Tông Hun ca Đức Thánh Cha Phaolô VI

MARIALIS CULTUS

Chiu Hướng Đúng Đắn và Vn Đề Phát Trin ca Việc Sùng Kính Đức Trinh N Maria

Cùng Tt C Chư V Giám Mc trong B́nh An và Hip Thông vi Ṭa Thánh

Ngày 2/2/1974


Dn Nhp

 B Cc Lun Đề

Bn Văn Kin – Cơ Hi và Mc Đích

 

 

Chư Huynh Kh Kính:

 

Sc Khe và Phép Lành Ṭa Thánh

 

Từ lúc được kêu gọi lên Ngai Ṭa Thánh Phêrô, chúng tôi đă liên tục nỗ lực làm tăng bổ ḷng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, chẳng những với ư hướng bày tỏ các cảm thức của Giáo Hội cũng như sở thích của bản thân ḿnh mà c̣n v́ việc tôn sùng này, như đă quá rơ, là những ǵ h́nh thành một phần rất cao quí của toàn lănh vực tôn thờ linh thánh, trong đó ḥa trộn những thể hiện cao cả nhất của đức khôn ngoan với của đạo giáo (1) và v́ thế nó là công việc căn bản của Dân Chúa.

 

Thực sự là nhờ chú ư đến công việc này mà chúng tôi đă luôn thiết tha và khuyến khích công cuộc canh tân cao cả về phụng vụ được phát động bởi Công Đồng Chung Vaticanô II, và đă thực sự xẩy ra theo ư định đặc biệt của Sự Quan Pḥng thần linh đó là văn kiện đầu tiên của công đồng này, Hiến Chế Sacrosanctum concilium, một văn kiện chúng tôi đă cùng với các Nghị Phụ khả kính đă chuẩn nhận và kư ban hành trong Chúa Thánh Thần. Mục đích của văn kiện này chính là để phục hồi và tăng bổ phụng vụ, cũng như làm cho hiệu năng hơn việc tín hữu tham dự vào các mầu nhiệm thánh (2). Từ đó trở đi, nhiều việc làm của giáo triều chúng tôi đă hướng tới việc cải tiến việc tôn thờ thần linh, như được chứng thực bởi sự kiện là chúng tôi đă ban hành trong những năm gần đây nhiều cuốn sách về Lễ Nghi Rôma, việc tôn thờ được phục hồi theo những nguyên tắc và qui tắc của cùng một Công Đồng. Về vấn đề này chúng tôi hết ḷng tạ ơn Chúa, Đấng ban cho tất cả mọi người những điều thiện hảo, và chúng tôi tri ân các hội đồng giám mục và cá nhân những vị giám mục, những vị đă hợp tác với chúng tôi bằng những cách thức khác nhau để soạn dọn những cuốn sách này.  

 

Chúng tôi hân hoan và cảm tạ khi thấy công việc này cho tới nay đă được hoàn thành cùng với những thành quả tích cực đầu tiên trong việc canh tân phụng vụ, một việc thực sự nhắm đến chỗ làm gia tăng việc hiểu biết những mục đích căn bản của việc canh tân này và áp dụng nó một cách đúng đắn.  Đồng thời chúng tôi cũng không ngừng khôn ngoan lo lắng quan tâm tới bất cứ những ǵ có thể giúp vào việc hoàn thành một cách xuôi thuận vấn đề canh tân phụng thờ, được Giáo Hội trong tinh thần và chân lư (cf Jn 4:24) tôn thờ Cha, Con và Thánh Thần, “đặc biệt yêu mến Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa rất thánh” (3) và sốt sắng tôn kính tưởng nhớ tới các vị tử đạo cùng các thánh khác.

 

Việc phát triển, như chúng tôi mong muốn, về vấn đề tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria là một dấu hiệu cho thấy ḷng đạo đức thực sự của Giáo Hội. Việc tôn sùng này xứng hợp – như chúng tôi đă nói đến trên đây – với việc tôn thờ duy nhất đáng gọi là “Kitô giáo’, v́ nó bắt nguồn và hiệu năng từ Chúa Kitô, hoàn toàn thể hiện nơi Chúa Kitô và dẫn đến Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Thần Linh. Về lănh vực tôn thờ th́ việc tôn sùng này cần phản ảnh dự án cứu chuộc của Thiên Chúa, một dự án bao gồm một h́nh thức đặc biệt tôn kính xứng hợp với vị thế duy nhất của Mẹ Maria (4). Thật vậy, hết mọi thứ phát triển đích thực của việc tôn thờ Kitô giáo cần phải được tuân theo bởi việc gia tăng xứng hợp ḷng tôn kính đối với Người Mẹ của Chúa.

 

Ngoài ra, lịch sử của ḷng đạo đức cho thấy cách thức phát triển “những h́nh thức khác nhau của việc tôn sùng đối với Mẹ Thiên Chúa được Giáo Hội chuẩn nhận trong những giới hạn của tín lư lành mạnh và chính thống” (5) một cách phụ thuộc ḥa hợp với việc tôn thờ Chúa Kitô và đă hướng về việc tôn thờ này như điểm qui chiếu tự nhiên và cần thiết của nó. Trong thời đại của chúng ta cũng đang xẩy ra như thế. Việc ngày nay Giáo Hội suy niệm về mầu nhiệm Chúa Kitô cũng như về bản tính của ḿnh đă dẫn Giáo Hội tới chỗ thấy được, ở căn gốc của mầu nhiệm Chúa Kitô và là cái tột đỉnh của bản tính Giáo Hội, h́nh ảnh về một người nữ đó là Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô và là Mẹ Giáo Hội. Và kiến thức gia tăng về sứ vụ của Mẹ Maria đă được bày tỏ bằng việc hân hoan tôn kính Mẹ cùng với niềm thiết tha trân trọng đối với dự án khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng đă đặt để trong gia đ́nh của Ngài (là Giáo Hội), cũng như nơi hết mọi gia đ́nh, h́nh ảnh của một Người Nữ, vị phục vụ cách âm thầm trong việc coi sóc gia đ́nh này “và cẩn thận săn sóc nó cho tới ngày vinh hiển của Chúa” (6).

 

Trong thời đại của chúng ta, những thay đổi đă xẩy ra nơi tác hành về xă hội, nơi những cảm quan của dân chúng, những cách thức bày tỏ nơi nghệ thuật và chữ viết và nơi các h́nh thức truyền thông xă hội cũng đă ảnh hưởng đến các việc biểu lộ của cảm thức ton tôn. Có một số việc làm đạo đức không lâu trước đây dường như thích hợp để bày tỏ cảm thức tôn giáo của cá nhân cũng như cộng đồng Kitô giáo th́ ngày nay dường như không c̣n thích đáng hay không thích hợp bởi chúng liên quan tới những kiểu mẫu xă hội và văn hóa trong quá khứ. Đàng khác, ở nhiều nơi dân chúng đang t́m kiếm những đường lối mới để bày tỏ mối liên hệ bất khả đổi thay của tạo vật với Đấng Hóa Công, của con cái với Cha ḿnh. Nơi một số người th́ điều này gây ra t́nh trạng tạm thời lẫn lộn. Thế nhưng bất cứ ai, với ḷng tin tưởng vào Thiên Chúa, suy nghĩ về hiện tượng này đều khám phá ra rằng có nhiều khuynh hướng của ḷng đạo đức tân tiến (thí dụ, việc nội tâm hóa cảm thức đạo giáo) đang muốn đóng vai tṛ của ḿnh trong việc phát triển ḷng đạo đức Kitô giáo nói chung và việc tôn sùng Đức Trinh Nữ nói riêng. Bởi thế, thời đại của chúng ta, trung thành chuyên chú tới truyền thống cũng như tới sự tiến bộ của thần học cùng các khoa học, sẽ góp phần vào việc chúc tụng Mẹ, Vị mà theo những lời tiên báo của ḿnh, tất cả mọi thế hệ sẽ ca ngợi Mẹ diễm phúc (cf Lk 1:48).

 

Bởi thế, chúng tôi nghĩ rằng, trong việc phục vụ của ḿnh, Chư Huynh khả kính, cần phải tŕnh bày bằng một thứ đối thoại ngắn gọn một số đề tài liên quan tới vị thế Đức Trinh Nữ có được trong việc thờ phượng của Giáo Hội. Những đề tài này một phần đă được Công Đồng Chung Vaticanô II bàn đến (7) cũng như chính chúng tôi bàn đến (8), thế nhưng cần phải trở về với chúng để loại trừ đi những ngờ vực, và nhất là để giúp vào việc phát triển ḷng tôn sùng Đức Trinh Nữ là việc tôn sùng nơi Giáo Hội được tác động bởi Lời Chúa và được thực hành trong Thần Linh Chúa Kitô.

 

Thế nên chúng tôi muốn chú ư tới một số vấn đề liên quan tới mối liên hệ giữa phụng vụ thánh và việc tôn sùng Đức Trinh Nữ (I), cống hiến những chia sẻ và hướng dẫn thuận hợp cho việc phát triển ḷng tôn sùng này (II), và sau hết đề ra một số suy nghĩ với mục đích khuyến khích thực hiện vấn đề phục hồi, một cách năng động và ư thức hơn, việc lần hạt Mân Côi, một việc thực hành được khuyến khích rất mạnh mẽ bởi các vị tiền nhiệm của chúng tôi và được lan truyền rất rộng răi nơi thành phần Kitô hữu (III).

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

(những chỗ được in đậm lên là do tự ư của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus_en.html

 

Dẫn Nhập

Việc Tôn Sùng Đức Trinh Nữ Maria trong Tân Phụng Vụ

Việc Canh Tân Tôn Sùng Mẹ Maria

Việc Tôn Sùng Mẹ Maria: Kinh Truyền Tin và Kinh Mân Côi

Kết Luận

Lời Kết