Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (GĐTHĐC) Vùng San Bernardino

Mừng Lễ Quan Thày Truyền Tin Mẹ Thai Lời Thứ Hai mùng 9/4/2018

 

Tường Trình Kèm Hình Ảnh Tự Chụp

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

LỄ MỪNG - 7:30 PM

 

Chị Hương - bài đọc 1

Ca Đoàn Ave Maria, cũng mừng Quan Thày hôm nay, hát đáp ca chung với cộng đoàn phụng vụ tham dự.

Chị Oanh - bài đọc 2

Cha Tân Văn, CRM, đọc bài Phúc Âm

Trong bài giảng về Lễ Truyền Tin liên quan đến câu XinVâng của Mẹ Maria, vị giảng thuyết đã lấy chính gương xin vâng của mình ra

Đó là ngài muốn mặc áo lễ có hình Đức Mẹ tân thời và thích hợp hơn là áo lễ ngài đang mặc....

Tuy nhiên, vì vâng phục ý bề trên là Cha Giám Đốc Huy Châu, ngài đã mặc bộ áo lễ cổ kính hợp với mũ lễ của các cụ linh mục ngày xưa.

Khi tuyên xưng đức tin bằng Kinh Tin Kính, cả nhà thờ (bao gồm cả ca đoàn ở mé cung thánh) quì xuống lúc đọc đến câu: "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai..."

Lời Nguyện Công Đồng - Phu nhân Anh Tài, người kỹ sư rất năng động đa tài, sử dụng cả chính xa lăn của mình để làm tất cả những gì có thể.

 

 

TIỆC MỪNG

 

TIỆC TRÀ KIỂU VN CHO CHẮC BỤNG

SỬA SOẠN MÁY MÓC ĐỂ CHIẾU SLIDE SHOW HÌNH ẢNH MỪNG QUAN THÀY 2017 TRONG TIỆC MỪNG

Anh Hồ Thông, Trưởng Vùng GĐTHĐC SB, bắt đầu tiệc mừng

Anh Giám Đốc Đền Thánh Nguyễn Huy Châu, CRM, ban phép lành cho tiệc mừng và người mừng

3 Cha giữa 11 phẩm thiên thần áo xanh Ca Đoàn Ave Maria

Anh chị em GĐTHĐC Vùng San Bernardino tham dự tiệc mừng còn hiện diện, bao gồm cả người chụp tấm hình này.

 

10:00 PM - BẾ MẠC

 

Rất tiếc người chụp và thực hiện bài ký sự bằng hình ảnh này chỉ đến kịp lễ và bị missed phần Kiệu Đức Mẹ trước lễ.

Xin theo dõi sau bài tường trình chi tiết của Anh Hồ Thông, Trưởng Vùng GĐTHĐC Vùng San Bernardino.