263-1264), làm cho thụ lãnh nhân trở thành một tạo vật mới của Chúa Ba Ngôi (SGL, 1265-1266), kết hợp họ với Giáo Hội là Thân Thể của Chúa Kitô (SGL, 1267-1268), gắn bó họ với mối hiệp nhất Kitô Giáo (SGL, 1271), và ghi ấn tín không thể xóa bỏ nơi họ (SGL, 1272).

1. “Dấu thánh giá ghi dấu ấn Chúa Kitô nơi kẻ sắp thuộc về Người và cho thấy ơn cứu chuộc Chúa Kitô đã lập cho chúng ta bằng _______ của Người” (số 1235); “Việc loan báo _________ không thể tách khỏi Phép Rửa là việc soi sáng cho thụ lãnh nhân và cộng đồng tham sự chân lý mạc khải để làm cho họ có thể đáp ứng bằng đức tin…” (số 1236). “Việc ________ một hay vài lần trên thụ lãnh nhân, vì Phép Rửa nói lên việc giải thoát con người khỏi tội lỗi cũng như khỏi tên cám dỗ ma quỉ. Việc ________ cho thụ lãnh nhân sau đó của vị ban bí tích hay việc đặt tay ngài trên họ để họ minh nhiên tuyên bố từ bỏ Satan. Nhờ đó, họ có thể tuyên xưng đức tin của Giáo Hội, một đức tin họ được Phép Rửa ban cho” (số 1237). “Việc _________ nước rửa tội… để những ai được rửa bởi nước ấy cũng được ‘sinh bởi nước và Thần Linh’ (Jn 3:5)” (số 1238). “Việc ________ được thực hiện một cách hoàn toàn nhất bằng ba lần dìm mình trong nước rửa tội. Tuy nhiên, từ xa xưa phép rửa cũng đã được ban phát bằng việc đổ nước ba lần trên đầu thụ lãnh nhân” (số 1239). “________________ nói lên tặng ân Thánh Linh được ban cho tân thánh tẩy nhân, người được trở thành một Kitô hữu, tức được trở thành một người ‘được xức dầu’ bởi Thánh Linh, người được liên kết với Chúa Kitô là vị tư tế, ngôn sứ và vương chủ được xức dầu” (số 1241). “__________________ tượng trưng cho việc thánh tẩy nhân ‘mặc lấy Chúa Kitô’ cũng được sống lại với Chúa Kitô. Việc cầm ___________ được thắp từ ngọn nến Phục Sinh tượng trưng việc người tân tòng được Chúa Kitô soi sáng. Trong Người, thánh tẩy nhân là ‘ánh sáng thế gian’” (số 1243). “Việc ___________… Vì đã trở nên con cái Thiên Chúa với chiếc áo cưới trên mình, người tân tòng được tham dự vào ‘bữa tiệc cưới của Con Chiên’ và được lãnh nhận lương thực của sự sống mới là mình máu Chúa Kitô…” (số 1244).

2. “Nhờ Phép Rửa, tất cả tội lỗi đều được tha thứ, nguyên tội cũng như mọi ________, cùng với hết mọi __________ bởi tội mà ra.” (số 1263). Tuy nhiên, một số __________ tạm thời của tội lỗi vẫn còn __________ nơi thánh tẩy nhân, như đau khổ, bệnh tật, chết chóc cùng với các mỏng dòn vốn có trong đời sống như những yếu đuối về tính tình v.v. cũng như xu hướng về tội lỗi được Thánh Truyền gọi là ___________, hay bóng bẩy hơn, là ‘ngòi tội lỗi’...”. (số 1264)
 


(đam mê nhục dục, thập giá, Lời Chúa, tồn tại, hậu quả, trừ tà, xức dầu, hình phạt, tư tội, thánh hiến, rửa tội,
rước lễ lần đầu, cây nến sáng, việc xức bằng dầu thánh, việc mặc chiếc áo trắng)