Hôn Nhân: Ngay Từ Nguyên Thủy 

 

 Nếu con người cứ ở trong t́nh trạng nhân chi sơ tính bản thiện (Khổng giáo), với một bản tính không bị băng hoại, phần

hạ không lấn át phần thượng, bản năng không hướng dẫn hành động, đam mê không bất chấp ư chí, t́nh dục không chiếm ngôi t́nh yêu, th́ có thể nói được rằng đă không có chuyện hôn nhân và hôn nhân đă không cần đến giao ước.

 

Theo sách Khởi Nguyên của Do Thái giáo, ngay từ ban đầu, con người là một con người duy nhất nơi bản thân và sự sống của họ.

 

Con người là một con người duy nhất nơi bản thân của ḿnh ở chỗ: cho dù được dựng nên có nam, có nữ, song phái nữ

chỉ là phụ tá xứng hợp được phát xuất từ chính con người và mục đích để cho con người.

 

Đây không phải là thực tại mà thôi, tự con người cũng cảm thấy ḿnh duy nhất như vậy, cảm thấy nơi bản thân ḿnh không có ǵ là khác biệt, là dị biệt, là khác phái, qua tâm trạng hồn nhiên lành thánh ngay từ khởi nguyên khi con người c̣n sống trong cảnh trần truồng của ḿnh mà vẫn không biết xấu hổ là ǵ. 

 

Con người là một con người duy nhất nơi sự sống của ḿnh ở chỗ: được thần hứng bởi Đấng đă dựng nên ḿnh có nam, có nữ theo h́nh ảnh Ngài, con người nhận ra ḿnh, nơi người nữ, phụ tá xứng hợp mà Ngài đă, lợi dụng lúc con người ngủ say, dựng nên từ con người rồi đem đến cho con người.

 

Sau khi nhận ra bản thân ḿnh nơi người nữ, phụ tá xứng hợp của ḿnh, con người, theo xu hướng tự nhiên của bản năng sinh tồn, như Thánh Kinh Kitô giáo viết không ai lại ghét bản thân ḿnh (Êphêsô 5:29), đă tự động yêu thương, gắn bó và nên một thân thể với nàng, một hữu thể quả thật là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, mà không cần phải hứa quyết hay giao ước ǵ với nhau cả.

 

Thế nhưng, cũng theo sách Khởi Nguyên thuật lại, con người được dựng nên có nam, có nữ đă không sống đúng với thân

phận cao trọng và sứ mệnh linh thiêng của ḿnh, thân phận được dựng nên có nam, có nữ để yêu thương nhau, thực hiện sứ mệnh phải diễn đạt một cách trung thực và phải phản ảnh một cách chính xác Thiên Chúa là T́nh Yêu, Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất mà con người có nam, có nữ là h́nh ảnh.

 

Con người đă không sống đúng với thân phận cao trọng của ḿnh được dựng nên có nam, có nữ theo h́nh ảnh Thiên Chúa, và sứ mệnh linh thiêng của ḿnh là phản ảnh Thiên Chúa là T́nh Yêu Ba Ngôi duy nhất, khi con người t́m ḿnh và yêu ḿnh thay v́ t́m Thiên Chúa và yêu Thiên Chúa, như sách Khởi Nguyên lập lại lời Thiên Chúa khiển trách và lên án con người:

 

 Ngươi đă nghe vợ ḿnh mà ăn cây Ta đă cấm ngươi không được ăn (Khởi Nguyên 3:17).

 

Cũng v́ con người được dựng nên có nam, có nữ theo h́nh ảnh Thiên Chúa là T́nh Yêu Ba Ngôi duy nhất, tự ḿnh đă không biết yêu thương như Thiên Chúa là và như Thiên Chúa muốn như thế, mà t́nh trạng duy nhất nguyên thủy nơi bản

thân và sự sống của con người đă không c̣n nữa.

 

Hôn Nhân: Ư Nghĩa Đích Thực  

 

 Chính con người đă cảm thấy sự phân rẽ rơ ràng này nơi ḿnh, khi họ nhận ra cảnh trần truồng của ḿnh và t́m cách che kín ḿnh đi, cả về thể xác lẫn tâm thần, cho khỏi bị xấu hổ với Thiên Chúa và với nhau. 

 

Cho khỏi bị xấu hổ về thân xác, theo sách Khởi Nguyên tiết lộ, họ đă đan lá vả làm vật che thân. Và, cho khỏi bị xấu hổ về tâm thần, họ đă không biết nhận loại và đă t́m cách chạy tội, Adong th́ đổ lỗi cho Evà và Evà th́ đổ lỗi cho con rắn v.v.

 

Không phải v́ đă mất đi sự duy nhất nguyên thủy nơi bản thân và sự sống của ḿnh như thế mà con người được dựng nên có nam, có nữ theo h́nh ảnh Thiên Chúa là T́nh Yêu cũng hết yêu thương hay không c̣n biết yêu thương là ǵ nữa.

 

Trái lại, chính v́ cần phải lấy lại t́nh trạng công chính nguyên thủy của ḿnh, t́nh trạng duy nhất, như Thiên Chúa là T́nh Yêu Ba Ngôi duy nhất mà ḿnh là h́nh ảnh, con người mới t́m đến với nhau để nên một thân thể, nên một bản thân, nên chính ḿnh.

 

Từ những suy luận trên đây, hôn nhân là giao ước yêu thương hàm chứa rất nhiều ư nghĩa như sau.

 

Hôn nhân là giao ước yêu thương, thứ nhất, nói lên ư nghĩa người nam va người nữ đă nhận ra con người ḿnh nơi nhau, một con người duy nhất được dựng nên có nam, có nữ theo h́nh ảnh Thiên Chúa là T́nh Yêu.

 

Hôn nhân là giao ước yêu thương, thứ hai, nói lên ư nghĩa người nam và người nữ thấy rằng ḿnh không thể sống mà không có nhau, (như hồn không thể thiếu xác hay xác không thể thiếu hồn), để làm nên một thân thể, một bản thân, như t́nh trạng duy nhất ban đầu của con người.

 

Hôn nhân là giao ước yêu thương, thứ ba, nói lên ư nghĩa người nam và người nữ hoàn toàn muốn chấp nhận và yêu thương nhau như chính ḿnh, để có thể đạt được t́nh trạng con người duy nhất trọn hảo thuở ban đầu của con người.

 

Hôn nhân là giao ước yêu thương, thứ bốn, nói lên ư nghĩa người nam và người nữ không chỉ hứa quyết nên một với nhau mà c̣n là lời đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa là T́nh Yêu, Đấng đă dựng nên họ có nam, có nữ theo h́nh ảnh của Ngài và

đă xe duyên kết nghĩa cho họ để họ có thể phản ảnh sự sống Thần Linh của Ngài trên đời này, qua cuộc sống hôn nhân nên một của họ.

 

Do đó, một khi phản bội nhau, người nam và người nữ đă liên kết với nhau trong giao ước yêu thương, trước hết đă phản bội Thiên Chúa, Đấng mà Đức Giêsu Kitô, vị sáng lập Kitô giáo đă minh quyết:

 

 Sự ǵ Thiên Chúa đă liên kết, không ai được phép phân chia (Mathêu 19:6).

 

Phản bội nhau chính là phân chia điều Thiên Chúa đă liên kết, và nên một với nhau là liên kết với Thiên Chúa là T́nh Yêu.

 

Hôn Nhân: Miếng Ngon Dục Tính

 

 Thật ra, thuở con người c̣n ăn lông ở lỗ, sống hầu như theo bản năng và theo một nền văn hóa chưa hơn ǵ loài vật là bao nhiêu, th́ vấn đề hôn nhân là giao ước yêu thương chắc c̣n ở trong hư vô, con người chưa nghĩ đến.

 

Có thể nói, bấy giờ, con người nam và nữ sống chung với nhau v́ nhu cầu phái tính, đặc biệt của nam tính, nhiều hơn là yêu thương. Phái nữ hầu như là con mồi để cung phụng cho phái nam, và đó là lư do tục đa thê đă khởi đầu và c̣n kéo dài ở một vài nơi trên thế giới cho đến ngày nay.

 

Trong sách Khởi Nguyên của Do Thái giáo đề cập đến việc Thiên Chúa đă phạt loài người bằng một trận đại hồng thủy với lư do như sau:

 

 Khi loài người bắt đầu lan tràn trên mặt đất và sinh ra những người con gái, những trai thiên tử thấy gái nhân tử xinh đẹp th́

tha hồ mà lấy làm vợ theo ư ḿnh. Bởi vậy Chúa phán: 'Thần linh của Ta sẽ măi măi không ở với con người, v́ nó chỉ toàn là xác thịt mà thôi...' Vậy Chúa phán: 'Ta sẽ tẩy sạch trái đất loài người mà Ta đă dựng nên...' Ngài phán cùng Noe: 'Ta quyết định kết liễu tất cả mọi tử vong trên trái đất; trái đất v́ chúng đă đầy những lăng loàn. Nên Ta sẽ hủy hoại họ và tất cả mọi sự sống trên trái đất' (Khởi Nguyên 6:1-3,7,13).

 

Theo nguyên tắc, nếu hôn nhân là giao ước yêu thương, mà giao ước là do sự tự đồng ư của hai bên, được tỏ ra bằng cách nào đó, bằng lời nói hay bằng hành động, th́ việc đồng ư giao hợp giữa hai người nam nữ phải chăng là dấu hiệu đích đáng nhất tỏ ra họ hết ḷng hết sức muốn trở nên vợ chồng với nhau?

 

Nếu thế th́ hai người nam nữ đă có vợ có chồng rồi, khi tự động đồng ư ăn nằm với nhau th́ cả hai sẽ thành đôi vợ chồng khác hay sao?

 

Nếu thế th́ những cặp t́nh nhân c̣n độc thân hễ ăn nằm với nhau th́ tự động sẽ thành vợ chồng hay sao?

 

Xác thịt đă đói th́ khó chịu lắm cho đến khi no thỏa, và khi t́m kiếm thỏa măn th́ nó đâu chịu ăn măi một món. Cũng thế, có thể áp dụng không sai về t́nh dục. Hai người độc thân mà chỉ t́m kiếm xác thịt hay vội vă hưởng lạc thú chắc ǵ họ đă chịu ăn nằm với một người. Chẳng lẽ mọi người mà họ ăn nằm đều là vợ hay chồng của họ th́ biết là bao nhiêu và xă hội này cứ thế sẽ ra sao! 

 

Thế nhưng, làm thế nào để biết được ḿnh, người nam và người nữ, thực sự đă được Thiên Chúa liên kết, đă được Ngài xe duyên kết nghĩa. Và, một khi đă nhận thức ḿnh, người nam và người nữ, thực sự được Thiên Chúa liên kết th́ làm sao có thể tránh khỏi việc phân chia để có thể nên một với Thiên Chúa là T́nh Yêu?

 

Hôn Nhân: T́m Duyên Kết Phận

  

 Trước hết, làm thế nào để biết được ḿnh, người nam và người nữ, thực sự đă được Thiên Chúa 'liên kết', đă được Ngài xe duyên kết nghĩa.

 

Trong việc yêu thương phái tính và tiến tới hôn nhân, nếu ai cũng biết trước tiên t́m xem ư Trời, (như người Tầu vẫn có thói quen t́m ngày lành tháng tốt để lấy nhau, để làm lễ cưới), th́ có lẽ và chắc chắn việc phân chia được gọi là ly dị ngày nay đă ít hay bớt xẩy ra là chừng nào.

 

Bởi v́, trong việc t́m ư Trời để biết yêu thương và tiến đến hôn nhân của ḿnh như thế, con người đă nhận thức được hôn

nhân là một ơn gọi làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, chứ không phải chỉ là một màn yêu thương ngoạn mục theo phản ứng tự nhiên của phái tính.

 

Thực tế cho thấy, ḷng đạo nơi con người càng lỏng lẻo, lạnh nhạt, con người càng băng hoại về luân lư. Không phải hay sao, hiện tượng ly dị và phá thai ngày nay là hậu quả của một nền văn minh tiến hóa tột bực, tạo nên bởi khoa học và kỹ thuật, được thể hiện qua mức phát triển về kinh tế và kỹ nghệ, nhưng lại là một nền văn minh tiến hóa theo chiều hướng, đầu tiên từ nhân bản, rồi dần dần tiến đến thuần túy duy vật, và sau cùng là hoàn toàn vô thần.

 

Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhận ra được quyền năng sáng tạo và quyền lực điều khiển của ḿnh, con người cảm thấy ḿnh có giá, bắt đầu đ̣i quyền lợi của ḿnh trong mọi sự, nhất là quyền làm chủ, quyền tự quyết và giải quyết theo ư ḿnh, nhân danh tự do là muốn làm ǵ th́ làm, uốn cong, bất chấp hay bẻ gẫy mọi nguyên tắc làm người.

 

Thế nhưng, mọi sự trong trời đất, kể cả con người là loài có tự do, có ư muốn, đă được xếp định, đều phải tuân theo định luật tự nhiên, bằng không, chính ḿnh sẽ bị hư đi và c̣n làm hư cả các sự liên hệ với ḿnh nữa.

 

Đặt trường hợp, vào một lúc nào đó, trái đất này đang quay quanh mặt trời tự nhiên giở chứng, quay xa hay gần mặt trời hơn một chút, th́ những ǵ kinh khủng sẽ xẩy ra cho con người sống trên nó.

 

Cũng thế, v́ con người ngày nay tự tôn hơn thân phận bẩm sinh làm người của ḿnh, mà xă hội loài người đang bị khủng hoảng hơn bao giờ hết, với t́nh trạng gia đ́nh là nền tảng của xă hội mỗi ngày một băng rữa theo đà ly dị và phá thai ở một mức độ gia tốc không thể kiểm soát và kiềm chế hiện nay.

 

Ngày nay, càng tự do luyến ái, tự do lấy nhau, không c̣n hủ tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa, lại càng ly dị. Trong khi, ngày xưa, hai người nam và nữ lấy nhau, nhiều khi chẳng được nh́n thấy mặt nhau cho tới khi làm lễ hôn phối hay cả cho đến lúc động pḥng, mà vẫn sống hạnh phúc với nhau, vẫn đa tử đa tôn, vẫn b́nh yên xă hội.

 

Như thế, phải hiểu thế nào và kết luận ra sao? Chủ trương tự do luyến ái có ǵ là sai trái, không ổn, cần sửa đổi hay bỏ đi, và tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó có hoàn toàn đúng không mà sao lại có những thành quả hiển nhiên tốt đẹp như vậy so với hiện trạng gia đ́nh bị phá sản ngày nay??

 

 Hôn Nhân: Đặt Đâu Ngồi Đó 

 

 Thật ra, không phải tự tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đă làm cho hệ thống gia đ́nh ngày xưa nói riêng và xă hội bấy giờ nói chung được an lành hạnh phúc, mà là do con người, nhất là những người con sống trong hoàn cảnh xă hội bấy giờ biết chấp nhận thi hành tục lệ này một cách hiếu thảo với mẹ cha và một cách tin tưởng nơi Trời, nơi số mệnh.

 

Chính ḷng tin tưởng linh thiêng và ḷng thảo hiếu này nơi người nam và người nữ đă làm cho họ tự t́nh chấp nhận nhau làm chồng, làm vợ của nhau và đă giúp cho họ có sức sống với nhau trọn đời, trọn kiếp.

 

Tuy nhiên, theo lư thuyết, tự tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó có tính cách phản nhân bản và trái với tâm lư yêu thương đă

được Thiên Chúa là T́nh Yêu ấn định.

 

Tục lệ này phản nhân bản ở chỗ người con hầu như không có tự do, không có quyền chọn lựa ǵ cả, trái lại, phải chấp nhận

người ḿnh không yêu, nhiều khi trái với tính nết của ḿnh. Chính v́ thế, trong thời gian tục lệ này c̣n đang thịnh hành, mới có những câu truyện bên t́nh, bên hiếu, mới có những cảnh bán ḿnh trả hiếu hay bỏ nhà theo trai v.v.

 

Tục lệ này c̣n trái với tâm lư yêu thương, một xu hướng tự nhiên đi từ việc nhận biết nhau, sang gắn bó với nhau, rồi mới nên một với nhau. Trong tục lệ này hầu như chỉ có bước kết thúc là nên một với nhau mà không có việc nhận biết và gắn bó với nhau trước đó. 

 

Nhận biết và gắn bó ở đây không phải ở tại việc không hề biết mặt nhau cho tới khi về chung sống với nhau, như một số trường hợp không ít đă phũ phàng xẩy ra.  

 

Có những trường hợp đôi trai gái có biết nhau trước, như trường hợp hai cha mẹ thân nhau, gả con cho nhau từ khi chúng c̣n nhỏ, thậm chí từ khi chúng chưa sinh ra, nhưng cả hai, hay ít là một trong hai vẫn không yêu thương ǵ cả, tức không nhận biết nhau ǵ hết, cho dù hai bên cha mẹ hết sức tạo cơ hội cho chúng gắn bó với nhau để chúng lấy nhau theo ư của ḿnh.

 

Ngày nay, giáo hội Công giáo, từ giữa thập niên 1960, tức sau Công Đồng Chung Vaticanô II, đ̣i các đôi trai gái, trước khi tiến vào đời sống hôn nhân phải qua một thời gian chuẩn bị tinh thần, qua ngưỡng cửa chương tŕnh dự bị hôn nhân, để học hỏi về tất cả những ǵ cần thiết liên quan đến ơn gọi gia đ́nh và hạnh phúc hôn nhân.

 

Chưa hết, để thực sự thành vợ chồng, trong lễ nghi hôn phối, đôi trai gái vẫn c̣n phải chính thức minh định trước mặt cộng đồng đại diện giáo hội bấy giờ, qua câu trả lời là có, khi vị linh mục chủ sự lễ nghi hôn phối chất vấn:

 

 Anh chị có tự do và thật ḷng, chứ không bị ép buộc, đến đây kết hôn với nhau không?"

 

Về tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó th́ như thế, c̣n chủ trương tự do luyến ái th́ sao

 

Hôn Nhân: Tự Do Luyến Ái

 

 Tự do luyến ái, theo nguyên tắc, th́ đúng và hợp với nhân bản hơn tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Trừ các trường hợp sau đây.

 

Trường hợp tự do luyến ái kiểu đồng tính luyến ái giữa hai người cùng phái với nhau theo trào lưu ở một số nơi ngày nay,

như Hoa Kỳ, với cuộc biểu dương xuống đường đại thể để tranh đấu quyền lợi tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 25/4/1993, hay Đan Mạch, nơi người ta có thể làm phép hôn phối cho cả những đôi ghê (gay).

 

Trường hợp tự do luyến ái kiểu yêu cuồng sống loạn của giới trẻ ngày nay đang bị truyền thông xă hội đầu độc, bằng những

h́nh ảnh và t́nh tiết khiêu dâm, và đang được học đường, nhân danh và theo tinh thần khoa học, giáo dục cho biết đủ thứ, kể cả việc học làm t́nh an toàn (safe sex) để đề pḥng cho khỏi bị chứng liệt kháng (Aids) hay khỏi bị có thai v.v.

 

Trường hợp tự do luyến ái kiểu sống trước lấy sau của thành phần viện lư sợ lấy nhau rồi lại ly dị v́ chưa thực sự hiểu nhau và đụng chạm nhau trong cuộc sống chung, th́ thà cứ sống với nhau xem sao đă, chắc ăn rồi mới dứt khoát lấy nhau mới hợp t́nh, hợp lư. Cảnh vác cái bầu đi làm hôn thú tại ṭa đời hay lănh nhận nghi thức theo phép đạo v.v. tại Mỹ quốc này cũng không phải là quá hiếm và c̣n sượng sùng nữa.

 

Trường hợp tự do luyến ái kiểu trao đổi vợ chồng của một số tổ chức bí mật, hẹn ḥ nhau, để cùng làm một màn ăn chung

(potluck), (cho đỡ ăn hoài một món chán bỏ mẹ"), mà món ngon của lạ là chính thân thể của các cặp vợ chồng đến tham dự.

 

Trường hợp tự do luyến ái hiện đại nhất và cũng cổ kính nhất, đó là kiểu thủ dâm, một kiểu hợp thời trang hơn bao giờ hết khi mà ngày nay, thời bận rộn và đắt đỏ của cuộc sống cần phải giảm bớt phục dịch và tăng việc tự động làm lấy (self serve) cho đỡ bị cost (tốn kém).

 

Ngoại trừ những kiểu kể trên hay những kiểu vô luân tương tự, bất xứng với nhân vị, nhân phẩm và nhân cách của con người, tự do luyến ái, như đă nói, theo nguyên tắc là đúng và hợp với nhân bản hơn tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

 

Tuy nhiên, tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, về nguyên tắc th́ không đúng và không hợp nhân bản thật, song trên thực tế, nhờ tinh thần thi hành tục lệ này nơi những người con đến tuổi lập gia đ́nh mà tục lệ này đă có lợi cho riêng gia đ́nh và chung xă hội thế nào, cũng vậy, chủ trương tự do luyến ái, theo lư thuyết th́ đúng và hợp nhân bản hơn đấy, song

cũng tùy con người lợi dụng vá áp dụng, thực tế mới có lợi, bằng không, chẳng những không có lợi mà lại bất lợi khôn lường.

 

Hiện tượng có đến 50% trong tổng số những đôi vợ chồng ly dị tại Hoa Kỳ hiện nay nói riêng là ǵ, nếu không phải là một chứng cớ nói lên việc con người văn minh ngày nay đă lạm dụng tự do luyến ái của ḿnh, hay đă không biết tự do luyến ái là ǵ, hoặc đă tự do luyến ái quá trớn v.v.

 

Thật vậy, nói đến tự do luyến ái là nói đến việc chọn lựa ư trung nhân để làm người bạn đời của ḿnh. Ngày nay, người ta không c̣n bị ràng buộc bởi tục lệ cổ hủ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa, trái lại, tự ḿnh chọn và lấy cho ḿnh con người

lư tưởng nhất theo sở thích và sở nguyện của ḿnh, thế mà, người ta vẫn chọn không đúng người, vẫn sai lầm trong việc chọn lựa, đến nỗi cứ phải ly dị và tái hôn, cho đến khi nào t́m thấy ḿnh mới thôi.

 

Nhưng, thử hỏi, cho tới bao giờ con người mới t́m được ḿnh, t́m được con người hoàn toàn thoả măn ḿnh, làm cho ḿnh được hạnh phúc như ư của ḿnh, nếu chính họ và tự họ không thôi đ̣i hỏi và không hết luôn luôn bất măn.

 

Ở Việt Nam nói riêng và các nước chậm tiến nói chung, có lẽ c̣n tâm trạng sợ lấy người một lần ly dị vợ hay chồng của họ. Nhưng, ở các nước tân tiến th́ lại khác, với khuynh hướng cạnh tranh (competition) và tinh thần hiếu thắng (championship) vẫn có trong xă hội cầu tiến và sặc mùi lợi lộc của họ, họ lại nghĩ khác. Họ cho rằng người kia không có giá mới bị ly dị, c̣n ḿnh có giá người ta mới bỏ người cũ mà lấy ḿnh.

 

Chẳng lạ ǵ trong xă hội nơi đây không phải là hiếm thấy những cặp vợ chồng đă cạp đi cạp lại hết người này đến người

khác cả bốn, năm lần mà vẫn c̣n chưa hoàn toàn măn nguyện v.v.

 

Hôn Nhân: Duyên Phận Cuộc Đời

 

 Thật ra, con người cứ tưởng là ḿnh có quyền chọn lựa mọi sự, cách riêng có quyền chọn lựa cho ḿnh người bạn đời, mà xét cho cùng, họ chỉ có quyền chấp nhận mà thôi.

 

Bởi v́, mọi sự đă được an bài, nơi họ cũng như nơi cuộc đời của họ. Do đó, hôn nhân mới là một ơn gọi, chứ không phải là một cuộc chơi cho theo sở thích của ḿnh, chơi cho đă đời, cho chán chê, chán th́ bỏ, chán th́ thôi v.v.

 

Trên thế gian này, có thể nào lại có chuyện tất cả đều là Thiên Chúa, nghĩa là tất cả đều tự ḿnh mà có, không cần phải được dựng nên cho có. Nếu mọi sự không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là tạo vật, phải được dựng nên mới có, th́ cũng không có chuyện mọi sự muốn làm ǵ th́ làm, không theo một luật lệ hay hướng về một mục đích tối thượng nào.

Bởi thế, dù có vô thần đi nữa, nếu lư trí c̣n lành mạnh và minh mẫn, người ta phải công nhận là trên đời này mọi sự đă được an bài, kể cả t́nh duyên nơi con người, loài có tự do, tự do chọn lựa. T́nh duyên nơi con người là ǵ, nếu không phải là những đặc điểm phái tính nơi họ thu hút người khác phái với họ, và những sở thích phái tính hướng chiều về người khác phái nơi họ.

 

Chính những yếu tố nội ngoại làm nên t́nh duyên" nơi mỗi người này mà, vào một thời điểm và địa điểm định đoạt nào đó,

như ở một tiệc cưới hay ở một chuyến đ̣ hoặc ở một tác phẩm v.v., hai người có duyên với nhau, xa nhau cả nửa ṿng trái

đất, chênh lệch nhau cả một thế hệ tuổi tác, hoàn toàn xung khắc nhau về tôn giáo, (như Hồi giáo và Do Thái giáo chẳng hạn) v.v., cũng vẫn có thể nên vợ thành chồng của nhau.

 

Những người có duyên với nhau, không sớm th́ muộn, theo sự an bài của Đấng đă xe duyên kết nghĩa cho con người và cho từng người, cũng sẽ gặp nhau.

 

T́nh duyên nơi mỗi người như là một tần số, một làn sóng, mà Trời đă đặt sẵn nơi họ, để hễ bắt đúng đài của nhau là hai người có cùng một tần số, một làn sóng như nhau, theo định luật phản ứng tự nhiên, sẽ nhận ra nhau và gắn bó với nhau.

 

Hay ngược lại, mỗi khi con người cảm thấy bắt đầu yêu thương một đối tượng nào đó, th́ con tim họ, cơi ḷng họ, như một chiếc máy vô tuyến truyền thanh hay vô tuyến truyền h́nh, đă được bàn tay vô h́nh của Thượng Đế từ trời bật lên bằng bộ phận kiểm soát xa (remote control).

 

Bởi thế, khi cảm nhận được t́nh duyên của ḿnh, là con người nhận ra được tiếng gọi yêu thương, một tiếng gọi yêu thương

phát xuất từ Thiên Chúa là T́nh Yêu, vang qua cái loa là người t́nh có duyên với ḿnh.  

 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tiếng xét ái t́nh chưa chắc đă là tiếng gọi yêu thương. Như thế, làm sao phân biệt được đâu là tiếng gọi yêu thương đích thực của Thiên Chúa để mà theo, cho t́nh duyên khỏi bị lỡ làng.

 

Để giải quyết vấn đề này, về phương diện chủ động, là vấn đề làm sao để chọn được người bạn đời xứng hợp với ḿnh, và về phương diện thụ động, là vấn đề làm sao để đáp lại đúng tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa? 

 

Hôn Nhân: Tiếng Gọi Yêu Thương

 

 Sau đây xin chia sẻ với qúi độc giả độc thân nói chung và qúi độc giả đang gặp khó khăn trong việc t́m bạn đời cho ḿnh nói riêng một chút cảm nghiệm về tiếng gọi yêu thương. 

 

1- Tôi không phải là một con người toàn hảo và đáng yêu với tất cả mọi người, do đó, tôi không thể đ̣i người ta phải hoàn hảo và đáng yêu theo như ư nghĩ và ư muốn của tôi.

 

2- Một con người đáng yêu như ư của tôi chưa chắc đă là mẫu người thực sự toàn hảo, va ư nghĩ của tôi không phải là những ǵ đúng nhất và ư muốn của tôi không phải là những ǵ tốt nhất.

 

3- Con người không phải chỉ thuần vật chất, do đó, cái đáng yêu, đáng qúi nơi con người chính là tinh thần làm người của họ, được tỏ ra qua tư cách đứng đắn của họ.

 

4- Cái đẹp tinh thần của con người chỉ có thể cảm nhận bằng tinh thần, chứ không thể nào bằng giác quan hời hợt hay bằng t́nh cảm nhất thời.

 

5- T́nh yêu đích thực th́ hướng về và t́m kiếm cái đẹp cao qúi của tinh thần. T́nh cảm nhất thời th́ hướng về và t́m kiếm cái đẹp tự nhiên bề ngoài, cái đẹp mau qua như bản chất vốn hay thay đổi của t́nh cảm.

 

6- Lập gia đ́nh là để sống trọn đời, trọn kiếp với nhau, chứ không phải để mua vui một phút trống canh, do đó, chỉ con người có tinh thần làm người mới đáng yêu và đáng chọn.

 

7- Những người hết sức có duyên đối với tôi, song tôi lại không có duyên đối với họ, th́, tốt nhất, sau một số lần t́m cách làm duyên đối với họ không thành, tôi hăy dứt khoát dính bén với họ càng sớm càng tốt, kẻo chỉ thêm day dứt khổ sở, đôi

khi c̣n bị lợi dụng nữa là đàng khác.

 

8- Một người để ư theo đuổi tôi, nhưng tự nhiên tôi lại không có duyên với họ, th́, đừng ngại khéo léo t́m hiểu họ, (biết

đâu là người thiên định th́ sao, càng không hợp mà chịu khó t́m hiểu mới khách quan và chính xác). Cho tới khi thấy rỗ là ḿnh thực sự không có duyên với người ta, hăy dứt khoát ngay. 

 

9- Một người có duyên với tôi và tôi cũng có duyên với người đó, th́, theo tự nhiên, hai người thực sự có tiếng gọi yêu thương. Nếu sau này không thành đôi hay đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân là do không biết đáp lại hay theo đổi tiếng gọi yêu thương mà thôi.

 

10- Chính yêu thương sẽ làm nên tất cả và mới làm nên hạnh phúc hôn nhân. Do đó, người nào yêu thương tôi chân thành nhất và tha thiết nhất, cho dù, theo giác quan và cảm t́nh của tôi, họ không đáng yêu và vô duyên đối với tôi, có thể sẽ là người mang lại hạnh phúc cho tôi, nếu tôi biết cảm nhận, chấp nhận và đáp ứng t́nh yêu của họ, để có thể tấu lên một bản hợp ca muôn vàn hạnh phúc.

 

Hôn Nhân: Lâu Đài T́nh Ái

 

 Nếu việc chọn lựa người bạn đời của ḿnh đă khó th́ việc trung thành giao ước yêu thương với họ lại càng là một việc khó hơn. Tại sao?

 

Tại v́, theo tự nhiên, t́nh yêu nơi con người bắt nguồn từ t́nh cảm. T́nh cảm của con người lại là những ǵ liên hệ mật thiết với đời sống tự nhiên: đẹp th́ mê, xấu thế ghê; tốt th́ khen, xấu th́ chê; giỏi th́ phục, dở th́ khinh; có lợi th́ ham, bất lợi th́

sợ; thích hợp với ḿnh th́ thiện cảm, không hợp với ḿnh th́ ác cảm; tử tế với ḿnh th́ ḿnh tử tế lại, tệ bạc với ḿnh th́ ḿnh tệ bạc lại v.v.

 

Chính v́ con người cứ tiếp tục giữ t́nh yêu hôn nhân ở mức độ t́nh cảm như thế, chứ không lợi dụng những va chạm, bất đồng và bất hảo của nhau trong đời sống vợ chồng để thăng hóa t́nh cảm của ḿnh trong t́nh yêu chân thật và trở nên thật sự là một t́nh yêu tinh ṛng thuần khiết, một t́nh yêu vị tha không vị kỷ, cho đi hơn nhận lănh, một t́nh yêu hy sinh vô vị lợi,

phục vụ không hưởng thụ, mà hạnh phúc hôn nhân mới đổ vỡ, đời sống gia đ́nh mới nát tan.

 

Chúng ta hay có khuynh hướng nói làm vỡ hạnh phúc hôn nhân. Nói như thế tức là chúng ta mặc nhiên công nhận một trong hai thực tại sau đây, hoặc công nhận một lúc cả hai thực tại này. 

 

Thực tại thứ nhất, đó là hôn nhân tự nó mang lại hạnh phúc cho đôi trai gái quyết định lập gia đ́nh với nhau. Do đó, v́ không biết hưởng hạnh phúc do cuộc sống hôn nhân hiến cho nên họ đă làm mất/vỡ hạnh phúc hôn nhân.

 

Thực tại thứ hai, đó là t́nh yêu ban đầu của đôi trai gái đă d́u họ vào cuộc sống hôn nhân chính là hạnh phúc của họ. Thế nhưng, một khi chính thức nhập cuộc sống hôn nhân, v́ không c̣n những màn t́nh yêu có tính cách cải lương (romantic) nữa, mà họ đă làm mất/vỡ hạnh phúc hôn nhân.

 

Thật ra, nếu t́nh yêu là lư do chính yếu hay tác nhân duy nhất tạo nên hạnh phúc hôn nhân đích thực cho đôi tân hôn, th́ phải nói thẳng là, trên đời này thật là hiếm có, nếu không muốn nói dứt khoát là không thể nào tự nhiên mà có, t́nh yêu đích thực, t́nh yêu trọn hảo, đúng như bản tính của nó, nơi hai con người nam và nữ muốn sống đời sống vợ chồng với nhau.

 

Do đó, cuộc sống hôn nhân tự nó cũng không thể nào, như một lâu đài t́nh ái, có sẵn hạnh phúc cho đôi tân hôn ngất ngây động pḥng và hưởng đời trăng mật như người ta tưởng.

 

Hôn nhân tự nó cho dù không phải là lâu đài t́nh ái làm cho đôi trai gái sống đời gia đ́nh ngất ngây hạnh phúc đi nữa, nhưng nó chính là ngưỡng cửa hạnh phúc để họ bước vào lâu đài t́nh ái này, miễn là, vâng, miễn là họ có trong tay chiếc ch́a khóa chính (master key) để có thể mở toang cánh cửa của lâu đài t́nh ái này.

 

Hôn Nhân: Tràn Đầy Hạnh Phúc

 

 T́nh yêu hôn nhân chính là chiếc ch́a khóa để mở cánh cửa hạnh phúc hôn nhân này. Thật vậy, t́nh yêu hôn nhân chẳng những là nguyên lư làm nên hạnh phúc hôn nhân mà c̣n là phương tiện hay phương thế để đạt đến hạt phúc hôn nhân nữa.

 

Nếu thông cảm tự nó là cách thức, là phương tiện đạt đến hạnh phúc hôn nhân, th́ thử hỏi, tại sao, trong xă hội b́nh quyền nam nữ tại Âu Mỹ ngày nay, người ta luôn t́m cách ngồi xuống thông cảm với nhau bằng cách talk to each other (nói chuyện

với nhau) mà kết cục rồi cũng vẫn dẫn nhau ra ṭa làm giấy ly dị.

 

Như thế không phải là người ta đă cố mở cửa bằng một chiếc ch́a khóa khác, ch́a khóa giả hay sao, do đó, họ đă không thể nào mở được cửa.

 

Trái lại, có ch́a khóa t́nh yêu hôn nhân trong tay, nghĩa là có sẵn ḷng vị tha, th́ chẳng cần phải talk ra bề ngoài, tự ḿnh, họ vẫn có thể thông cảm với nhau được, vẫn tha thứ cho nhau và vẫn sống với nhau, càng ngày càng nên một, càng ngày

càng duy nhất hơn, đúng với bản chất của hôn nhân, nhờ đó, đôi vợ chồng càng ngày càng cảm thấy kiện toàn và hạnh phúc là viên măn yêu thương.

 

Một khi đă biết yêu thương nhau, đă có chiếc ch́a khóa trong tay, người ta tự nhiên sẽ mở được cánh cửa của lâu đài t́nh

ái, bằng những tác động chứng

 

tỏ họ thật sự và thiết tha yêu nhau như bản thân ḿnh:

 

Tin tưởng vào con người của nhau,

Để ư đến những sở thích của nhau,

Tôn trọng những tâm tư của nhau,

Chiều theo đ̣i hỏi vô tội của nhau,

Đáp ứng những nhu cầu của nhau,

Chia sẻ những khó khăn của nhau,

Nâng đỡ những yếu kém của nhau,

Bênh chữa những lỡ lầm của nhau,

Bổ khuyết những thiếu sót của nhau,

Tha thứ những bội bạc của nhau,

Coi nhau là hạnh phúc của ḿnh,

Biến ḿnh nên hạnh phúc cho nhau.

 

 Với những tác động hôn nhân tỏ ra thật sự đôi nam nữ sống đời vợ chồng hết sức muốn trở nên một thân thể, muốn yêu thương nhau như bản thân ḿnh như thế, về mặt tiêu cực, họ sẽ tránh được những đổ vỡ gia đ́nh, thường xẩy ra về mặt sinh lư, tài chính, giáo dục hay tâm linh, tạo nên bởi những tương dị tự nhiên nơi cá tính vợ chồng, lại nhân với những tương khắc về tâm lư, không ai chịu ai, ai cũng muốn người ta phải thích ứng (adjust) với ḿnh hơn là đáng lẽ ḿnh phải thích ứng với nhau.

 

V́ đôi nam nữ sống đời vợ chồng không thể thích ứng với nhau, như 1x1=1 hay 1/1=1, mà Hôn Nhân là Giao Ước Yêu Thương đă trở thành bài toán trừ, 1-1, với đáp số là không (zero).

 

Đúng thế, chính tác động thích ứng với nhau trong đời sống gia đ́nh mà t́nh cảm ban đầu đă gắn bó cả hai nên một thân thể bằng Hôn Nhân là Giao Ước Yêu Thương đă được mài dũa, rèn luyện để thực sự trở thành chiếc ch́a khóa chính (master key) mở toang lâu đài t́nh ái cho họ.

 

Sau đây xin chia sẻ với qúi độc giả đă lập gia đ́nh nói chung và qúi độc giả đang gặp trục trặc trong đời sống hôn nhân nói riêng những khẩu huyết cần phải luôn ư thức và nắm giữ mới có thể bảo tồn và kiến tạo Mái Ấm Yêu Thương của ḿnh.

 

1- Hôn nhân do Thiên Chúa là T́nh Yêu xe duyên kết nghĩa; 

2- Bởi đó, không ai được phép phân chia, một khi đă tự t́nh lấy nhau. 

3- Lấy nhau là chấp nhận nhau hoàn toàn, dù tốt xấu, hay dở; 

4- Bởi đó, luôn phải thông cảm, tha thứ và bù đắp cho nhau. 

5- Lấy nhau là hứa quyết yêu nhau trọn đời, chứ không phải một thời; 

6- Bởi đó, dù gian nan khốn khó cũng không bao giờ bỏ nhau. 

7- Lấy nhau không phải là v́ t́nh yêu đă viên măn mà là cho t́nh yêu viên măn; 

8- Bởi đó, không chuyên tâm luyện tập yêu nhau, bằng cách tự thích hợp với nhau, sẽ không bao giờ gặp nhau và không thể nào sống với nhau. 

9- T́nh yêu từ “Thiên Chúa là T́nh Yêu” phát xuất; 

10- Bởi đó, chỉ yêu nhau như Thiên Chúa mới “hạnh phúc là viên măn yêu thương”.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL