Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 8

 

“Bằng việc đọc lên những lời của Thiên Thần Gabiên

và của bà Isave trong Kinh Kính Mừng,

chúng ta cảm thấy ḿnh

được liên lỉ thúc đẩy t́m kiếm lại nơi Mẹ Maria,

nơi đôi cánh tay của Mẹ,

cũng như nơi trái tim của Mẹ,

‘quả phúc của ḷng Mẹ’ (x Lk 1:42)”

(đoạn 24)

 

cảm nhận này có quả thực ở nơi chúng ta hay chăng?

 

(câu trả lời có thể được t́m thấy ở các đoạn sau đây:

24, 14-17

24. Từ ‘Các Mầu Nhiệm’ Đến ‘Mầu Nhiệm’: Con Đường Thánh Mẫu
14. Học Hỏi Chúa Kitô Nơi Mẹ Maria
15. Nên Giống Chúa Kitô Với Mẹ Maria
16. Cầu Xin Chúa Kitô Với Mẹ Maria
17.
Loan Truyền Chúa Kitô Với Mẹ Maria