Nhập Đề 

 

Chân, Thiện, Mỹ là thực tại hoàn hảo của con người, chủ thể yêu thương. Chân, Thiện, Mỹ cũng là bản chất của T́nh Yêu, mầm sống được gieo nơi nhân tính, cái làm nên hữu thể của con người. Do đó, khi con người yêu thương là con người thể hiện và thực hiện bản chất Chân, Thiện, Mỹ của T́nh Yêu. Hay, nói ngược lại, khi con người thể hiện và sống động theo Chân, Thiện, Mỹ là con người yêu thương.

 

 Nếu hữu thể của con người là không gian, gồm trời và đất, t́nh yêu là hạt giống tiềm tàng trong ḷng đất và, nếu thuận tiện, sẽ phát triển lên trời, th́ Chân, Thiện, Mỹ là bản chất thực sự của hạt giống t́nh yêu sẽ được h́nh thành nơi thân cây, tầm vóc của hạt giống.

 

Nếu hữu thể của con người là một thân cây, tầm vóc của thân cây là thể thức của Chân, Thiện, Mỹ, th́ nhựa sống của thân cây làm nẩy nở thể thức Chân, Thiện, Mỹ này là chính T́nh Yêu. Thế nhưng, để t́nh yêu là nhựa sống của thân cây, hữu thể con người, có thể hoàn toàn phát triển trọn vẹn bản chất của ḿnh là Chân, Thiện, Mỹ nơi hữu thể và cho hữu thể con người, nhựa sống đó phải được ban phát đến mọi chi thể của thân cây. Chính tác động và sứ mệnh ban phát này của nhựa

sống mà nó vừa là chính sự sống của cây, vừa là năng lực của cây, gọi chung là sinh lực của cây. Đối ngoại, một cây phát triển tốt đẹp và sinh hoa kết qủa phong phú, phải là một cây có một sinh lực dồi dào và lành mạnh. Sinh lực đó, vẫn biết, là t́nh yêu và do t́nh yêu, nhựa sống của cây, song, đối với đối tượng yêu, nó lại được phát xuất từ chính thân cây là hữu thể của con người yêu thương.

 

Vậy, để có thể đạt đến thực tại Chân, Thiện, Mỹ của ḿnh, và có thể sung măn làm được những việc công chính, tốt lành, và khôn ngoan, trung thực phản ảnh Chân, Thiện, Mỹ, nhờ t́nh yêu và với t́nh yêu là lẽ sống và là sự sống của ḿnh, con người phải làm sao biết vị tha, chia sẻ và hiệp nhất, những khuynh hướng và tính chất của t́nh yêu, cũng là năng lực sống động yêu thương của ḿnh, thừa hành của t́nh yêu.