Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 11

 

Kinh Mân Côi có cơ nguy

chẳng những không làm trổ sinh

những hiệu quả thiêng liêng vốn có,

thậm chí các hạt được dùng để lần có thể được coi như là

một thứ bùa ngải hay một thứ đồ nghề ảo thuật,

làm méo mó đi tất cả ư nghĩa và chức phận

của những hạt kinh ấy

(đoạn 28).

tại sao và ở chỗ nào?

 

(xin áp dụng thực hành các đoạn đă được t́m hiểu ở tháng 10:

29-38

 

29. Công Bố Từng Mầu Nhiệm
30. Lắng Nghe Lời Chúa
31. Thinh Lặng
32. Kinh “Lạy Cha”
33. Mười Kinh “Kính Mừng”
34. Kinh “Vinh Danh”
35. Lời Nguyện Ngắn Kết Thúc
36. Các Hạt Kinh Mân Côi
37. Khai Mào Và Kết Thúc
38.
Phân Phối Thời Gian