Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 6

 

“Trong nhiều mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Kitô

chỉ có một ít được thấy nơi Kinh Mân Côi

theo thể thức đă được thiết lập một cách chung chung được Giáo Hội đóng chấm chuẩn nhận.

Việc chọn lựa những mầu nhiệm ấy

được ấn định ngay từ khi bắt đầu có kinh nguyện này, một kinh nguyện dựa vào con số 150,

150 Thánh Vịnh trong Sách Thánh Vịnh”

(đoạn 19)

 

“Mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Kitô

chỉ có một ít được thấy nơi Kinh Mân Côi …

dựa vào con số 150”:

Đó là cấu trúc nguyên thủy của Kinh Mân Côi.

 

(câu khẳng định này c̣n liên hệ với các đoạn sau đây:

19 và 20, 22-23

19. Một Đề Nghị Thêm Vào Mẫu Kinh Truyền Thống
20. Những Mầu Nhiệm Vui Mừng
22. Những Mầu Nhiệm Thương Đau
23.
Những Mầu Nhiệm Vinh Hiển