Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 9

 

“Kinh Mân Côi

thực sự ‘làm nên nhịp sống của con người’”

(đoạn 25)

 

làm thế nào để có được cảm nhận này nơi chúng ta?

 

(câu trả lời có thể được t́m thấy ở các đoạn sau đây:

25 và 38

25. Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Mầu Nhiệm Con Người

38. Phân Phối Thời Gian