"Ai nghe các con là nghe Thày. Ai chối bỏ các con là chối bỏ Thày. Và ai chối bỏ Thày là chối bỏ Đấng đă sai Thày".
(Lk 10:16; x. Jn 13:20)

"Con là "Đá", trên đá này Thày sẽ xây Giáo Hội của Thày... Thày sẽ trao cho con ch́a khóa nước trời".
(Mt 16:16)";

Là chiên lớn chiên bé được Chúa Kitô Phục Sinh trao cho Vị Đại Diện của Người chăn dắt (Jn 20:14, 17), nếu luôn biết lắng nghe và đi theo Vị Chủ Chiên Tối Cao này, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đi sai lạc.