-4-

Con Đường

THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG

Lm. Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC

 

“Nếu các con không hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ,

th́ các con không được vào Nước Trời”

(Mt.18:3)

 “Ai hạ ḿnh xuống như trẻ này

đó là người lớn trên Nước Trời”

(Mt.18:4)

“Lạy Cha, Con chúc tụng Cha,

v́ Cha đă giấu kín những việc này

nơi các người khôn ngoan thông thái,

mà Cha lại tỏ ra cho những con người trẻ thơ”

(Mt.11:95)

 

Vậy nên xem xét cái ǵ thuộc về Bản Tính của Tuổi Trẻ, cái ǵ là Đặc Tính của Tuổi Trẻ.

 

Bản tính của tuổi trẻ trong đàng thiêng liêng là: Hoàn toàn bất lực trong mọi lănh vực; hoàn toàn sống tựa vào người mẹ, không ĺa được sự ǵn giữ dưỡng nuôi bồng bế của mẹ.

 

Hoàn toàn bất lực, v́ theo tín lư, Chúa dựng nên ta từ hư vô; trước khi dựng nên ta, ta hoàn toàn là hư vô, nếu Chúa không dùng quyền vạn năng của Người mà kéo ta ra khỏi hư vô th́ muôn đời ta c̣n là hư vô. Nhưng khi Chúa đă đưa ta ra khỏi hư vô mà làm cho ta nên một sự hữu, th́ tự ta không thể tồn tại được, cần Chúa dùng quyền vạn năng của Người mà bảo tồn ta, ta mới tồn tại được. Đó là điều thuộc Đức Tin, và triết học cũng minh chứng như vậy.

 

Dầu ta đă được Chúa dựng nên và bảo tồn, nhưng nếu Chúa không trợ lực và không đánh động ta trước, th́ ta hoàn toàn bất lực, không thể làm được việc ǵ hết, đó là cái bất lực thứ ba của các loài thụ tạo trong lănh vực tự nhiên thôi, chứ chưa nói đến hành động siêu nhiên, ta lại càng bất lực như Đức Tin dạy và chính Chúa Giêsu đă tuyên bố: “Không có Cha các con không thể làm ǵ được” (Gio.15:5).

 

Điều thứ hai cũng thuộc yếu tính của đời sống thiêng liêng là hoàn toàn sống dựa, sống lệ thuộc vào Thiên Chúa: dù hiện hữu, dù tồn tại, dù hành động trong hiện tại, quá khứ và tương lai, hết thẩy đều tin tưởng phó thác hoàn toàn nơi quyền vạn năng và t́nh yêu vô hạn của Thiên Chúa, ḷng trí phải thoát ly hết mọi thụ tạo, chỉ duy có t́nh yêu Thiên Chúa lôi kéo thu hút trí ḷng họ.

 

Đó là hai yếu tính thuộc đời sống thơ ấu thiêng liêng theo Phúc Aâm.

 

Những đặc tính phụ thuộc của tuổi trẻ thiêng liêng là trong sạch, đơn sơ hồn nhiên, thật thà thẳng thắn, dễ dậy dễ tin. Đó là 4 đặc tính (proprietates) của tuổi trẻ.

 

Trong sạch của tuổi trẻ, không những là sạch các tội trọng và nhẹ, nhất là phải hiểu sạch tội dâm dục, trẻ con thấy người nữ và người nam như nhau; con mắt, ḷng trí và con tim đều trong trắng vẹn sạch, không yêu nhăng nhít, chỉ yêu và dính liền với mẹ ḿnh thôi.

 

Đơn sơ là không phức tạp, không lèo lá, không chải chuốt, không rào đón, trong có thế nào, ngoài cũng vậy. Một là một, hai là hai, có là có, không là không, tốt là tốt, xấu là xấu, Chúa bảo ta phải đơn sơ như chim bồ câu, nhưng phải khôn ngoan như con rắn.

 

Hồn nhiên là bộ điệu không g̣ bó, không bị cưỡng ép, không sợ sệt; vui tươi không nghĩ ngợi, vô tư không lo lắng, đó là dấu hiệu tâm hồn quân b́nh.

 

Không nói dối, không làm ǵ dối trá, không ở cách dối trá; không nói quanh quéo, không ở cách quanh co; trong ngoài trung thực, đó là người thật thà. Một người thẳng thắn là một người trong ngôn, hành, phán đoán không thiên vị, không chủ quan, không yên trí, cứ sự thật, cứ thẳng mực tầu.

 

Trẻ thơ chưa có ư niệm, chưa có kiến thức ǵ, nếu không dễ dậy dễ tin, th́ muôn đời dốt nát. Đức tính dễ dậy dễ tin trong đường thơ ấu thiêng liêng cũng vậy, nếu không dễ dậy dễ tin các điều Chúa mạc khải, Chúa phán trong Thánh Kinh, Chúa Thánh Linh soi động, nếu không dễ tin các điều giáo huấn của Giáo Hội, các Thánh, các bề trên, th́ làm sao hiểu được chân lư siêu nhiên? Làm sao thấu nhập được tinh thần Phúc Aâm? Làm sao trở nên siêu thoát? Làm sao nên giống Chúa Kitô, giống Mẹ Maria và các Thánh được? Nhưng trái lại, đối với các lầm lạc, các triết thuyết giả, các tư tưởng trần tục, các phán đoán nhận thức phản Phúc Aâm, phản chân lư Đức Tin, th́ chớ dễ tin dễ dậy kẻo ta sẽ trở thành tà thần phản Chúa.

 

Trên đây là vài tư tưởng về con đường thơ ấu thiêng liêng Chúa dạy trong Phúc Aâm - cần suy niệm, rồi chính Chúa và Mẹ sẽ dạy vẽ rất rơ ràng trung thực cho, nếu thật khiêm nhượng.