HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

26/10: HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH

13/10: Ly dị tái hôn rước lễ

11/10: Kinh Mân Côi cho Gia Đình

4/10: Kinh Cầu Thánh Gia