Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 12

 

Việc lần hạt Mân Côi từ trước đến nay

vẫn được thi hành bằng việc sử dụng một cỗ tràng hạt…. Cách thức những hạt chuỗi này

đồng qui nơi Cây Thánh Giá…

Đời sống và việc cầu nguyện của người tín hữu

được tập trung vào Chúa Kitô.

Hết mọi sự được bắt đầu từ Người,

hết mọi sự đều qui về Người,

hết mọi sự nhờ Người mà đến cùng Chúa Cha

trong Chúa Thánh Thần”.

(đoạn 36)

 

“Cỗ tràng hạt…. đồng qui nơi Cây Thánh Giá…”

đó là biểu hiệu cho ư nghĩa

Chúa Kitô là trọng tâm của Kinh Mân Côi, 

đúng như ĐTC Gioan Phaolô II xác tín ngay ở đoạn 1:

 Mặc dù rơ ràng là mang đặc tính Thánh Mẫu,

Kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện

có tâm điểm là Chúa Kitô”.

và đó cũng là ư nghĩa cần ứng dụng của các đoạn 13-17


13. Tưởng Nhớ Chúa Kitô Với Mẹ Maria
14. Học Hỏi Chúa Kitô Nơi Mẹ Maria
15. Nên Giống Chúa Kitô Với Mẹ Maria
16. Cầu Xin Chúa Kitô Với Mẹ Maria
17.
Loan Truyền Chúa Kitô Với Mẹ Maria