Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phaolô VI

MARIALIS CULTUS

Chiều Hướng Đúng Đắn và Vấn Đề Phát Triển của Việc Sùng Kính Đức Trinh Nữ Maria

Cùng Tất Cả Chư Vị Giám Mục trong Bình An và Hiệp Thông với Tòa Thánh

Ngày 2/2/1974