TÔNG HUẤN

 BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG  SACRAMENTUM CARITATIS
  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

 về

Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh

của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch trực tiếp từ

mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html

(các chỗ được in nghiên đậm là do người dịch tự ư muốn

làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng cần lưu ư)

 

 

Phần Một

 

 

THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM CẦN PHẢI TIN TƯỞNG

 

Thánh Linh và Thánh Thể

 

Chúa Giêsu và Thánh Linh 

 

12.       Bằng những lời của ḿnh và với những yếu tố bánh và rượu, chính Chúa đă ban cho chúng ta những ǵ thiết yếu của việc tôn thờ mới mẻ này. Giáo Hội, hiền thê của Người, được kêu gọi để cử hành bữa tiệc thánh thể hằng ngày để tưởng nhớ đến Người. Như thế, Giáo Hội làm cho hy tế cứu chuộc này của vị Phu Quân của ḿnh trở thành một phần của lịch sử nhân loại và làm cho hy tế cứu chuộc này hiện diện một cách bí tích nơi hết mọi nền văn hóa. Mầu nhiệm cao cả này được cử hành qua những h́nh thức phụng vụ được Giáo Hội, theo hướng dẫn của Thánh Linh, khai triển qua thời gian và không gian (23). Chúng ta cần phải có một ư thức mới về vai tṛ quyết liệt của Thánh Linh trong việc tiến hóa của h́nh thức phụng vụ và hiểu biết sâu xa về những mầu nhiệm thánh ấy. Chúa Thánh Thần, tặng ân đầu tiên Chúa Kitô ban cho những ai tin tưởng (24), đă tác động nơi việc Tạo Dựng (cf. Gen 1:2), hoàn toàn hiện diện cả cuộc đời của Lời nhập thể: Chúa Giêsu Kitô được thụ thai bởi Trinh Nữ Maria bởi quyền phép Thánh Linh (cf. Mt. 1:18; Lk 1:35); mở màn cho sứ vụ công khai của ḿnh, trên bờ sông Dược Đăng, Người thấy Thần Linh xuống trên Người nơi h́nh một chim câu (cf. Mt 3:16 và những đoạn tương tự ở Phúc Âm Nhất Lăm); Người tác hành, nói năng và hân hoan trong Thần Linh (cf Lk 10:21), và Người có thể hiến ḿnh trong Thần Linh (cf. Heb 9:14). Trong bài nói được gọi là “lời từ biệt” do Thánh Gioan tŕnh thuật, Chúa Giêsu hiển nhiên liên kết tặng ân sự sống của Người trong mầu nhiệm vượt qua với tặng ân Thần Linh được ban cho những ai thuộc về Người (cf Jn 16:7). Khi sống lại, mang nơi xác thịt ḿnh những dấu hiệu của cuộc khổ nạn, Người có thể tuôn đổ Thần Linh xuống trên họ (cf. Jn 20:22), làm cho họ được thông phần vào sứ vụ của Người (cf Jn 20:21). Để rồi Thần Linh sẽ dạy các môn đệ tất cả mọi sự và làm cho họ nhớ đến tất cả những ǵ Chúa Kitô nói (cf. Jn 14:26), v́ là Thần Chân Lư, Ngài sẽ hướng dẫn các môn đệ vào tất cả sự thật (cf Jn 16:13). Ở tŕnh thuật trong Sách Tông Vụ, Thần Linh hiện xuống trên các vị Tông Đồ đang tập trung nguyện cầu cùng với Mẹ Maria vào ngày Lễ Ngũ Tuần (2:1-4), và thúc động các vị thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi dân tộc. Như thế, nhờ hoạt động của Thần Linh mà chính Chúa Kitô tiếp tục hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội, bắt đầu nơi tâm điểm sống động của ḿnh là Thánh Thể.  

 

Thánh Linh và việc cử hành Thánh Thể 

 

13.       Trước bối cảnh ấy chúng ta mới hiểu được vai tṛ quan trọng của Thánh Linh thực hiện nơi việc cử hành Thánh Thể, nhất là đối với việc biến thể. Các Giáo Phụ của Giáo Hội đă ư thức rơ ràng vấn đề này. Thánh Cyrilô thành Giêrusalem, trong cuốn Giáo Lư của ḿnh, đă nói rằng chúng ta “kêu cầu Chúa thương t́nh sai Thánh Thần xuống trên các lễ vật trước mắt chúng ta, để biến đổi bánh thành ḿnh Chúa Kitô và rượu thành máu Chúa Kitô. Bất cứ những ǵ được Thánh Linh chạm tới đều được thánh hóa và hoàn toàn được biến đổi” (25). Thánh Gioan Kim Khẩu nữa cũng nhận định rằng vị linh mục kêu cầu Thánh Linh khi ngài cử hành hy tế này (26): như Elia, vị thừa tác viên xin Thánh Linh đến để “như ân sủng xuống trên tế vật, nhờ đó linh hồn của tất cả mọi người được bừng cháy lên” (27). Đời sống thiêng liêng của tín hữu có thể được lợi ích rất nhiều nhờ cảm nhận hơn nữa về những ǵ phong phú của việc hiến dâng bánh Thánh Thể này, ở chỗ, cùng với những lời Chúa Giêsu phán ở Bữa Tiệc Ly, việc hiến dâng này chất chứa lời nguyện cầu cùng Thánh Linh, lời thỉnh nguyện cùng Cha ban xuống tặng ân Thần Linh để bánh và rượu được trở thành ḿnh và máu của Chúa Giêsu Kitô, và để “toàn thể cộng đồng trở thành thân ḿnh của Chúa Kitô hơn nữa” (28). Vị Thần Linh được vị chủ tế kêu cầu xuống trên những lễ vật bánh và rượu trên bàn thờ cũng là vị Thần Linh qui tụ tín hữu “thành một thân thể duy nhất” và làm cho họ trở thành của lễ thiêng liêng đẹp ḷng Cha (29).