MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO

2012, 2011, 2010, 2009, 2008

2013

Gia Đ́nh tận Hiến Đồng Công: Bản Tin Thánh Gia 3/2013

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA: Nối Kết Tuần 10/2

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Galveston-Houston TX: Dũng Lạc  10/2

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange: 10/2

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA: Nối Kết Tuần 3/2

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Galveston-Houston TX: Dũng Lạc  3/2

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange: 3/2

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA: Nối Kết Tuần 27/1

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Galveston-Houston TX: Dũng Lạc  27/1

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange: 27/1

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA: Nối Kết Tuần 20/1

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Galveston-Houston TX: Dũng Lạc  20/1

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange: 20/1

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA: Nối Kết Tuần 13/1

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Galveston-Houston TX: Dũng Lạc  13/1

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange: 13/1

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA: Nối Kết Tuần 6/1

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Galveston-Houston TX: Dũng Lạc  6/1

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange: 6/1

Thứ Sáu 18/1: Thăm Bệnh Viện Tâm Thần ở Thủ Đức

Thứ Bảy 5/1: Ông Cha Và Ổ Chứa Nô Lệ T́nh Dục