Trích Giáo Lư Cẩm Nang do Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

 

B- GIÁO HỘI1) BẢN CHẤT GIÁO HỘI

203- Giáo Hội là Nhiệm Thể của Chúa Giêsu Kitô. (SFP)

204- Giáo Hội được Vị Thiên Chúa Làm Người là Chúa Giêsu Kitô thiết lập. (DF)

205- Chúa Kitô thiết lập Giáo Hội để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Người cho mọi thời đại. (DF)

206- Bởi mục đích của ḿnh cũng như bởi các phương tiện được sử dụng để đạt được mục đích này, Giáo Hội là một tổ chức thiêng liêng thuộc lănh vực siêu nhiên. (SFP)

207- Giáo Hội là một tổ chức hoàn hảo. (SFP)
 

2) CƠ CẤU GIÁO HỘI

208- Chúa Kitô đă ban cho Giáo Hội một pháp chế có phẩm trật. (DF)

209- Quyền bính Chúa Kitô ban cho các Tông Đồ đă được truyền lại cho các vị giám mục. (DF)

210- Chúa Kitô đă bổ nhiệm Tông Đồ Phêrô làm đầu tất cả các Tông Đồ và làm vị Lănh Đạo hữu h́nh của toàn thể Giáo Hội, bằng việc trực tiếp trao thẩm quyền hành xử cho cá nhân ngài. (DF)

211- Theo chỉ thị của Chúa Kitô, Thủ Lănh Phêrô phải có các vị thừa nhiệm Thẩm Quyền của ngài để hành xử toàn thể Giáo Hội cho đến cùng. (DF)

212- Các vị thừa nhiệm Thủ Lănh Phêrô có Thẩm Quyền là các vị giám mục Rôma. (DF)

213- Giáo Hoàng có toàn quyền và tối thượng quyền trong việc hành xử toàn thể Giáo Hội, không nguyên về các vấn đề thuộc đức tin và luân lư, mà c̣n về cả vấn đề kỷ luật của Giáo Hội cũng như về vấn đề quản trị Giáo Hội nữa. (DF)

214- Giáo Hoàng không sai lầm khi chính thức lấy quyền ḿnh mà tuyên bố (ex cathedra). (DF)

215- Bởi quyền hạn Thần Linh, các giám mục có bản quyền quản trị giáo phận của ḿnh. (DF)

216- Mỗi vị giám mục trực tiếp lănh nhận quyền làm mục tử của ḿnh từ Giáo Hoàng. (SPro)

217- Chúa Kitô là Đấng đă thiết lập Giáo Hội. (DF)

218- Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội. (DF)

219- “Chính Đấng Cứu Chuộc của chúng ta dùng quyền năng thần linh bảo tŕ Giáo Hội là tổ chức Người đă thiết lập” (Đức Piô XII).

220- “Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc Thần Linh của Thân Thể Người là Giáo Hội” (Đức Piô XII).

221- Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội. (SC)3) ĐẶC TÍNH GIÁO HỘI

222- Giáo Hội không thể nào bị khiếm khuyết, tức Giáo Hội vẫn là và măi là một Cơ Cấu Cứu Độ được Chúa Kitô thiết lập cho đến tận thế. (SFP)

223- Giáo Hội không thể nào bị sai lầm trong việc giải dứt khoát về vấn đề đức tin và luân lư. (DF)

224- Đối tượng chính yếu của Ơn Vô Ngộ là các chân lư được chính thức mạc khải thuộc tín lư Kitô Giáo liên quan đến đức tin và luân lư. (DF)

225- Đối tượng thứ yếu của Ơn Vô Ngộ là các chân lư thuộc giáo huấn của Kitô Giáo về đức tin và luân lư, các chân lư này tuy không được chính thức mạc khải, song lại là các chân lư có liên hệ chặt chẽ với giáo huấn Mạc Khải. (SFP)

226- Thẩm quyền được Ơn Vô Ngộ là Đức Giáo Hoàng khi ngài lấy quyền ḿnh mà tuyên bố (ex cathedra), và toàn thể các vị Giám Mục khi các vị họp nhau trong một công đồng chung hay ở khắp nơi cùng nêu lên một giáo huấn về đức tin và luân lư như là những ǵ phải được tất cả tín hữu tuân giữ. (DF)

227- Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập là một vương quốc hữu h́nh. (SFP)

228- Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập là một giáo hội duy nhất. (DF)

229- Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập là một giáo hội thánh thiện. (DF)

230- Giáo Hội bao gồm cả các phần tử thánh thiện cũng như tội lỗi. (SFP)

231- Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập là một giáo hội công giáo. (DF)

232- Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập là một giáo hội tông truyền. (DF)

233- Các phần tử của Giáo Hội là thành phần đă lănh nhận Bí Tích Rửa Tội thành sự và hiệp nhất với Giáo Hội trong việc tuyên xưng Đức Tin cũng như trong việc hiệp thông hợp lệ với Giáo Hội. (SFP)

234- Việc trở thành phần tử của Giáo Hội cần thiết cho tất cả mọi người để được ơn cứu độ. (DF)

235- Các phần tử của Vương Quốc Thiên Chúa trên thế gian này cũng như trong thế giới khác đă được thánh hóa bởi ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đều hiệp nhất với nhau trong một sự sống siêu nhiên với Đầu của Giáo Hội và với nhau. (SFP)

236- Bằng việc chuyển cầu, Tín Hữu trên thế gian này có thể xin Thiên Chúa cho nhau các ơn ích. (SFP)

237- Bằng các việc lành được thực hiện trong t́nh trạng ơn thánh, Tín Hữu trên thế gian này có thể lập công tương hợp (de congruo) để xin Thiên Chúa ban ơn cho nhau (SPro), và để đền bù tội lỗi cho nhau (SFP)

238- Việc tôn kính các Thánh trên Thiên Đáng và việc kêu xin các ngài chuyển cầu cho ḿnh là các việc hợp lệ và có ích. (DF)

239- Việc tôn kính di tích của các Thánh là việc hợp lệ và có ích. (DF)

240- Việc tôn kính h́nh ảnh của các Thánh là việc hợp lệ và có ích. (DF)

241- Các Tín Hữu c̣n sống có thể giúp các Linh Hồn trong Luyện Ngục bằng việc chuyển cầu của ḿnh. (DF)

242- Các Thánh trên Thiên Đàng cũng có thể giúp các Linh Hồn trong Luyện Ngục bằng việc chuyển cầu của ḿnh. (SC)

243- Các Linh Hồn trong Luyện Ngục có thể chuyển cầu cho các phần tử khác trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. (SPro)

244- Việc cầu bầu cho các linh hồn bị trầm luân trong Hỏa Ngục không mang lại ích lợi ǵ v́ họ không thuộc về Nhiệm Thể Chúa Kitô. (SC)
 

4. Thiên Chúa Đấng Thánh Hóa

3. Thiên Chúa Đấng Cứu Chuộc

2. Thiên Chúa Tạo Dựng và Việc Tạo Dựng

1. Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi

Nội Dung và Nhập Đề