Trích Giáo Lư Cẩm Nang do Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

 


II- THIÊN CHÚA: ĐẤNG TẠO HÓA

 


TÁC ĐỘNG TẠO DỰNG

1- Mọi sự hiện hữu ngoài Thiên Chúa, với tất cả bản thể của ḿnh, được Thiên Chúa dựng nên từ hư vô. (DF)

2- Thế gian là việc Khôn Ngoan Thần Linh đă làm. (SFP)

3- Thiên Chúa đă v́ Sự Thiện Hảo của Ḿnh mà tạo dựng nên thế gian. (DF)

4- Thế gian được dựng nên cho Vinh Quang Thiên Chúa. (DF)

5- Ba Ngôi Thần Linh là Nguyên Lư chung duy nhất của việc Tạo Thành. (DF)

6- Thiên Chúa đă dựng nên thế gian hoàn toàn không bởi bó buộc ngoại tại hay nhu cầu nội tại. (DF)

7- “Thiên Chúa tự do trong việc tạo dựng nên thế gian này hay bất cứ một thế gian nào khác”. (SFP)

8- Thiên Chúa đă dựng nên một thế gian tốt lành. (DF)

9- Thế gian đă xuất hiện trong thời gian. (DF)

10- Một ḿnh Thiên Chúa đă dựng nên thế gian. (DF)

11- Không một tạo vật nào, như là một Căn Nguyên Chính Yếu (causa principalis), tức là, bởi quyền năng của ḿnh, có thể tạo nên một vật từ hư vô. (SC)

12- Thiên Chúa bảo hữu tất cả mọi sự. (DF)

13- Thiên Chúa trực tiếp cộng tác với mọi việc tạo vật Ngài làm. (SC)

14- Thiên Chúa bảo vệ và hướng dẫn tất cả mọi sự Ngài đă tạo thành bằng Việc Quan Pḥng của Ngài. (DF)
 

CÁC VIỆC TẠO DỰNG


1) LOÀI NGƯỜI

1- Con Người Đầu Tiên được Thiên Chúa dựng nên. (DF)

2- Toàn thể loài người phát xuất từ một cặp con người duy nhất. (SFP)

3- Con người gồm có hai phần chính – một thân xác thể chất và một linh hồn thiêng liêng. (DF)

4- Hồn thiêng tự bản chất là mô thể của thân xác. (DF)

5- Mỗi con người đều có một linh hồn riêng. (DF)

6- Mỗi một linh hồn được Thiên Chúa trực tiếp dựng nên từ hư vô. (SFP)

7- Tạo vật có khả năng lănh nhận các tặng ân siêu nhiên. (SC)

8- Bản Tính Siêu Nhiên mặc lấy Bản Tính Tự Nhiên. (SC)

9- Bản Tính Siêu Nhiên hoàn thiện Bản Tính Tự Nhiên. (SC)

10- Thiên Chúa đă ấn định cho con người một Đích Điểm siêu nhiên. (DF)

11- Cha Mẹ Tiên Khởi của chúng ta đă được Thánh Sủng trước khi Sa Ngă. (DF)

12- Cha Mẹ Tiên Khởi của chúng ta cũng được các tặng ân hoàn bị (dona integritatis), như tặng ân tâm hồn được thanh thoát khỏi ước muốn lăng loàn: donum retictudinis (SF); tặng ân thân xác bất tử: donum immortalitatis (DF); tặng ân sống đời hạnh phúc không phải chịu khổ đau: donum impassibilitatis (SC); và tặng ân hiểu biết thiên bẩm các chân lư tự nhiên và siêu nhiên: donum scientiae – (SC).

13- Adong được Thánh Sủng không phải chỉ cho riêng ḿnh mà c̣n cho toàn thể gịng di của ḿnh nữa. (SFP)

14- Cha Mẹ Đầu Tiên của chúng ta trong Địa Đường đă sa ngă phạm tội nặng nề ở chỗ bất tuân mệnh lệnh Thiên Chúa cấm. (DF)

15- V́ sa ngă phạm tội, Cha Mẹ Đầu Tiên của chúng ta đă mất đi Thánh Sủng (DF), thân xác phải chết và làm tôi cho Ma Qủi (DF).

16- Tội của Adong truyền lại cho gịng di của ḿnh qua đường lối truyền sinh chứ không phải bằng đường lối mô phỏng. (DF)

17- Nguyên tội là do ở việc thất sủng gây ra bởi con người đầu tiên tự động phạm tội. (SC)

18- Nguyên Tội được truyền lại bởi việc truyền sinh tự nhiên. (DF)

19- Trong t́nh trạng nguyên tội, con người bị mất Thánh Sủng và tất cả những ǵ bởi việc mất Thánh Sủng này mà ra, cùng với các tặng ân hoàn bị ngoại nhiên. (DF: đối với ơn thánh và tặng ân thân xác bất tử)

20- Linh hồn ra khỏi trần gian này mà đang c̣n ở trong t́nh trạng mắc nguyên tội th́ không được Phúc Kiến Thiên Chúa. (DF)

2) THIÊN THẦN

21- Ngay ban đầu thời gian Thiên Chúa đă từ hư vô dựng nên các bản tính thiêng liêng (là các thiên thần). (DF)

22- Bản tính thiên thần là một bản tính thiêng liêng. (DF)

23- Các thiên thần có bản tính bất tử. (SC)

24- Thiên Chúa ấn định cùng đích siêu nhiên cho các thiên thần đó là việc các vị được trực kiến Thiên Chúa, và ban cho các vị ơn thánh để các vị có thể đạt được cùng đích này. (SFP)

25- Các thiên thần phải chịu một cuộc thử thách về luân lư. (SFP: đối với thần dữ; SC: đối với thần lành)

26- Các thần dữ (ma qủi) được Thiên Chúa dựng nên tốt lành song đă trở nên xấu xa là do lỗi lầm của ḿnh. (DF)

27- Công việc chính yếu của các thần lành là tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa. (SFP)

28- Công việc thứ yếu của các thần lành là bảo vệ con người và chăm lo cho phần rỗi của họ. (DF: căn cứ vào giáo huấn chung)

29- Mỗi một tín hữu đều có một thiên thần bản mạnh riêng từ khi lănh nhận bí tích rửa tội. (SFP)

Bởi tội Adong, Ma Qủi có quyền thống trị trên loài người. (DF)

 

3. Thiên Chúa Đấng Cứu Chuộc

1. Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi

Nội Dung và Nhập Đề