Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 10

 

Việc suy niệm các mầu nhiệm Chúa Kitô

nơi Kinh Mân Côi được thực hiện bằng phương pháp giúp cho những mầu nhiệm này thấm nhập.

Đó là phương pháp căn cứ vào việc lập đi lập lại

(đoạn 26)

 

“Phương pháp giúp cho những mầu nhiệm Chúa Kitô

nơi Kinh Mân Côi thấm nhập…

là phương pháp lập đi lập lại”

Nhưng thực tế cho thấy chính phương pháp lập đi lập lại này lại dễ trở thành đơn điệu, nhàm chán và gây chia trí.  Đó là lư do muốn bớt chia trí và sốt sắng hơn

cần phải thực hành theo những chỉ dẫn cụ thể

của Đức Thánh Cha ở các đoạn sau đây

29-38, nhất là đoạn 33

 

29. Công Bố Từng Mầu Nhiệm
30. Lắng Nghe Lời Chúa
31. Thinh Lặng
32. Kinh “Lạy Cha”
33. Mười Kinh “Kính Mừng”
34. Kinh “Vinh Danh”
35. Lời Nguyện Ngắn Kết Thúc
36. Các Hạt Kinh Mân Côi
37. Khai Mào Và Kết Thúc
38.
Phân Phối Thời Gian