.Ngy nầy năm xưa: 1/11/1963.
Đoạn phim di 26 giy về cuộc đảo chnh: Ng Đnh Diệm

 
Ngo Dinh Diem 1 (10 pht)
 
Ngo Dinh Diem 2 (10 pht)
Ngo Dinh Diem 3 (10 pht)
Ngo Dinh Diem 4 (9 pht)
TT Ng Đnh Diệm ngy cuối cng v pht lm chung.wmv (49 pht)
Ai đ st hại anh em Tổng thống Diệm.Ph1 .wmv (29 pht)
Ai đ st hại anh em Tổng thống Diệm.P2 .wmv (26 pht)
 
           

Minhha