Nguyên Nhân Sâu Xa của Hai Cuộc Chiến Tranh Việt Nam

Posted on

Ngay t năm 1962, chánh tr gia Ngô Đ́nh Nhu, C Vn Chánh Tr ca c Tng Thng Ngô Đ́nh Dim, đă có mt nhn đnh chính xác v tương lai ca nước Vit Nam. Trong quyn sách biên kho rt công phu ta đ “Chính Đ Vit Nam”,* tác gi Ngô Đ́nh Nhu đă xác đnh rng: “Trong cuc chiến tranh ni da xáo tht gia Bc Vit cng sn (Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa) và Min Nam t do (Vit Nam Cng Ḥa), nếu Bc Vit thng th́ c nước Vit Nam s l thuc Trung Quc”. Li tiên đoán ny ca nhà chánh tr Ngô Đ́nh Nhu ngày nay đă tr thành mt s tht đau ḷng cho tt c người Vit, trong nước và ngoài nước.

Nguyên nhân sâu xa c
a hai cuc chiến tranh Vit Nam

Hai cu
c chiến tranh Vit Nam kéo dài 30 năm t 1945 đến 1975 đă xy ra trong thi kỳ Chiến Tranh Lnh (Cold War) gia Thế Gii T Do và h thng các nước Cng Sn Quc Tế – Xă Hi Ch Nghĩa.

Theo tác gi Ngô Đ́nh Nhu, nguyên nhân sâu xa ca hai cuc chiến tranh thm khc ny là s xung đt lâu đi ca nước Nga vi các nước Tây Âu và s thù hn ca Trung Quc đi vi các nước trong Bát Quc Liên Quân (Tám Nước Đng Minh) đă tn công và xâu xé Trung Quc trong thế k 19.

Thua kém các nước Tây Âu và Bc M v mt khoa hc k thut, hai đế quc cng sn Liên Sô và Trung Quc đă li dng Ch Nghĩa Cng Sn ca hai người Đc Tây Âu (Karl Marx và Frederic Engels) như mt phương tin đ đánh phá các nước Tây phương t trong ni b ca các nước tư bn và t các thuc đa ca các nước ny châu Á và châu Phi.

Riêng ti Vit Nam, Liên Xô và Trung Quc đă s dng mt cán b cng sn đ tam quc tế, t năm 1924 là H Chí Minh đ tiến hành chiến tranh đánh phá Pháp và Hoa Kỳ nhm mc đích bành trướng chế đ cng sn trên khp ba nước Đông Dương và Đông Nam Á.

Hai cuc chiến tranh gi là “gii phóng dân tc” và “thng nht đt nước” tht s là hai cuc chiến tranh “y nhim” do hai đế quc cng sn Nga-Hoa ch đo và vin tr v́ quyn li ca h. Trong hai cuc chiến tranh Vit Nam, vai tṛ và nh hưởng ca Trung Quc ln hơn Liên Xô v́ các lư do sau đây:

1) Giáp gii Vit Nam, Trung Quc luôn luôn có tham vng xác lp đa v mu quc đi vi Vit Nam. Nhưng Trung Quc đă mt nh hưởng đi vi Vit Nam t gia thế k 19. Giúp đ cho đng Cng Sn Vit Nam tiến hành chiến tranh sau Đ Nh Thế Chiến tc là giúp đ cho Trung Quc tái lp nh hưởng đi vi Vit Nam.

2) Đ tránh đng chm vi Pháp, Liên Xô t 1945 đến 1950 đă không công nhn chánh quyn H Chí Minh; Josef Stalin năm 1951 ch đng ư cho Trung Quc vin tr đng cng sn Vit Nam đánh Pháp nhưng t chi vin tr trc tiếp cho H Chí Minh. Trái li, ngay sau khi thng nht Trung Quc năm 1949, Mao Trch Đông đă lp tc công nhn chánh quyn H Chí Minh năm 1950 và vin tr di dào cho đng Cng Sn Vit Nam v vũ khí, lương thc, thuc men, nhân lc (c vn chánh tr, c vn quân s, binh sĩ) và hun luyn đào to các cp ch huy Vit Minh vin tr quân s ca Trung Quc đă “gii ta Vit Minh khi ṿng vây ca quân đi Pháp”. Quân lính mang tên “Gii Phóng Quân” ca Trung Quc c̣n ch đng tham gia các trn đánh ln Đông Khê, Tht Khê và Đin Biên Ph dưới quyn ch huy ca hai tướng Trn Canh và Vi Quc Thanh.

Chiến thng Đin Biên Ph ngày 7 tháng 5 năm 1954 đă giúp cho đng Cng Sn Vit Nam chiếm được na nước Vit Nam. (Xem tp tài liu “Ghi chép thc v vic Đoàn C Vn Quân S Trung Quc Vin Tr Vit Nam Chng Pháp”, nhà xut bn Lch S Đng Cng Sn Trung Quc, Bc Kinh, 2002).

Trong cu
c chiến tranh gi là “chng M, cu nước” t năm 1956 đến năm 1975, Trung Quc đă tăng cường vin tr vô cùng hùng hu cho cng sn bc Vit v phương tin chiến tranh và chuyên viên pḥng không, đng thi cho quân Tàu trú đóng ti các tnh biên gii Vit-Trung đ ǵn gi an ninh lănh th giúp cho quân đi bc Vit điu đng xung chiến trường min nam Vit Nam. Liên Xô ch vin tr (có hoàn li) cho bc Vit mt s vũ khí nng (phi cơ, chiến xa, đi pháo) tr giá 10 t đô la.

3) T khi t Moscowa v Diên An (th đô ca Hng Quân Trung Quc) năm 1938 đu quân Mao Trch Đông, H Chí Minh đă tn t́nh phc v Trung Quc nhiu hơn Liên Xô (v́ ông ta đă b tht sng trong mt thi gian dài t 1932 đến 1938 và suưt b Stalin giết chết năm 1935). Theo tiết l ca mt nhân vt T́nh Báo Tàu trong mt cuc hp mt gia Tng Cc T́nh Báo Hoa Nam và Tng Cc 2 Vit Nam, H Chí Minh đă gia nhp đng Cng Sn Trung Quc. Khi tr v hot đng ti Hoa Nam và trong hang Pác Bó tnh Cao Bng, ông H đă thi hành công tác ca mt đng viên do đng cng sn Trung Quc giao phó. Ngoài viên chánh y Tng Cc T́nh Báo Hoa Nam, mt nhân vt cao cp trong phái đoàn thương thuyết ca Trung Quc v ranh gii mi trên đt lin và bin c gia Trung Quc và Vit Nam c̣n đe da Trung Quc s công b các cam kết bí mt ca H Chí Minh vi đng Cng Sn Trung Quc đ làm tiêu tan s nghip (legacy) ca H Chí Minh và đng Cng sn Vit Nam.

PHM Đ̀NH HƯNG
C
u Thm Phán Phm Đ́nh Hưng
California, ngày 19 tháng 7 năm 2009
Theo http://flam12.multiply.com/