5.    Thành Lập

Đảo Nhỏ Thánh Thiện

(NQ 17 & 18)

 

Cách Thành Lập

 

 

H

iện nay Đạo Binh Hồn Nhỏ có mặt tại hơn 100 quốc gia. Việc lập Đảo được thực hiện một cách linh động, tùy theo hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Có nơi Đảo Nhỏ gồm 15 Hồn Nhỏ, có nơi 12 hoặc 10.

 

Riêng Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại, một Đảo Nhỏ gồm có 7 Hồn Nhỏ, trong đó có 1 Đảo Trưởng và 6 Đảo Viên, được thành lập ngay sau Buổi Tận Hiến (nếu là một Đảo Nhỏ hoàn toàn mới; c̣n nếu chỉ có một ít Hồn Nhỏ mới Tận Hiến trong một Liên Đảo địa phương th́ tùy sự sắp xếp của Liên Đảo Trưởng địa phương này).

 

Sau đây là đồ của một Đảo Nhỏ điển h́nh mẫu:

 

ĐẢO NHỎ ĐỨC MẸ FATIMA LIÊN ĐẢO ANAHEIM

 

Ngày đền tạ

trong tuần

Tên Hồn Nhỏ

Điện Thoại

Chục Kinh

hằng ngày

Chúa Nhật

Âu Quốc Tinh

 

1 Mùa Vui

Thứ Hai

Đỗ Minh Cung

 

2 Mùa Vui

Thứ Ba

Giang Thánh Giá

 

3 Mùa Vui

Thứ Tư

Lê Thị Thành

 

4 Mùa Vui

Thứ Năm

Long Mộng Phố

 

5 Mùa Vui

Thứ Sáu

Mai Đệ Liên

 

1 Mùa Thương

Thứ Bảy

Phan Sinh Công

 

2 Mùa Thương

                                               

ĐẢO NHỎ:                            LIÊN ĐẢO:

Ngày đền tạ

trong tuần

Tên Hồn Nhỏ

Điện Thoại

Chục Kinh

hằng ngày

Chúa Nhật

 

 

 

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Sáu

 

 

 

Thứ Bảy

 

 

 

               

Đảo Nhỏ Phải Thánh Thiện

 

 

Đ

ể thực thi ư Chúa Giêsu muốn mỗi đảo nhỏ phải là “Đảo Nhỏ Thánh Thiện” th́ trong một tuần lễ có 7 ngày, Đảo Trưởng và 6 Đảo Viên phải chia nhau kiêm nhiệm làm việc đền tạ mỗi người một ngày, và kiên tŕ giữ ngày đến tạ của ḿnh từ tuần này đến tuần khác, suốt đời ḿnh.

 

Thí dụ: Anh Hồn Nhỏ Âu-Quốc-Tinh là Đảo Trưởng trong Đảo Nhỏ Đức Mẹ Fatima nhận ngày Chúa Nhật hằng tuần là ngày đền tạ của ḿnh, th́ đúng ngày đó, anh có trách nhiệm đại diện các Hồn Nhỏ trong Đảo dâng ngày để đền tạ mọi tội lỗi xúc phạm đến Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Maria. Sáu ngày c̣n lại trong tuần, tuy không chính thức là ngày đền tạ của ḿnh, anh cũng dâng ngày và kết hiệp với các Hồn Nhỏ trong Đảo của anh để đền tạ. Sáu Hồn Nhỏ khác cùng Đảo với Hồn Nhỏ Âu-Quốc-Tinh cũng làm như vậy. Cứ thế, ngày nào các Hồn Nhỏ cũng dâng ngày để đền tạ và đền tạ liên tiếp.