Maria: Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính

 

(Bài 1 trong 2 bài chia sẻ cho Ngày Tĩnh Tâm định kỳ Thứ Bảy 3/12/2011 ở Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Texas, bài cũng đă được Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu phổ biến trong số báo Tháng 12/2011)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 

Maria: Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính - Nơi Phụng Vụ của Giáo Hội

 

Trong năm phụng vụ của Giáo Hội hoàn vũ có tất cả 17 lễ về Mẹ Maria. Thứ tự theo tháng trong năm, 17 lễ về Thánh Mẫu này được liệt kê như sau:

 

·         Tháng 1 (1 lễ): Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 1 (bậc lễ: trọng và buộc - solemnity and obligation)

·         Tháng 2 (2 lễ): Lễ Mẹ Dâng Con ngày 2 (bậc lễ: kính - feast), và Lễ Mẹ Lộ Đức ngày 11 (bậc lễ: tùy nhớ - optinal)

·         Tháng 3 (1 lễ): Lễ Mẹ Thai Lời (Truyền Tin) ngày 25 (bậc lễ: trọng nhưng không buộc - solemnity)

·         Tháng 5 (2 lễ): Lễ Mẹ Fatima ngày 13 (bậc lễ: tùy nhớ - optional), Lễ Mẹ Thăm Viếng ngày 31 (bậc lễ: kính - feast)

·         Tháng 6 (1 lễ): Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ ngày Thứ Bảy ngay sau Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa (bậc lễ: tùy nhớ - optinal)

·         Tháng 7 (1 lễ): Lễ Mẹ Carmêlô ngày 16 (bậc lễ: tùy nhớ - optinal)

·         Tháng 8 (3 lễ): Lễ Mẹ Xuống Tuyết hay Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ở Rôma ngày 5 (bậc lễ: tùy nhớ - optional), Lễ Mẹ Mông Triệu ngày 15 (bậc lễ: trọng và buộc - solemnity and obligation), Lễ Mẹ Nữ Vương ngày 22 (bậc lễ: nhớ - memorial)

·         Tháng 9 (3 lễ): Lễ Sinh Nhật Mẹ ngày 8 (bậc lễ kính - feast), Lễ Thánh Danh Mẹ ngày 12 (bậc lễ: tùy nhớ - optional) và Lễ Mẹ Đau Thương ngày 15 (bậc lễ: nhớ - memorial)

·         Tháng 10 (1 lễ): Lễ Mẹ Mân Côi ngày 7 (bậc lễ: nhớ - memorial)

·         Tháng 11 (1 lễ): Lễ Mẹ Dâng Ḿnh ngày 21 (bậc lễ: nhớ - memorial)

·         Tháng 12 (1 lễ): Lễ Mẹ Vô Nhiễm ngày 8 (bậc lễ: trọng và buộc - solemnity and obligation), c̣n một lễ nữa trong tháng này về Mẹ đó là Lễ Đức Mẹ Guadalúp ngày 12 (nhưng lễ này chỉ mừng kính ở riêng Hoa Kỳ và chung Châu Mỹ Latinh mà thôi, không có trong lịch phụng vụ chung của Giáo Hội hoàn vũ, nên lễ này không được tính trong số 17 lễ chính về Mẹ)

 

Trong 17 lễ về Mẹ trong năm phụng vụ của Giáo Hội hoàn vũ, có tất cả 1 lễ trọng - solemnity, 3 lễ trọng buộc - obligational solemnity, 3 lễ kính - feast, 4 lễ nhớ - memorial, 6 lễ tùy nhớ - optional. Theo nhận định, các lễ tùy nhớ - optional về Đức Mẹ thường liên quan tới ḷng tôn sùng Mẹ (Lộ Đức, Fatima, Carmelo, Xuống Tuyết v.v.); các lễ nhớ - memorial về Mẹ, liên quan tới các biến cố đặc biệt trong đời Mẹ, như Dâng Ḿnh, Đau Thương, Nữ Vương v.v.; các lễ kính - feast về Mẹ thường liên quan giữa Mẹ với Chúa Kitô, như Lễ Mẹ Dâng Con, Lễ Mẹ Thăm Viếng v.v.; các lễ trọng về Mẹ bao gồm 4 Lễ, nhưng chỉ có 1 lễ trọng không buộc - solemnity no obligation là Lễ Mẹ Thai Lời, một lễ tưởng niệm Biến Cố Truyền Tin, vừa liên quan tới Chúa Kitô vừa liên quan tới tín điều trinh nguyên của Mẹ; các lễ trọng và buộc về Mẹ Maria - solemnity and obligation, như Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Mông Triệu, v́ hoàn toàn liên quan thuần túy tới tín điều về Mẹ được Giáo Hội chính thức long trọng công bố.

 

Tất cả có 4 tín điều Thánh Mẫu, thứ tự được Giáo Hội công bố như sau: Tín điều Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa, bởi Công Đồng Chung Êphêsô năm 431 khi công đồng này lên án lạc thuyết Nestôriô là lạc thuyết chủ trương Chúa Kitô có hai ngôi vị theo hai bản tính của Người, và Mẹ Maria chỉ là Mẹ của ngôi vị về nhân tính của Người mà thôi; Tín điều Mẹ Maria trọn đời trinh nguyên cả trước khi, lẩn đang khi và sau khi sinh Con, bởi Công Đồng Lateranô năm 649, khi Công đồng Rôma được Giáo Hoàng triệu tập này lên án lạc thuyết Monothelism là lạc thuyết chủ trương Chúa Kitô chỉ có 1 ư muốn duy nhất; Tín điều Mẹ Maria hoài thai Vô Nhiễm Nguyên Tội, bởi Giáo Hoàng Chân Phước Piô IX ngày 8/12/1854; và Tín điều Mẹ Maria Mông Triệu về trời cả hồn lẫn xác, bởi Đức Thánh Cha Piô XII ngày 1/11/1950.

 

Vấn đề được đặt ra ở đây là, theo phụng vụ của Giáo Hội th́ lễ nào trong 17 lễ này được coi là lễ đầu tiên trong các lễ? Câu trả lời đó là Lễ Mẹ Vô Nhiễm, bởi v́ lễ này ở vào đầu Mùa Vọng là mùa mở màn cho phụng niên của Giáo Hội. Từ lễ Mẹ Vô Nhiễm ngày 8/12 hằng năm này, đúng 9 tháng sau, Giáo Hội cử hành Lễ Sinh Nhật Mẹ ngày 8/9; sự kiện cách nhau 9 tháng giữa 2 lễ này cho thấy Giáo Hội quả thực tin tưởng rằng Mẹ Maria đă được hoài thai vô nhiễm nguyên tội trong ḷng thai mẫu ngay từ giây phút đầu tiên. Tương tự như thế, Lễ Mẹ Thai Lời 25/3 cách Lễ Sinh Nhật 25/12 đúng 9 tháng, cho thấy khoảng cách hợp lư về thời gian nơi biến cố Mẹ thụ thai Lời Nhập Thể và hạ sinh Con Thiên Chúa làm người. Lễ Giáng Sinh được Giáo Hội long trọng cử hành vào cuối năm dân sự 25/12 nhưng Tuần Bát Nhật Giáng Sinh lại được kết thúc vào Lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1/1 đầu năm dân sự.

 

Vị trí Lễ Mẹ Thiên Chúa được Giáo Hội cử hành vào ngay ngày đầu năm dân sự cho thấy: 1- Mẹ Maria đă có trước tất cả mọi tạo vật vô h́nh và hữu h́nh trong Thượng Trí của Thiên Chúa hằng sống, v́ Ngài đă có ư định nhập thể làm người, được thụ thai và hạ sinh bởi một người nữ là Mẹ vào lúc thời gian viên trọn (x Gal 4:4); 2- Vai tṛ làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ là yếu tố thiết yếu tiên quyết cho tất cả mọi ân huệ siêu việt khác của một đệ nhất tạo vật về ân sủng "đầy ơn phúc" như Mẹ: hồn Vô Nhiễm, xác Trinh Nguyên, hồn xác Mông Triệu. Vị trí Lễ Mẹ Vô Nhiễm được Giáo Hội cử hành đầu tiên trong năm phụng vụ về Mẹ, trước hết mọi lễ khác về Mẹ là v́, trong công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, Lời Nhập Thể, th́ Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội chính là Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô, một Mặt Trời bắt đầu ló dạng mọc lên nơi Biến Cố Giáng Sinh của Người.

 

Maria: Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính - Nơi Thánh Kinh và Huấn Quyền

 

Đúng thế, Maria: Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính này đă được Thánh Kinh Cựu Ước tiên báo qua h́nh ảnh một người nữ lạ "đang tiến lên như rạng đông". Thế nhưng, Sách Diễm T́nh Ca ở đoạn 6 câu 10 này không chỉ chiêm ngắm Mẹ "đang tiến lên như rạng đông" như thế thôi, mà c̣n thấy người nữ lạ là Mẹ ấy đang tiến lên trong một dáng vẻ "đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận". Mẹ "đẹp như mặt trăng" trong thời Cựu Ước là thời điểm có thể ví như đang c̣n ở trong bóng tối đêm đen (x Lk 1:79) trông đợi Mặt Trời Cứu Độ là Chúa Kitô, khi Mẹ được sinh vào trần gian với t́nh trạng "đầy ân phúc" ngay từ khi hoài thai vô nhiễm tội, một "mặt trăng" phản ánh mặt trời, ở chỗ Mẹ được Thiên Chúa cho hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô Con Mẹ. Mẹ "rực rỡ như Mặt Trời" trong Biến Cố Truyền Tin, khi Mẹ được quyền phép Đấng Tối Cao bao phủ để có thể thực sự thụ thai Con Thiên Chúa làm người và hạ sinh Con Đấng Tối Cao (x Lk 1:35, 31-32). Mẹ "oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận" khi Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô Con Mẹ (x Jn 19:25), Đấng là gịng dơi của Mẹ đă đạp nát đầu Satan (x Gen 3:15), phá hủy công cuộc của ma quỉ (x 1Jn 3:8).

 

Thứ Bảy 22/10/2011, tôi có nhận được một email từ một vị linh mục Việt Nam ở Nữu Ước muốn nhờ tôi trả lời dùm ngài mấy câu vấn nạn về Mẹ Maria từ một giáo lư viên ở Việt Nam cũng vừa gửi email sang cho ngài, một trong 3 câu vấn nạn này, câu thứ nhất liên quan tới vai tṛ làm Mẹ Thiên Chúa, câu thứ hai liên quan tới Mẹ Vô Nhiễm và câu ba liên quan tới đức đồng trinh của Mẹ, nguyên văn như sau:

 

1.      Đức Maria có phải là Mẹ của Ba Ngôi Thiên Chúa, hay chỉ ḿnh Chúa Giêsu?

2.      Nếu Đức Maria được sạch tội ngay từ lúc thụ thai th́ Mẹ có cần đến ơn cứu chuộc nữa không?

3.      Khi đề cao sự trinh khiết trọn đời nơi Đức Mẹ có làm hạ thấp phẩm giá của đời sống hôn nhân nơi Mẹ?

 

Sau đây là những ǵ tôi đă cố gắng trả lời nội trong cùng ngày cho cả 3 câu vấn nạn, trong đó, riêng câu vấn nạn thứ hai, (một vấn nạn y hệt như của một nữ tu Việt Nam thuộc Ḍng Nữ Tử Bác Ái đang phục vụ ở Tổng Giáo Phận Los Angeles được tôi mời tới với Thiếu Nhi Fatima trong Khóa Tĩnh Huấn vào cuối tuần sau Thanksgiving năm 1996), câu trả lời của tôi là thế này:

 

“Theo bản tính của ḿnh, một bản tính ngay từ ban đầu đă nhiễm lây nguyên tội gây ra bởi nguyên tổ, "tất cả mọi người" (xem Rm 5:12) không trừ ai (tất nhiên bao gồm cả Mẹ Maria) cũng cần đến ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Chính Mẹ Maria đă công nhận điều này trong Ca Vịnh Magnificat của Mẹ: ‘Ḷng trí tôi hân hoan trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi’ (Luca 1:47).  Thế nhưng, trước hết, theo lập luận tự nhiên, nếu Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa, tức là Mẹ của Đấng cứu chuộc trần gian cho khỏi quyền lực của ma quỉ (xem Genesis 3:15; 1Gioan 3:8), mà Mẹ lại thuộc về ma quỉ, lại bị ma quỉ cai trị, th́ có xứng hợp với vai tṛ làm Mẹ ‘Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi’ (Luca 1:47) hay chăng? 

 

“Bởi thế, câu trả lời ở đây là: theo Tín Điều về Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội của Giáo Hội Công Giáo, được long trọng và chính thức tuyên bố ngày 8/12/1854 bởi Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX, th́ Mẹ Maria đă được cứu chuộc, nhưng được cứu chuộc một cách siêu việt, ở chỗ ‘Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi’ của Mẹ đă ǵn giữ Mẹ (preservation) cho khỏi vướng mắc nguyên tội cùng với các t́ vết của nó, bằng cách Thiên Chúa đă cho Mẹ được hưởng trước (anticipation) công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ. Với ơn vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Maria đă xuất hiện trước Chúa Kitô như là Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô vậy.  

 

“’Để vinh danh Ba Ngôi thánh thiện duy nhất, để tôn kính và hiển danh Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, để phấn khởi đức tin Công Giáo và phát triển Kitô Giáo; bằng quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và bằng thẩm quyền của ḿnh, Tôi tuyên xưng, công bố và xác nhận rằng: tín lư cho rằng rất Thánh Nữ Trinh Maria, ngay từ giây phút đầu thai của ḿnh, nhờ ơn sủng cùng với đặc ân chuyên nhất của Thiên Chúa toàn năng, và dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc loài người, đă được ǵn giữ vô nhiễm khỏi mọi t́ vết của nguyên tội, là điều được Thiên Chúa mạc khải, v́ thế, tất cả mọi tín hữu đều phải mạnh mẽ và liên lỉ tin tưởng’”. (Đức Giáo Hoàng Piô IX: DS 2803 hay “The Christian Faith”, Alba House New York, 1981, trang 204).

 

Maria: Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính - Nơi Mầu Nhiệm Cánh Chung

 

Nhờ ơn cứu chuộc do Mẹ Maria được hưởng trước mà khi xuất hiện trên trần gian này, Mẹ Maria chẳng khác ǵ "đang tiến lên như rạng đông" để báo trước Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô, Đấng đến để cứu chuộc trần gian. Ơn vô nhiễm nguyên tội nơi Mẹ Maria là hoa trái tiên khởi của công cuộc cứu chuộc do Chúa Kitô thực hiện khi Người đến trong xác thịt được thụ thai và cưu mang trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Người.  

 

Tuy nhiên, cho dù công cuộc cứu chuộc đă được Chúa Kitô hoàn tất nơi chính bản thân / nhân tính của Người, và vương quốc Thiên Chúa đă được Người thiết lập bằng cuộc Vượt Qua của Người để tiêu diệt sự chết và phục hồi sự sống trên thế gian này, nhờ đó Người đă hoàn toàn phá hủy vương quốc của Satan (x 1Jn 3:8), công cuộc cứu chuộc của Người cũng cần phải trổ sinh muôn vàn hoa trái nơi những cành nho Giáo Hội vươn ra khắp nơi trên thế giới, để Vương Quốc của Thiên Chúa được vĩnh viễn trị đến khi Người trở lại trong vinh quang "để phán xét kẻ sống và kẻ chết" rồi trao "Nước Người sẽ không bao giờ cùng" cho Thiên Chúa (x 1Cor 15:28).  

 

Như thế, nếu Chúa Kitô đến thế gian lần thứ nhất là để cứu chuộc chung trần gian khỏi tội lỗi và sự chết, th́ lần thứ hai Người đến cho riêng những ai trông đợi Người: "Người đă xuất hiện vào lúc cuối thời để xóa bỏ tội lỗi một lần vĩnh viễn... Người sẽ xuất hiện lần thứ hai không phải để xóa bỏ tội lỗi nữa mà là để mang ơn cứu độ cho những ai thiết tha trông đợi Người" (Heb 9:26,28), thành phần là những "cây lúa" mọc lên cùng với đủ thứ cỏ lùng trong thửa ruộng thế gian, hay là những "thứ tốt" trong cái rọ lưới thu tích đủ mọi thứ ở dưới hồ nước thế gian (x Mt 13:29-30, 47-50), thành phần "theo Con Chiên đến bất cứ nơi nào Con Chiên tới" (Rev 14:4).  

 

Theo Thánh Long Mộng Phố Louis Montfort, vị thánh đă qua đời từ đầu thế kỷ 18 (31/1/1673 – 28/4/1716), qua tác phẩm thời danh của ḿnh là "Luận về Ḷng Thành Thực Sùng Kính Trinh Nữ Maria", ở đoạn 50, ngài đă tiên báo về Mẹ Maria xuất hiện vào những thời buổi sau này như Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính như sau: "V́ Mẹ là rạng đông xuất hiện trước và làm tỏ hiện Mặt Trời Công Chính là Giêsu Kitô, mà Mẹ cần phải được nhận biết và nh́n nhận để nhờ đó Chúa Giêsu cũng được nhận biết và nh́n nhận. Như Mẹ là đường nhờ đó Chúa Giêsu đă đến với chúng ta lần thứ nhất thế nào, Mẹ cũng lại là đường nhờ đó Người sẽ đến với chúng ta lần thứ hai như vậy, dù không cùng một kiểu cách".  

 

Trong câu này, Thánh Long Mộng Phố dường như tiên báo 2 điều: thứ nhất, v́ là rạng đông báo trước mặt trời xuất hiện mà Mẹ Maria cần phải nhận biết, và thứ hai, Mẹ đến trước là dấu hiệu Chúa Kitô sắp đến.  

 

Trước hết, theo Thánh Long Mộng Phố, Mẹ Maria là rạng đông xuất hiện trước mặt trời nên Mẹ cần phải được nhận biết và yêu mến để Chúa Kitô cũng được nhận biết và yêu mến. Thánh nhân đă nhấn mạnh đến điểm then chốt này bằng những lời tiên đoán khác như sau: “Thiên Chúa muốn làm cho Mẹ Maria, tuyệt phẩm của bàn tay Ngài, được tỏ hiện và nhận biết vào những thời buổi sau này” (đoạn 50); "Thiên Chúa, vào những thời buổi ấy, muốn Người Mẹ Thánh của Ngài được nhận biết, mến yêu và tôn kính hơn bao giờ hết" (đoạn 55). 

 

Lịch sử cho thấy, quả thực Thiên Chúa đă làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến trong những thời buổi sau khi vị thánh này qua đi hơn kém một thế kỷ, bằng các Biến Cố Thánh Mẫu và các Tín Điều Thánh Mẫu. Về các Biến Cố Thánh Mẫu, trong suốt 18 thế kỷ đầu của lịch sử Giáo Hội, hầu như Mẹ Maria không xuất hiện ǵ hết, nhưng bắt đầu từ năm 1830, phải nói rằng Mẹ Maria đă hiện ra liên tục ở Âu Châu, nhất là ở Pháp quốc. Chẳng hạn 3 lần liền ở Pháp trong thế kỷ 19: năm 1830 ở Paris, năm 1846 ở La Salette và năm 1858 ở Lộ Đức, và 1 lần cả thể nhất trongcác lần hiện ra về mọi phương diện đó là lần Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917, một Biến Cố Thánh Mẫu chẳng những liên quan đến vai tṛ cứu độ của Giáo Hội mà c̣n đến ḥa b́nh thế giới nữa, một biến cố hoàn toàn ứng nghiệm về chữ nghĩa của lời Thánh Long Mộng Phố, v́ trong Biến Cố Thánh Mẫu 1917 này, Mẹ Maria đă nói với riêng Lucia rằng: "Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến" (13/6), và Mẹ c̣n tiết lộ tất cả Bí Mật Fatima ở câu đầu tiên mở màn cho phần thứ hai của bí mật này như sau: "Thiên Chúa muốn thiết ḷng ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới".  

 

Ngoài ra, Thiên Chúa c̣n làm cho Mẹ Maria được nhận biết và yêu mến qua các Tín Điều Thánh Mẫu. Theo lịch sử Thánh Mẫu học, Giáo Hội chính thức tuyên bố 4 tín điều về Mẹ, đó là Tín điều Mẹ Thiên Chúa năm 431, Tín điều Mẹ Đồng Trinh năm 649, Tín điều Mẹ Vô Nhiễm năm 1854 và Tín điều Mẹ Mông Triệu năm 1950. Tuy nhiên, 2 tín điều đầu được Giáo Hội tuyên bố trong 7 thế kỷ đầu tiên chỉ v́ có những lạc thuyết liên quan tới Chúa Kitô. Chẳng hạn lạc thuyết Nestoriô chủ trương Chúa Kitô có 2 ngôi vị và lạc thuyết Monothelism chủ trương Chúa Kitô chỉ có một ư muốn. Thế nhưng, 2 tín điều sau được tuyên bố cách 2 tín điều đầu 12 thế kỷ và được tuyên tín vào giữa thế kỷ 19 và giữa thế kỷ 20, cách nhau gần 100 năm, hoàn toàn không phải v́ Giáo Hội cần phải bác bẻ lạc thuyết, bảo vệ đức tin mà là do Giáo Hội tự động "nhận biết và yêu mến Mẹ". Đó là lư do, trong lời tuyên bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm, Đức Piô IX đă cho biết một trong các mục đích chính của việc ngài tuyên bố đó là "để tôn kính và hiển danh Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa", và Đức Piô XII cũng thế khi tuyên bố tín điều Mẹ Mông Triệu: "để Người Mẹ cao cả của Người được hiển vinh hơn".

 

Maria: Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính – là Ḷng Thương Xót Chúa

 

Sau nữa, cũng theo Thánh Long Mộng Phố, Mẹ Maria xuất hiện trước là dấu báo Chúa Kitô sắp đến. Nếu các Biến Cố Thánh Mẫu (chính yếu và nổi tiếng) dồn dập xẩy ra trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20, cùng với các tín điều về Mẹ là những ǵ chứng tỏ cho thấy quả thực, như thánh nhân tiên báo: "V́ Mẹ là rạng đông xuất hiện trước và làm tỏ hiện Mặt Trời Công Chính là Giêsu Kitô, mà Mẹ cần phải được nhận biết và nh́n nhận để nhờ đó Chúa Giêsu cũng được nhận biết và nh́n nhận" (đoạn 50), th́ đó cũng là dấu hiệu cho thấy Chúa Kitô sắp đến: "Như Mẹ là đường nhờ đó Chúa Giêsu đă đến với chúng ta lần thứ nhất thế nào, Mẹ cũng lại là đường nhờ đó Người sẽ đến với chúng ta lần thứ hai như vậy, dù không cùng một kiểu cách" (đoạn 50).

Đúng vậy, Fatima là dạo khúc mở màn cho thời điểm của Ḷng Thương Xót Chúa. V́ sau hơn 1 năm xẩy ra thị kiến "ân sủng và t́nh thương" vào ngày 13/6/1929 với Chị Lucia bấy giờ là nữ tu Ḍng Đôrôthêu đang trong giờ chầu Chúa nửa đêm, thời điểm của Ḷng Thương Xót Chúa đă đến, một thời điểm có thể nói bắt đầu vào ngày 22/2/1931, khi Chúa Giêsu truyền cho Chị Thánh Faustina vẽ lại tấm ảnh Chúa T́nh Thương như chị thị kiến thấy (xem Nhật Kư số 47), và tấm ảnh Chúa T́nh Thương này cần phải được trưng bày vào Ngày Chúa Nhật II sau Chúa Nhật Phục Sinh (xem Nhật Kư số 88).

 

Trong cuốn Nhật Kư về Ḷng Thương Xót Chúa trong Hồn Con của chị thánh này, chúng ta thấy chị ghi lại những lời Chúa Kitô (cả của Mẹ Maria) nói về Ḷng Thương Xót của Người liên quan tới ngày cùng tháng tận, tới lần đến thứ hai của Người, đến lần đến cuối cùng của Người. Chẳng hạn mấy câu tiêu biểu sau đây:

 

·         Trước khi Cha đến như một Vị Quan Án công minh, th́ Cha đến như một Đức Vua của T́nh Thương. Trước ngày công thẳng, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời như thế này: Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao trùm cả trái đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện h́nh bóng cây thánh giá, và từ những kẽ hở của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế sẽ phát ra những ánh sáng cả thể chiếu soi mặt đất trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ xẩy ra không lâu trước ngày cùng tận”. (Nhật Kư, 83)

 

·         Mẹ đă ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại; c̣n phần con, con phải nói cho thế giới về t́nh thương cao cả của Người và sửa soạn thế giới cho Lần Đến Thứ Hai của Đấng sẽ đến không phải như một Đấng Cứu Thế nhân hậu nữa mà là một Thẩm Phán công minh. Ôi, khủng khiếp thay cái ngày ấy! Quyết liệt thay ngày công minh ấy, ngày giận dữ thần linh ấy. Các Thần Trời rùng ḿnh trước ngày này. Hăy nói cho các linh hồn biết về t́nh thương cao cả này trong khi c̣n thời gian ban phát t́nh thương. Nếu giờ đây con câm nín th́ con sẽ phải trả lẽ về rất nhiều linh hồn vào ngày kinh khiếp ấy. Đừng sợ chi. Hăy trung thành cho đến cùng. Mẹ thương mến con’” (Nhật Kư, đoạn 635);

 

·         "Hăy nói cho thế giới biết về t́nh thương của Cha. Loài người cần phải nhận biết t́nh yêu khôn ḍ của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng at65n, sau đó sẽ là ngày của công lư" (Nhật Kư, đoạn 848);

 

·         "Các linh hồn bị hư hoại bất chấp Cuộc Khổ Nạn đau thương của Cha. Cha đang ban cho niềm hy vọng cứu độ cuối cùng; đó là Lễ Kính T́nh Thương của Cha. Nếu họ không tôn thờ T́nh thương của Cha th́ họ sẽ muôn đời bị diệt vong. Hỡi Thư Kư của T́nh thương Cha, con hăy viết, hăy nói về t́nh thương cao vời vĩ đại của Cha, v́ cái ngày kinh hoàng khủng khiếp, ngày công lư của Cha gần đến nơi rồi" (Nhật Kư, 965)

 

·         "Con hăy viết xuống như sau: trước khi Cha đến như một quan phán công minh, trước hết Cha mở rộng cửa t́nh thương của Cha. Ai không chiụ qua cửa t́nh thương của Cha th́ phải qua cửa công lư của Cha...” (Nhật Kư, 1146);

 

·         Hôm nay Cha sai con đem t́nh thương của Cha đến với các dân tộc trên khắp thế giới. Cha không muốn trừng phạt một nhân loại đang bị nhức nhối, mà là muốn chữa lành cho nó, gh́ lấy nó vào Trái Tim Nhân Hậu của Cha. Cha sử dụng việc trừng phạt khi nào họ buộc Cha phải làm như thế mà thôi; bàn tay của Cha lưỡng lự chần chờ nắm lấy thanh gươm công lư. Trước Ngày Công Lư Cha đang ban cho họ Ngày T́nh Thương” (Nhật Kư, 1588);

 

·         "Từ Balan Cha sẽ làm phát ra một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (Nhật Kư, đoạn 1723).