Trích Giáo Lư Cẩm Nang do Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

 

 

 

IV- THIÊN CHÚA: ĐẤNG THÁNH HÓA

 


A- ÂN SỦNG

1) HIỆN SỦNG


156- Hiện Sủng trực tiếp soi sáng trí khôn và tăng cường ḷng muốn bên trong con người. (SFP)

157- Tác động siêu nhiên của Thiên Chúa can thiệp nơi các tài năng của linh hồn trước khi ư muốn tự do của linh hồn tác động. (DF)

158- Tác động siêu nhiên của Thiên Chúa chi phối các tài năng của linh hồn đồng thời với tác động tự do của con người. (DF)

159- Ơn siêu nhiên bên trong của Thiên Chúa (gratia elevans) tuyệt đối cần thiết cho mọi tác động có hiệu qủa tốt lành. (DF)

160- Ơn siêu nhiên bên trong của Thiên Chúa tuyệt đối cần thiết cho việc nhận lănh đức tin và phần rỗi. (DF)

161- Người công chính cũng cần phải có hiện sủng mới làm được các tác động có hiệu qủa tốt lành. (SC)

162- Không có ơn trợ giúp đặc biệt của Thiên Chúa th́ người công chính không thể nào bền vững đến cùng. (DF)

163- Người công chính không thể nào tránh được hết mọi tội lỗi, dù là tội nhẹ, trong cả cuộc sống của ḿnh mà không có ơn đặc biệt của Thiên Chúa. (DF)

164- Cho dù ở trong t́nh trạng sa phạm, con người cũng có thể nhờ tài năng tri thức của ḿnh biết được các chân lư đạo đức và luân lư. (DF)

165- Thánh Sủng không cần thiết cho việc thi hành tác động luân lư tốt lành. (DF)

166- Ơn Đức Tin không cần thiết cho việc thi hành tác động luân lư tốt lành. (SFP)

167- Hiện Sủng không cần thiết cho việc thi hành tác động luân lư tốt lành. (SFP)

168- Với bản tính sa phạm, nếu không có Mạc Khải Siêu Nhiên, con người không thể nào dễ dàng mà biết được một cách tuyệt đối chắc chắn và không bị lẫn lộn lầm lạc tất cả mọi chân lư đạo đức và luân lư thuộc lănh vực tự nhiên. (DF)

169- Với bản tính sa phạm, nếu không có ơn cứu văn (gratis sanans), con người không thể nào chu toàn được trọn luật luân lư và thắng vượt được tất cả các chước cám dỗ nặng nề trong một khoảng thời gian lâu dài. (SFP)

170- Ân sủng không thể nào tạo được bằng các việc làm tự nhiên, dù tương đáng (de condigno) hay tương hợp (de congruo). (DF)

171- Ân sủng không thể nào chiếm được bằng việc kêu xin xuất phát từ lời nguyện cầu. (SFP)

172- Con người tự ḿnh không thể nào tạo được điều kiện tốt cho việc hưởng ân sủng. (SFP)

173- Bất kể tội lỗi của con người, Thiên Chúa thực sự và tha thiết muốn tất cả mọi người được cứu rỗi. (SF)

174- Thiên Chúa ban cho tất cả các kẻ lành đủ ơn (gratia proxime vel remote sufficients) để họ có thể tuân giữ các Giới Luật Thần Linh. (DF)

175- Thiên Chúa ban cho tất cả các tín hữu sa ngă phạm tội đủ ơn (gratia saltem remote sufficiens) để ăn năn trở lại. (SC)

176- Thiên Chúa ban cho tất cả các người vô tín ngưỡng ngay lành (infideles negativi) đủ ơn để chiếm được phần rỗi đời đời. (SFP)

177- Theo ấn định đời đời của ḿnh, Thiên Chúa đă tiền định cho một số được hưởng phúc trường sinh. (DF)

178- Theo ấn định đời đời của ḿnh, Thiên Chúa tiền định một số bị vĩnh viễn loại trừ v́ tội lỗi của họ Ngài đă thấy trước. (DF)

179- Ư Muốn Con Người vẫn được tự do trước ảnh hưởng của ân sủng tác động là những ǵ không phải là không thể cưỡng lại. (DF)

180- Ân sủng dù có thực sự đầy đủ song vẫn có thể không tác hiệu (gratia vere et mere sufficiens). (DF)

 

2) THƯỜNG SỦNG

181- Tội nhân có thể nhờ và phải nhờ ơn hiện sủng trợ giúp trong việc dọn ḿnh lănh nhận ân sủng để được nên công chính. (DF)

182- Việc người lớn nên công chính không thể nào xẩy ra nếu không có Đức Tin. (DF)

183- Ngoại trừ điều kiện Đức Tin, người lớn nên công chính c̣n cần phải có những tác động xứng hợp khác nữa. (DF)

184- Thánh Sủng là một tặng ân siêu nhiên Thiên Chúa ban, hoàn toàn tách biệt với Thiên Chúa. (SF)

185- Thánh Sủng là một trạng thái hiện hữu siêu nhiên được Thiên Chúa phú bẩm và tồn tại như một phẩm tính nơi linh hồn. (SFP)

186- Thánh Sủng không phải là một bản thể mà là một tùy thể thực sự, một tùy thể ở trong bản thể hồn thiêng như một phẩm tính. (SFP)

187- Thánh Sủng hoàn toàn khác hẳn với đức ái. (SC)

188- Ân sủng siêu nhiên là được tham dự vào bản tính thần linh. (SFP)

189- Thánh Sủng thánh hóa linh hồn. (DF)

190- Thánh Sủng làm cho linh hồn có một vẻ đẹp siêu nhiên. (SC)

191- Thánh Sủng làm cho người lành trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. (DF)

192- Thánh Sủng làm cho người lành trở nên con cái của Thiên Chúa và ban cho họ quyền thừa hưởng Nước Trời. (DF)

193- Thánh Sủng làm cho người lành trở nên Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. (SFP)

194- Ba Thần Đức (nhân đức đối thần) tin, cậy, mến được phú bẩm vào linh hồn cùng với Thánh Sủng qua bí tích rửa tội. (DF)

195- Các luân đức (nhân đức luân lư) cũng được phú bẩm cùng với Thánh Sủng vào linh hồn qua bí tích rửa tội. (SC)

196- Các Tặng Ân của Chúa Thánh Thần cũng được phú bẩm cùng với Thánh Sủng vào linh hồn qua bí tích rửa tội. (SC)

197- Không có Mạc Khải Thần Linh đặc biệt không ai biết được một cách chắc chắn theo đức tin rằng ḿnh ở trong t́nh trạng ân sủng. (DF)

198- Cấp độ ân sủng không như nhau nơi tất cả các người lành (DF). Ân sủng có thể được tăng lên bởi các việc lành (DF).

199- Ân sủng công chính hóa chúng ta có thể bị mất đi và bị mất đi v́ mỗi một tội trọng. (DF)

200- Người công chính làm lành thực sự có quyền hưởng phần thưởng siêu nhiên Thiên Chúa ban. (DF)

201- Nhờ mỗi một việc lành, người công chính lập công tương đáng (de condigno) trong việc làm Thánh Sủng tăng thêm nơi ḿnh, cho ḿnh được sự sống đời đời (nếu chết trong t́nh trạng ân sủng), và làm tăng thêm vinh quang trên trời. (DF)

202- Một người ở trong t́nh trạng mắc tội trọng, bằng việc tự động cộng tác với hiện sủng, họ cũng có thể lập công tương hợp (de congruo) để hưởng thêm hiện sủng trong việc sửa soạn lănh nhận ơn thánh và cuối cùng nhận được chính ơn thánh (SPro). Người lành có thể lập công (de congruo) tương hợp để hưởng ơn bền đỗ đến cùng, v́ thật là xứng hợp đối với việc Thiên Chúa ban cho người lành vốn trung thành cộng tác với ơn của Ngài hiện sủng cần thiết để kiên tŕ trong t́nh trạng ân sủng (SPro). Người lành có thể lập công tương hợp (de congruo) cho chính ḿnh trong việc phục hồi Thánh Sủng sau khi sa ngă phạm tội, ở chỗ, thật là xứng hợp khi Thiên Chúa lấy t́nh thương của ḿnh phục hồi ân sủng cho tội nhân là người trước đó đă làm nhiều việc lành khi c̣n ở trong t́nh trạng ân sủng (SPro). Người lành có thể lập công tương hợp (de congruo) cho kẻ khác những ǵ họ có thể lập được cho chính ḿnh cùng với hiện sủng đầu tiên (SPro). Các việc lành tạm thời là đối tượng cho công nghiệp siêu nhiên chỉ ở chỗ chúng là phương tiện để chiếm lấy phần rỗi đời đời (SPro).
 

3. Thiên Chúa Đấng Cứu Chuộc

2. Thiên Chúa Tạo Dựng và Việc Tạo Dựng

1. Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi

Nội Dung và Nhập Đề