Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 7

 

“Năm Mầu Nhiệm Sự Sáng”:

Lư do và mục đích, nội dung và ư nghĩa?

 

(những điều được đặt ra trên đây có thể t́m thấy ở các đoạn:

19 và 28

19. Một Đề Nghị Thêm Vào Mẫu Kinh Truyền Thống

28. … Nhưng Vẫn Có Thể Được Cải Tiến