Kết Phần Hai 

 

Con người là một sinh linh vật duy nhất trên đời, với một bản tính có khả năng (hữu thể) ư thức được ḿnh là người (hiện thể) và phải sống động cũng như trở nên kiện toàn (năng thể) trong Chân Thiện Mỹ là nguyên lư, là thực tại và là cùng đích của ḿnh.

 

Chân Thiện Mỹ là nguyên lư của con người ở chỗ, hữu thể của con người, cái con người có, là do Ư Muốn của Thiên Chúa,

Sự Hữu tuyệt đối và thuần túy, Sự Hữu toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ, Sự Hữu được thể hiện và diễn đạt qua Ư Muốn

của Ngài.

 

Chân Thiện Mỹ là thực tại của con người ở chỗ, hiện thể của con người, cái con người là, là theo nội dung Ư Muốn vô cùng

toàn thiện của Thiên Chúa, và được chính Ư Muốn này thấu nhập để hữu thể tự bản chất vốn bất toàn và bất lực của con người tham dự vào sự sống thần linh đời đời bất tận của Ngài.

 

Chân Thiện Mỹ là cùng đích của con người ở chỗ, năng thể của con người, cái con người làm, có khả năng là trí khôn, ḷng

muốn và tinh thần, hướng về chúng như đối tượng tối cao của ḿnh, và nhờ Ư Muốn vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Thiên Chúa mà trở nên viên măn như sự sống thần linh nội tại của Thiên Chúa toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ.