TRI N

 

 

Tc giả xin cảm tạ những nh xuất bản sau đy đ cho php in lại cc văn liệu của mnh:

 

Những trch dẫn từ bộ sch bốn cuốn The Sermons of St. Bernard of Clairvaux on the Song of Songs; do Kilian Walsh. chuyển dịch v Cistercian Publications, Kalamazoo, MI. giữ bản quyền, năm 1971, 1980, 1983, 1993, (đ được nh xuất bản cho chnh tc giả php in lại cho cả bản Anh ngữ lẫn Việt ngữ).

 

Những trch dẫn từ cuốn The Foundation of Mysticism của Bernard McGinn, do Bernard McGinn giữ bản quyền, năm 1991, (đ được nh xuất bản cho chnh tc giả php in lại cho cả bản Anh ngữ lẫn Việt ngữ).

 

Những trch dẫn từ cuốn Eros & Allegory của Denys Turner, do Cistercian Publications giữ bản quyền, năm 1995, (đ được nh xuất bản cho chnh tc giả php in lại cho cả bản Anh ngữ lẫn Việt ngữ).

 

Những trch dẫn từ cuốn Meister Eckhart: Mystic & Philosopher của Schumann, Reiner; do Indiana University Press giữ bản quyền, năm 1978, (đ được Indiana University Press trả lời người dịch bằng giấy tờ đề ngy 20/9/1999 l họ khng giữ bản quyền bản dịch từ tiếng Php; Editions Planete ở Php mới c bản quyền ny, song rất tiếc họ khng c địa chỉ bản quyền ở Php).

 

Những trch dẫn từ cuốn Souls of Fire: Portraits & Legends of Hasidic Masters của Elie Wisel, do George Borchardt, Inc. giữ bản quyền, năm 1972. (đ được nh xuất bản cho php người dịch in lại bằng giấy tờ đề ngy 16/9/1999, với điều kiện phải đề Copyright (c) 1990 by Elirion Associates, Inc.).

 

Những trch dẫn từ cuốn The Zen Koan của Isshu Miura & Ruth Fuller Sasaki, do Harcourt Brace Publishers, Inc. giữ bản quyền, năm 1965, (đ được nh xuất bản cho php người dịch in lại bằng giấy tờ đề ngy 4/10/1999).