TÔNG HUẤN

 BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG  SACRAMENTUM CARITATIS
  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

 về

Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh

của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch trực tiếp từ

mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html

(các chỗ được in nghiên đậm là do người dịch tự ư muốn

làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng cần lưu ư)

 

 

Phần Một

 

 

THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM CẦN PHẢI TIN TƯỞNG

 

 

Thánh Thể và Trinh Nữ Maria

 

33.       Từ mối liên hệ giữa Thánh Thể và các bí tích riêng, cũng như từ ư nghĩa cánh chung của các mầu nhiệm thánh, hiện lên cho thấy h́nh ảnh toàn diện của đời sống Kitô hữu, một đời sống lúc nào cũng được kêu gọi trở thành một tác động tôn thờ thiêng liêng, một cuộc hiến ḿnh làm hài ḷng Thiên Chúa. Mặc dù tất cả chúng ta vẫn đang hành tŕnh tiến đến tầm vóc hoàn toàn viên trọn cho niềm hy vọng của chúng ta, th́ điều ấy không có nghĩa là chúng ta không thể tri ân cảm nhận rằng các tặng ân của Thiên Chúa ban cho chúng ta đă được hoàn toàn viên trọn nơi Trinh Nữ Maria, Người Mẹ của Thiên Chúa cũng là Người Mẹ của chúng ta. Việc Mông Triệu của Mẹ Maria cả xác lẫn hồn về trời, đối với chúng ta, là một dấu hiệu của niềm hy vọng vững chắc, v́ nó tỏ cho chúng ta, trong cuộc hành tŕnh qua gịng thời gian của chúng ta, cái đích điểm cánh chung là những ǵ Bí Tích Thánh Thể giúp chúng ta thậm chí giờ đây đă có thể nếm hưởng trước.  

 

Nơi Mẹ Maria rất thánh, chúng ta cũng thấy hoàn toàn viên trọn đường lối “có tính cách bí tích” được Thiên Chúa sử dụng để xuống gặp gỡ các tạo vật của Ngài và bao gồm chúng trong công cuộc cứu độ của Ngài. Từ khi biến cố Truyền Tin tới Hiện Xuống, Đức Maria Nazarét đă sống như một con người hoàn toàn hướng tự do của ḿnh theo ư muốn của Thiên Chúa. Việc hoài thai vô nhiễm nguyên tội của Mẹ được tỏ hiện chính xác nơi ḷng đơn thành vô tư của Mẹ với lời Chúa. Đức tin tuân phục của Mẹ trong việc đáp ứng công việc của Chúa là những ǵ h́nh thành cuộc sống của Mẹ từng giây từng phút. Là một trinh nữ lắng nghe lời Chúa, Mẹ sống hoàn toàn hợp với ư muốn của Ngài; Mẹ trân quí trong ḷng Mẹ những lời Chúa muốn nói với Mẹ, và bằng việc chấp các lời Chúa lại như một tấm vi thạch, Mẹ học hiểu các lời Chúa một cách sâu xa hơn (cf. Lk 2:19,51); Mẹ Maria là một con người Cả Tin tin tưởng đặt ḿnh vào bàn tay của Chúa, phó ḿnh cho ư muốn của Ngài (102). Mầu nhiệm này trở nên sâu đậm khi Mẹ hoàn toàn tham dự vào sứ vụ cứu chuộc của Chúa Giêsu. Theo những lời của Công Đồng Chung Vaticanô II th́ “Đức Trinh Nữ đă tiến triển trong cuộc hành tŕnh đức tin của Mẹ, và đă trung thành bảo tŕ nơi Mẹ mối hiệp nhất của Mẹ với Con Mẹ cho tới khi Mẹ đứng bên Thập Giá theo dự án thần linh (cf Jn 19:25), sâu xa chịu khổ với Người Con duy nhất của Mẹ, liên kết bản thân ḿnh với hy tế của Người trong tấm ḷng thân mẫu của Mẹ, và mến yêu đồng ư chấp nhận việc sát tế của tế vật được hạ sinh bởi Mẹ. Sau hết, Mẹ đă được Chúa Giêsu Kitô này đang khi hấp hối trên Thập Giá trao phó trách nhiệm làm mẹ của người môn đệ của Người, bằng những lời: ‘Này Bà, đó là con của bà’” (103) Từ biến cố Truyền Tin tới Thánh Giá, Mẹ Maria là con người đă lănh nhận Lời đă hóa thành nhục thể trong Mẹ và đă câm lặng chết đi. Sau hết, chính Mẹ là người đă nhận lấy trong cánh tay ḿnh thân thể vô hồn của Đấng thực sự đă yêu thương thành phần thuộc về ḿnh “cho đến cùng” Jn 13:10.  

 

Bởi thế, mỗi lần chúng ta tiến đến với Ḿnh Máu Chúa Kitô nơi phụng vụ Thánh Thể, chúng ta cũng hướng về Mẹ là vị, bằng ḷng hoàn toàn trung thành của ḿnh, đă lănh nhận hy tế của Chúa Kitô cho toàn thể Giáo Hội. Các Nghị Phụ của Thượng Nghị có lư tuyên bố rằng: “Mẹ Maria khai mở cho việc Giáo Hội tham dự vào hy tế của Chúa Cứu Chuộc” (104). Mẹ là Đấng Vô Nhiễm, vị nhưng không lănh nhận tặng ân của Thiên Chúa nhờ đó được liên kết với công cuộc cứu độ của Người. Đức Maria Nazarét, h́nh ảnh của Giáo Hội sơ sinh, là mô phạm cho mỗi người chúng ta, thành phần được kêu gọi để lănh nhận tặng ân được Chúa Giêsu hiến ḿnh trong Thánh Thể.