CÁC ĐIỀU LUẬT HỘI THÁNH

Biệt chú:

Các Điều Luật Hội Thánh ở đây có thể hơi hơi khác nhau giữa các Giáo Hội địa phương về nội dung cũng như về thứ tự, như giữa Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoa Kỳ.

Giáo Hội Việt Nam để ư tới: “Hội Thánh có sáu điều răn – thứ nhất, xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc; thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày Lễ Buộc; thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần; thứ bốn, chịu Ḿnh Thánh Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh; thứ năm, giữ chay những ngày Hội Thánh buộc; thứ sáu, kiêng thịt những ngày Hội Thánh dạy.

C̣n Hoa Kỳ lại tuân giữ: 1- dự lễ và kiêng việc xác các ngày Chúa Nhật cùng các ngày Lễ Buộc; 2- ăn chay và kiêng thịt các ngày Giáo Hội ấn định; 3- xưng tội mỗi năm ít là một lần; 4- hiệp lễ mỗi năm một lần trong Mùa Phục Sinh; 5- đóng góp giúp đỡ Giáo Hội; 6- giữ các luật lệ về phép hôn phối. (Người biên soạn có thêm điều thứ 7 về việc chuẩn duyệt sách in ấn của Giáo Hội ở phần này cho đầy đủ hơn chẳng những về phương diện t́m hiểu mà c̣n cả về phương diện tuân giữ nữa).

Phần này, cuốn sách được người soạn dùng ở đây căn cứ vào Các Điều Luật Hội Thánh được Giáo Hội Hoa Kỳ chú trọng, song không đề cập tới điều luật thứ nhất, v́ điều luật này đă được bàn đến ở Giới Luật Chúa Thứ Ba (trang 109-110). Tuy nhiên, v́ cuốn sách được dùng để soạn tập sách này ở đây xuất bản trước Công Đồng Chung Vaticanô II, do đó, riêng phần “Các Điều Luật Hội Thánh”, người biên soạn chỉ căn cứ vào thứ tự đề mục bố cục của cuốn sách mà thôi, c̣n nội dung của mỗi khoản của phần này hoàn toàn dịch theo nguyên văn của Bộ Tân Giáo Luật 1983 bản Anh ngữ:

The Code of Canon Law: A Text and Commentary, commissioned by The Canon Law Society of America, edited by James A. Coriden, Thomas J, Green and Donald E. Heintschel, Paulist Press, New York/Mahwah, 1985.

 

Điều Luật Giữ Chay và Kiêng Thịt (2)

 

 

196-  “Phải kiêng ăn thịt hay các thức ăn khác theo chỉ thị của hội đồng giám mục vào các ngày Thứ Sáu trong năm, trừ khi trùng vào các ngày lễ trọng; phải kiêng thịt và ăn chay vào Ngày Thứ Tư Lễ Tro và vào ngày Thứ Sáu cử hành Cuộc Khổ Nạn và Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (GL:1251).

 

197-  “Tất cả mọi người tới 14 tuổi buộc phải giữ luật kiêng thịt; tất cả mọi người lớn buộc phải ăn chay tới năm bắt đầu 60 tuổi. Tuy nhiên, các cha xứ và cha mẹ phải làm sao dạy cho trẻ nhỏ không buộc phải giữ luật ăn chay và kiêng thịt sống tinh thần thống hối chân chính” (GL: 1252)

 

198-  “Ai muốn rước Thánh Thể phải cữ đồ ăn hay nước uống, trừ nước lă và thuốc uống, tối thiểu khoảng thời gian một tiếng trước Hiệp Lễ (1). Linh mục cử hành Thánh Lễ hai hay ba lần cùng một ngày có thể ăn uống trước khi cử hành lễ thứ hai hay thứ ba nếu không đủ một tiếng cách quăng (2). Những ai lớn tuổi hay bệnh nạn, cũng như những ai săn sóc cho họ, có thể rước Thánh Thể cho dù có ăn uống ǵ trong ṿng một giờ trước đó (3)” (GL: 919)

 

 

Điều Luật Xưng Tội (3) và Rước Lễ (4)

 

 

199-  Sau khi tới tuổi khôn, mỗi tín hữu buộc phải xưng tội trọng mỗi năm ít là một lần” (GL: 989). (tuy nhiên, nếu xưng tội một lần duy nhất trong năm mà lại là lần xưng tội phạm sự thánh, tức dấu tội trọng khi xưng tội, th́ kể như chưa chu toàn điều luật này của Giáo Hội - những chữ in nhở ở trong ngoặc như thế này từ đây trở đi là phụ chú riêng của người soạn tập sách này).

 

200-  “Không thể ban phép xá giải một cách chung cho một số hối nhân cùng một lúc mà họ không được xưng tội trước, trừ: 1- trường hợp nguy tử và không c̣n kịp giờ để linh mục giải tội cho từng người; 2- trường hợp khẩn thiết, tức là, trường hợp không đủ số linh mục giải tội cho một số hối nhân trong một thời gian hạn định khiến một số sẽ mất ơn bí tích và hiệp lễ trong một thời gian dài không do lỗi tại họ; ngoài ra, không đủ lư do cần thiết trong trường hợp không đủ cha giải tội cho một số đông hối nhân vào những dịp lễ lớn hay những dịp hành hương” (GL: 961.1).

 

201-  “Theo đúng như điều buộc ở khoản Giáo Luật 989 (về việc buộc phải xưng tội một năm một lần), một người có tội trọng lănh nhận phép xá giải chung (general absolution) phải đi xưng tội riêng ngay khi có dịp, trước khi lănh nhận một xá giải chung khác, trừ khi có lư do ngăn trở chính đáng” (GL: 963)

 

202-   “Tất cả mọi tín hữu, sau khi được lănh nhận Bí Tích Thánh Thể, buộc phải rước lễ một năm ít là một lần vào Mùa Phục Sinh (1) Buộc phải chu toàn điều luật này vào Mùa, trừ khi v́ có lư do ngăn trở chính đáng cần phải thực hiện vào một thời gian khác trong năm (2)” (GL: 920).  (theo Phụng Niên của Giáo Hội, Mùa Phục Sinh tới lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tuy nhiên, ở Hoa Kỳ được kể từ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay tới Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Nếu việc rước lễ một lần duy nhất trong năm vào Mùa Phục Sinh nếu là lần rước lễ phạm sự thánh, tức rước lễ đang c̣n mắc trọng tội, th́ vẫn chưa chu toàn điều luật này của Giáo Hội).

 

203-  “Một người đă lănh nhận Bí Tích Thánh Thể có thể chịu lại lần nữa trong cùng một ngày khi họ tham dự cử hành Bí Tích Thánh Thể, nhất là trường hợp được qui định trong điều khoản 921.2 (về những ai gặp nguy tử rất nên rước lễ lần nữa)” (GL: 917)

 

 

Điều Luật Đóng Góp cho Giáo Hội (5)

 

 

204-  “Tín hữu Kitô giáo buộc phải trợ giúp các nhu cầu của Giáo Hội để Giáo Hội có đủ những ǵ cần thiết cho việc thờ phượng Thiên Chúa, cho công cuộc tông đồ cũng như công việc bác ái, và cho việc bảo dưỡng xứng đáng các thừa tác viên” (GL: 222.1)

 

205-  “Tín hữu phải đóng góp cho việc trợ giúp Giáo Hội bằng việc thâu tiền (collection) và theo các qui định của hội đồng giám mục” (GL: 1262)