Trích Giáo Lư Cẩm Nang do Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

 

A- THIÊN CHÚA DUY NHẤT

 


1) VIỆC HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA

1- Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Chúa của chúng ta, có thể được ánh sáng trí khôn nhận biết một cách chắc chắn qua các vật thụ tạo. (DF)

2- Việc hiện hữu của Thiên Chúa có thể được chứng minh bằng việc truy nguyên. (SF)

3- Việc hiện hữu của Thiên Chúa không phải chỉ là đối tượng của kiến thức tự nhiên mà c̣n là đối tượng của đức tin siêu nhiên nữa. (DF)
 

2) BẢN TÍNH CỦA THIÊN CHÚA

4- Kiến thức của chúng ta về Thiên Chúa khi c̣n ở trên trần gian này không phải là một hiểu biết trực tiếp cảm nhận mà là một kiến thức gián tiếp trừu tượng, v́ nó đạt được qua việc suy diễn từ các tạo vật. (SFP)

5- Kiến thức của chúng ta về Thiên Chúa khi c̣n ở dưới thế này không phải là một hiểu biết xác đáng (cognitio propria) mà chỉ là một hiểu biết tương sánh (cognitio analoga or analogica). (SFP)

6- Con người không thể nào thấu hiểu được bản tính của Thiên Chúa. (DF)

7- Các thánh trên Thiên Đàng có một trực thức cảm nhận về Yếu Tính Thần Linh. (DF)

8- Việc Trực Kiến Thiên Chúa là một việc vượt trên khả năng nhận thức tự nhiên của linh hồn con người, bởi thế nó là một việc siêu nhiên. (DF)

9- Để Trực Kiến Thiên Chúa, linh hồn cần phải có ánh sáng vinh quang. (DF)

10- Các thánh trên Thiên Đàng cũng không thể nào hiểu thấu Yếu Tính của Thiên Chúa. (DF)
 

3) ƯU PHẨM CỦA THIÊN CHÚA

11- Các Ưu Phẩm Thần Linh thực sự chỉ là một với nhau và là một với Yếu Tính Thần Linh. (DF).

12- Thiên Chúa tuyệt đối toàn thiện. (DF)

13- Thiên Chúa thực sự vô cùng trong tất cả mọi sự toàn thiện. (DF)

14- Thiên Chúa tuyệt đối đơn thuần. (DF)

15- Chỉ có Một Thiên Chúa Duy Nhất. (DF)

16- Về yếu tính, Thiên Chúa Duy Nhất là Thiên Chúa Chân Thật. (DF)

17- Thiên Chúa có khả năng hiểu biết vô cùng. (DF)

18- Thiên Chúa tuyệt đối Chân Thật. (DF)

19- Thiên Chúa tuyệt đối trung tín. (DF).

20- Thiên Chúa tuyệt đối Thiện Hảo về yếu tính nơi chính Ḿnh Ngài cũng như đối với các tạo vật. (DF)

21- Thiên Chúa tuyệt đối Thiện Hảo về luân lư hay tuyệt đối Thánh Thiện. (DF)

22- Thiên Chúa tuyệt đối Tốt Lành. (DF)

23- Thiên Chúa tuyệt đối bất biến. (DF)

24- Thiên Chúa là Đấng hằng hữu. (DF)

25- Thiên Chúa là Đấng vô biên hay khôn lường. (DF)

26- Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. (DF)

27- Kiến Thức của Thiên Chúa th́ vô cùng. (DF)

28- Thiên Chúa biết tất cả mọi sự thuần năng thể bằng kiến thức của tri thức đơn giản (scientia simplicis intelligentiae). (DF)

29- Thiên Chúa biết tất cả mọi sự hiện thực trong qúa khứ, hiện tại và tương lai (scientia visionis). (DF)

30- Bằng thị thức (scientia visionis), Thiên Chúa cũng thấy trước một cách r ràng các tác động tự do sẽ xẩy ra nơi loài tạo vật có lư trí. (DF)

31- Thiên Chúa cũng biết một cách r ràng các hành động tự do sẽ xẩy ra nếu có cơ hội (scientia futuribilium). (SC)

32- Ư Muốn Thần Linh của Thiên Chúa th́ vô cùng. (DF)

33- Thiên Chúa tất yếu yêu Bản Thân Ḿnh, nhưng tự do yêu thương và muốn dựng nên các sự ngoài Ḿnh. (DF)

34- Thiên Chúa là Chúa trời đất. (DF)

35- Thiên Chúa vô cùng chính trực. (DF)

36- Thiên Chúa vô cùng xót thương. (DF)
 

B- THIÊN CHÚA BA NGÔI


1) THỰC TẠI

1- Nơi Thiên Chúa có Ba Ngôi là Cha, và Con và Thánh Thần. Mỗi Ngôi đều có một (numerical) Yếu Tính Thần Linh. (DF)

2- Nơi Thiên Chúa có hai Cuộc Nhiệm Phát Nội Tại Thần Linh. (DF)

3- Các Ngôi Vị Thần Linh, chứ không phải Bản Tính Thần Linh, là chủ thể của các Cuộc Nhiệm Phát Nội Tại Thần Linh. (DF)

4- Ngôi Hai Thần Linh nhiệm phát từ Ngôi Cha Thần Linh bằng việc Nhiệm Sinh, và v́ thế liên hệ với Ngài như Con với Cha. (DF)

5- Thánh Thần nhiệm phát từ Cha và Con như từ một Nguyên Lư Duy Nhất qua việc Nhiệm Xuất Duy Nhất. (DF)

2) MẦU NHIỆM

6- Con nhiệm phát từ Tri Thức của Cha bằng việc Nhiệm Sinh. (SFP)

7- Thánh Thần nhiệm phát từ ư muốn hay từ t́nh Cha Con yêu thương nhau. (SFP)

8- Thánh Thần không nhiệm phát bằng việc nhiệm sinh mà bằng việc nhiệm xuất. (DF)

9- Những Liên Hệ nơi Thiên Chúa thực sự là một với Bản Tính Thần Linh. (DF)

10- Nơi Thiên Chúa tất cả chỉ là một ngoại trừ sự khác biệt về các mối liên hệ. (DF)

11- Ba Ngôi Thần Linh ở trong Nhau. (DF)

12- Tất cả các Việc ngoại tại của Thiên Chúa là các việc chung cho cả Ba Ngôi. (DF)

13- Chúa Cha sai Chúa Con: Chúa Cha và Chúa Con sai Chúa Thánh Thần. (SFP)

14- Chỉ có thể biết được Ba Ngôi Thiên Chúa nhờ Mạc Khải Thần Linh. (SF)

 

2. Thiên Chúa Tạo Dựng và Việc Tạo Dựng

Nội Dung và Nhập Đề