THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ChuaNhatXITN-B.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXTN.mp3

 

CSLC CN X TN 10 6 2018 CTT & N TDCTT
https://youtu.be/h4UNPjGRujA

TDCTT-PVLC/ThuBayTTM.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTTC.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanIXTN.mp3

 

CSLC CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa
https://youtu.be/TwlOQRaw0GE

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeThamVieng.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanVIIITN.mp3

 

CSLC CN Chúa Ba Ngôi CTT&N TĐCTThttps://youtu.be/31LnlNi_E8I

TDCTT-PVLC/CNChuaBaNgoi.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanVIITNchan.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIITNchan.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaisauCNHX-LeMeGiaoHoi.mp3

 

PVLC CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CTT & Nhóm TĐCTT
https://youtu.be/r3eivhLij4o

TDCTT-PVLC/CNHienXuong.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanVIIPS.mp3

(Lễ kính Thánh Mathia Tông Đồ)

 

 

PVLC CN Chúa Thăng Thiên CTT & Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
https://youtu.be/7fhW0oAj_7Q

ThuBayTuanVIPS.mp3

ThuSauTuanVIPS.mp3

ThuNamTuanVIPS.mp3

ThuTuTuanVIPS.mp3

ThuBaTuanViPS.mp3

                                                                                ThuHaiTuanVI.mp3


 

ThuBayTuanVPS.mp3

ThuSauTuanVPS.mp3

 

ThuNamTuanVPS.mp3

(Lễ kính Thánh Philiphê và Giacôbê Tông Đồ)

 

ThuTuTuanVPS.mp3

ThuBaTuanVPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanV.mp3

 

PVLC V PShttps://youtu.be/HAhqXdnCmjc

ThuBayTuanIVPS.mp3

ThuSauTuanIVPS.mp3 

ThuNamTuanIVPS.mp3

ThanhMarco.25-4.mp3

ThuBaTuanIVPS.mp3

ThuHaiTuanIVPS.mp3 

 

https://youtu.be/Es7m2rgdbMshttps://youtu.be/Es7m2rgdbMsPVLC IV 


ThuSauTuanIIIPS.mp3 

 

ThuNamTuanIIIPS.mp3

 

       ThưTuTuanIIIPS.mp3

 

    ThuBaTuanIIIPS.mp3

 

ThuHaiTuanIIIPS.mp3

 

DaLanTVShow - PVLC CN 3 LTXC - Ô Cao Tấn Tĩnh 2018

 

https://youtu.be/rN0QIMcRSuc

 

 ThuBayTuanIIPS.mp3

 

ThuSauTuanIIPS.mp3 

 

ThuNamTuanIIPS.mp3

 

ThuTuTuanIIPS.mp3

 

 

Thứ Ba Tuần II PS

 

 

Lễ Truyền Tin Mẹ Thai Lời

 

DaLanTVShow - PVLC CN 2 LTXC - Ô Cao Tấn Tĩnh 2018