SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHU KỲ CHÚA NHẬT NĂM C VÀ NGÀY THƯỜNG NĂM LẺ

 

 

Mùa Thường Niên

Tuần XII Năm C và Năm Lẻ

Tuần XI Năm C và Năm Lẻ

Tuần X Năm C và Năm Lẻ 

 

 

Mùa Phục Sinh

Tuần VII Phục Sinh

Tuần VI Phục Sinh

Tuần V Phục Sinh

Tuần IV Phục Sinh

Tuần III Phục Sinh

Tuần II Phục Sinh

Phục Sinh Chúa Nhật II Lễ LTXC

Phục Sinh - Các Chúa Nhật Sau Tuần Bát Nhật

Phục Sinh Tuần Hậu Bát Nhật

Phục Sinh - Tuần Bát Nhật

 

Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua

Chúa Nhật Lễ Lá

Tuần Thánh

 

Mùa Chay

Mùa Chay Tuần 5

Mùa Chay Tuần 4

Mùa Chay Tuần 3

Mùa Chay Tuần 2

Mùa Chay Tuần 1

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Thường Niên Tuần 8

Thường Niên Tuần 7

Thường Niên Tuần 6

Thường Niên Tuần 5

Thường Niên Tuần 4

Thường Niên Tuần 3

Thường Niên Tuần 2

Thường Niên Tuần 1