6.    Huấn Luyện

Tông Đồ Hồn Nhỏ

(NQ 45)

 

Khóa Tông Đồ Hồn Nhỏ

 

Thời gian:

            Nên tổ chức vào cuối tuần dịp trùng lễ hay gần lễ kính Thánh Nữ Hồn Nhỏ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, quan thầy của Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại, hằng năm (cuối tháng chín hay đầu tháng mười)

 

Điạ điểm:

            Tại mỗi Phận Đảo hay Liên Phận Đảo (chung miền như Nam California) hoặc chung cả Quốc Đảo.

 

Tham dự:

            Các Hồn Nhỏ đang sinh hoạt hay phục vụ trong Phận Đảo, Liên Phận Đảo hay Quốc Đảo, tùy theo cấp tổ chức.

 

Chương tŕnh (gợi ư)

Sáng

7:30       Ghi danh và chào hỏi

8:00       Khai mạc

8:30       Tĩnh huấn đề tài 1:

   “Một chủ tể duy nhất là Thiên Chúa”

9:15       Giải trí

9:30       Tĩnh huấn đề tài 2:

   “Một hướng đạo duy nhất là Mẹ Maria”

10:15 Giải trí

10:30 Tĩnh huấn đề tài 3:

   “Một dụng cụ bé nhỏ là con”

11:15 Hội thảo theo nhóm về 3 đề tài buổi sáng

12:00 Dùng bữa trưa và giải trí

 

Chiều

1:00       Tĩnh huấn đề tài 4:

   “Đường lối duy nhất là phó thác”

1:45       Giải trí

2:00       Tĩnh huấn đề tài 5:

   “Kẻ thù thứ nhất phải thắng là cái tôi”

2:45       Giải trí

3:00       Tĩnh huấn đề tài 6:

   “Nhân đức thứ nhất phải tập là quảng đại”

3:45       Hội thảo theo nhóm về 3 đề tài buổi chiều

            4:30     Đúc kết chung hai buổi hội thảo nhóm

            5:15     Chia sẻ cảm nghiệm Sống Hồn Nhỏ

            6:00     Thánh Lễ Tạ Ơn

            7:00     Bế mạc

 

Phụ chú:

                Về các đề tài tĩnh huấn cho Khóa Huấn Luyện Tông Đồ Hồn Nhỏ, nên chọn một đoạn Thông Điệp xúc tích để học hỏi và chia sẻ như 6 đề tài thuộc cùng đoạn chủ đề Tâm Niệm Hồn Nhỏ trên đây.

           

Khóa Gia Nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ

(đề nghị gợi ư)

 

Thời gian:

Nên vào một ngày lễ nào có ư nghĩa Tận Hiến trong năm, như Lễ Mẹ Dâng Ḿnh vào Đền Thánh, Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Chúa Kitô Vua.

Địa điểm:

            Ở mỗi Phận Đảo, nếu có khả năng tổ chức.

Tham dự:

Thành phần muốn gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ được các Liên Đảo gửi về để được hướng dẫn chung.

Chương tŕnh:

            Một ngày như Khóa Huấn Luyện Tông Đồ Hồn Nhỏ. Tuy nhiên, có hai điều khác biệt nơi Khóa Gia Nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ này.

            Điều khác biệt thứ nhất là trong Thánh Lễ Bế Mạc có phần Tận Hiến Tuyên Hứa (xin xem Nghi Thứa tận Hiến: Mẫu 1 - Trong Thánh Lễ, trang 36);

            Điều khác biệt thứ hai là các đề tài chia sẻ, có thể theo thứ tự sau đây:

1.      Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ là một ơn gọi

2.      Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ là ơn tiền định

3.      Thời điểm của Đạo Binh Hồn Nhỏ

4.      Mục đích của Đạo Binh Hồn Nhỏ

5.      Tổ chức của Đạo Binh Hồn Nhỏ

6.      Cuộc sống của Hồn Nhỏ sau khi gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ